Bewonerskern Zuid-Kennemerland

DE GEMEENTE HAARLEM MAAKT WERK VAN ENERGIEBESPARING

In de prestatieafspraken van de gemeente Haarlem, de gezamenlijke woningcorporaties en huurdersorganisaties is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Onderdeel daarvan is energie- én woonlastenbesparing bij bewoners. De gemeente Haarlem heeft daarom het initiatief genomen om samen met Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een pilot te starten in Schalkwijk. De bedoeling is dat er een aantal huurders in Schalkwijk worden gezocht die het leuk lijkt om ‘energiecoach’ te worden. Zij krijgen een korte training en gaan vervolgens geïnteresseerde buurtbewoners langs om de mogelijkheden van energiebesparing door te nemen.
Het trainen en zoeken van energiecoaches en de uitvoering van het project wordt verzorgd en begeleid door de Stichting Woon.
Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt dat het een succes zal worden.

Wilt u ook energiecoach worden? Download hier de folder (pdf)

Joke M. Hulsebosch, secretaris

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

ENERGIE-AVOND in HEEMSTEDE

De Energie-avond voor huurders van Elan Wonen en Pré Wonen is bezocht door zo’n 60 huurders. Wethouder Nieuwland opende de bijeenkomst, waarbij hij vooral benadrukte dat duurzaamheid van groot belang is voor het behoud van de aarde voor onze kinderen.

In een gezamenlijke presentatie lieten de beide corporaties zien wat zij (gaan) doen in Heemstede in het kader van de wettelijke verplichtingen en de afspraken die met de gemeente worden gemaakt. Ook zij zullen d.m.v. maatregelen het huidige woningbestand verduurzamen. Met een aantal projecten is al ervaring opgedaan. In de zaal lag op elke stoel een formulier, waarop de huurders konden aangeven waar zij eventueel verdere informatie over wilden hebben. De aanwezigen gingen in 4 groepen uit elkaar. Men kon naar de informatiemarkt of naar één van de drie workshops. Op de markt kon men bij Pré Wonen en Elan Wonen terecht met vragen en kreeg men een appel of een Energiebox cadeau. Bij de tafel van MaisonMaison kregen de bezoekers gratis een pakket radiatorfolie en bij de tafel van de Woonbond kon men diverse folders over energiebesparing vinden en zich aanmelden als energiecoach. In een oude stembus van de gemeente werden alle ingevulde formulieren verzameld.

Daarnaast waren er drie workshops. In één daarvan gaf de Woonbond informatie over de opleiding tot energiecoach. Na hun opleiding kunnen zij andere huurders tips en informatie geven over maatregelen in hun woning. Verder waren er folders met algemene tips voor de huurders. Ook zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de energiekosten. Wat kost het en wat levert het op? Zon op Heemstede rekende het voor. Op eigen kosten kunnen huurders dit regelen met de verhuurder.

De Gemeente gaf informatie over de Energy-Battle. Dit is een energiebesparingswedstijd waar elke burger aan mee kan doen. De gemeente leent u een Energiewatcher. Vier weken lang noteert u de elektra- en gasstanden en doet u kleine, leerzame opdrachten. Daarmee kunt u direct zien waar en hoeveel u kunt besparen.
De organisatoren waren erg tevreden over de opkomst en de actieve bijdrage van de huurders. Er hebben zich zeven energiecoaches aangemeld en vier mensen gaan meedoen met de Battle.

Bent u huurder in Heemstede, heeft u vragen of wilt u alsnog meedoen met de Energy-Battle of energiecoach worden, meldt u dan aan bij Tineke Collet (023-5290587) of mail naar: tcollet@ziggo.nl

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

100 jaar Pré Wonen voortgekomen uit de Woningwet van 1901

Deze Woningwet kende een lang voorspel. In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren er al bij herhaling mensen opgestaan die vonden dat de overheid moest ingrijpen. De particuliere woningbouwverenigingen waren een druppel op een gloeiende plaat. De ‘eilandjes in de krottenzee’ die zij tot stand brachten, waren volstrekt onvoldoende om de groeiende groep laagbetaalde arbeiders aan een fatsoenlijk huis te helpen. Er moest meer gebeuren. Maar lange tijd waren de pleidooien om die verenigingen makkelijker toegang te verschaffen tot kapitaal stukgelopen op een granieten politieke muur: de angst voor een te machtige overheid.

Het duurde vervolgens een aantal jaren voordat de wet effect kreeg. Gemeenten konden nu wel woningen onbewoonbaar verklaren en slopen, maar voor nieuwbouw moesten zich eerst woningbouwverenigingen melden. Dat ging niet zomaar want die moesten eerst worden opgericht, leden werven, statuten opstellen, die naar Den Haag sturen, waar dan nog een hele ballotage te wachten stond. Daarbij werd er vooral op gelet dat winst (exploitatieoverschot) weer ten goede zou komen aan de volkshuisvesting en niet aan de leden. Coöperatieve verenigingen werden daardoor niet toegelaten. 

De eerste woningbouwverenigingen die deze procedure met succes doorstonden, waren de Vereniging ter bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen te Leiden (onder leiding van H.L. Drücker en prof. H.B. Greven, niet toevallig beiden auteurs van het rapport van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen) en de Vereniging Volksbelangen in Den Haag. Zij zijn op 20 juli 1904 officieel toegelaten.

Eigenlijk had de Amsterdamse woningbouwvereniging Rochdale, een initiatief van werknemers bij de Amsterdamse (paarden)trammaatschappij, deze primeur verdiend. Maar de regering hield bij hun aanvraag de boot af. De vereniging had onvoldoende afstand genomen van de mogelijkheid dat leden ook deelden in de winst. Daardoor duurde het tot 1906 voordat Rochdale werd toegelaten en u weet nu hoe het deze corporatie in onze tijd verging. Als je goed zoekt op internet kom je later in Haarlem een waslijst aan woningbouwverenigingen tegen. Onder wie PATRIMONIUM met haar prachtige buurt in Haarlem-Noord. In Schalkwijk was vooral woningvereniging RANDSTAD actief en deze twee corporaties besloten uiteindelijk te fuseren tot Pré Woondiensten, dat later Pré Wonen werd.

Informatie is ontleend aan de CANON Volkshuisvesting. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.canonsociaalwerk.eu

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

LAATSTE NIEUWS

Onze bewonerscommissies zijn intussen weer uitgenodigd om voor hun bewoners het maartnummer van Huurwijzer te bestellen. In dit nummer alle informatie aangaande de jaarlijkse huuraanpassing. Er hebben al aardig wat commissies gereageerd, maar nog lang niet allemaal. Bestellingen zijn tot eind december welkom, bij voorkeur via ons mailadres.

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland ontvangt u weer graag op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op 11 januari 2018 van 17-19 uur in wijkcentrum De Wereld aan de Laan van Berlijn in Schalkwijk. Een uitnodiging aan uw bewonerscommissie volgt nog.

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern IJmond is verhuisd

Vanwege de sloop van het complex Dennenstraat, waarin ons kantoor was gehuisvest, waren wij genoodzaakt om te verhuizen. Per 1 juli 2017 zijn wij gehuisvest in het Piet Blom gebouw, Merel 325 1965 GN te Heemskerk. Per mail bereikt u ons: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Regeerakkoord

Na 7 maanden onderhandelen heeft Nederland eindelijk, per 26 oktober jl., een nieuw Kabinet. Echter, met een nieuw Kabinet Rutte III, hebben wij te maken met een nieuw regeerakkoord met alle voor- en nadelen. Zo zorgt dit regeerakkoord ervoor dat de huurders qua koopkracht erop achteruit gaan. De betaalbaarheid van de huren wordt slechter en de beschikbaarheid van huurwoningen wordt minder. Er wordt te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van woningnood. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en het Kabinet heeft geen enkele ambitie om de woningnood aan te pakken. De verantwoording voor de woningnood wordt bij de gemeenten gelegd. De coalitie wil wel in gesprek gaan met de gemeenten om meer vrije sector huur te bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Een ander belangrijk punt in dit regeerakkoord is “duurzaamheid”. Welke maatregelen moeten er worden genomen om, zoals opgenomen in het regeerakkoord, in 2050 heel Nederland gasloos te krijgen. Het zal zowel voor Pré Wonen als de huurders veel tijd en energie kosten om een goed plan, naar ieders tevredenheid, op tafel te krijgen. Pré Wonen zal zich inzetten om de huurders te stimuleren op duurzaam gedrag en ondersteunen bewoners initiatieven op het gebied van duurzaamheid. In 2018 start Pré Wonen met het project de “De Groene Wijkers”.

Bewonerskern IJmond

Prestatieafspraken 2018

De onderhandelingen tussen de Bewonerskern IJmond, Huurdersplatform Woon op Maat, Gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de corporaties Pré Wonen en Woon op Maat zijn afgerond. Het doel van deze prestatieafspraken is om door goede onderlinge afspraken te maken, de mensen prettig te laten wonen in Beverwijk en Heemskerk in betaalbare en energiezuinige huizen. Wonen in een veilige omgeving is zeer belangrijk.

Bewonerskern IJmond

Samenwerkings overeenkomst

Bewonerskern IJmond, Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Pré Wonen hebben gezamenlijk de “verouderde” samenwerkingsovereenkomst tegen het licht gehouden en men was er unaniem over eens dat een aanpassing noodzakelijk was. Onder begeleiding van een deskundige is er nu een aangepaste samenwerkingsovereenkomst waarin de bevoegdheden van alle partijen goed zijn weergegeven.

Bewonerskern IJmond

Sloop en nieuwbouw

Het verwezenlijken van het project “Plantage 2020” is nog in volle gang. Zo worden de woningen in de Olmenstraat en Florastraat in januari/februari 2018 gesloopt, evenals de garages in de Eikenstraat. De woningen in de Beukenstraat, Essenstraat en de Pieter Verhagenlaan worden gesloopt aansluitend op de sloop van de Olmenstraat en de Florastraat. Zodra de laatste bewoner vertrokken is, worden de Beukenstraat, Essenstraat en Pieter Verhagenlaan afgesloten.Meer informatie over dit project kunt u vinden op de site van Pré Wonen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Nieuwjaarsreceptie

Op 10 januari 2018 zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden van 16.00 – 19.00 uur in het Prinsenhof te Beverwijk. Alle huurders zijn van harte welkom.

Namens het team van Bewonerskern IJmond fijne feestdagen en een goed en gezond 2018 gewenst

Jurg Verhoeven, voorzitter.

Bewonerskern IJmond

Merel 325, 1965 GN Heemskerk
Telefoon & Fax 0251 – 229 201

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Postbus 2008, 2002 CA Haarlem
bewonerskernpre@gmail.com