Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een nieuw jaar met afscheid van drie bestuursleden

Op 11 januari begon dit jaar goed met een gezellige nieuwjaarsreceptie in De Wereld in Schalkwijk. Er werden weer vele handen geschud en wensen overgebracht. Onze voorzitter Ton van der Voort vertelde in het kort waar uw bewonerskern in 2017 mee bezig is geweest. Dat waren de intussen standaard op de agenda staande besprekingen over de prestatieafspraken met de gemeenten in het werkgebied van Pré Wonen, t.w. de gemeenten Heemskerk / Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. Dat was dus niet het werk van één maar van meerdere leden van de kernen en daar ging dus heel wat “vrije” tijd van deze mensen in zitten.

Daarnaast waren er met Pré Wonen zelf ook diverse besprekingen over delen van beleid, waarover u straks in ons jaarverslag meer kunt lezen. Op dit moment vind er alweer overleg plaats over de jaarlijkse huuraanpassing per juli a.s. Voorafgaand aan de werkelijke huurbesprekingen komt eerst de algehele financiële begroting van Pré Wonen aan de orde. Deze speelt namelijk een grote rol in het verdere overleg.

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst

Onlangs is een traject van enkele besprekingen onder leiding van een externe begeleider afgerond over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de corporatie en de huurdersvertegen-woordigingen Zuid-Kennemerland en IJmond. Deze overeenkomst is daarna door partijen ondertekend en ligt hier gereed voor de bezoekers om mee te nemen.

Bestuurder mw. Anke Huntjens was door omstandigheden niet in de gelegenheid hier aanwezig te zijn. Namens haar deelt Ton mede dat Pré Wonen een nieuw ondernemingsplan BESTEMMING THUIS heeft gemaakt voor de jaren 2017-2020. Dit plan houdt in dat er o.a. veel meer in de wijken met partners samengewerkt zal worden. Partners die een bepaalde taak veel beter kunnen uitvoeren dan de corporatie. Dit plan zorgt ook voor wijzigingen in de eigen organisatie. Exemplaren van het plan lagen op diverse tafeltjes gereed om mee te nemen.

Joke M. Hulsebosch, secretaris

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Afscheid bestuursleden

Vandaag neemt Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland afscheid van drie bestuursleden, t.w. de heren Cees Balk, Peter van der Beek en Wim Paardekooper. De heer Balk is helaas niet aanwezig, maar zijn afscheidscadeau wordt hem op een ander tijdstip overhandigd. Hij heeft zijn functie ruim 9 jaar uitgeoefend. Als bewoner van het Hof van Egmond was zijn specialiteit DUURZAAM BOUWEN. Dit onderwerp zal nog wel vaker op de agenda staan, zodat wij zeker ad-hoc nog wel een beroep op hem zullen doen.

De heer Van der Beek heeft zijn functie uitgeoefend vanaf 6 april 2005 t/m december jl., dus drie termijnen van vier jaar. Zijn aandacht ging vooral uit naar de GROENVOORZIENINGEN behorende bij de wooncomplexen van Pré Wonen. Verder was hij onze woordvoerder bij de besprekingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ook maakt hij zich sterk voor de GLASBEWASSING in complexen van die ramen die buiten het bereik van de huurders liggen.

Daarbij werd een jurist van de Ned. Woonbond ingeschakeld en dat traject is wat Peter betreft nog niet geheel afgelegd. Wij verliezen in hem een betrokken bestuurslid.

De heer Paardekooper trad in oktober 2013 tot ons bestuur toe en heeft dus een termijn van vier jaar gediend. Met zijn achtergrond als uitvoerder bij een grote bouwonderneming was hij geknipt voor het onderwerp WARMTEWET. Dit onderwerp speelt in complexen waar nog sprake is van blokverwarming. De overheid kwam met een plan voor een geheel andere berekening van het verbruik daarvan. De materie werd echter door de jaren heen steeds ingewikkelder en het ziet ernaar uit dat de wet niet doorgaat. Dat zal Wim niet berouwen, maar zijn aandeel in de besprekingen is desondanks zeer nuttig geweest, waarvoor wij hem dank zijn verschuldigd.

De drie aftredende heren mochten een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen alsook een recent verschenen fotoboek over de gemeente Haarlem van de fotograaf Wim Zilver Rupe. Daarna werd er getoast op een goed vervolg van de samenwerking in 2018.

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern IJmond is verhuisd

Vanwege de sloop van het complex Dennenstraat, waarin ons kantoor was gehuisvest, waren wij genoodzaakt om te verhuizen. Per 1 juli 2017 zijn wij gehuisvest in het Piet Blom gebouw, Merel 325 1965 GN te Heemskerk. Per mail bereikt u ons: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Huuraanpassing 2018

De Bewonerskernen van IJmond en Haarlem/Zuid-Kennemerland hebben zich met het bestuur van Pré Wonen gebogen over de noodzakelijke jaarlijkse huuraanpassing, we zijn na diverse voorstellen van de kant van de Bewonerskern in eerste instantie tot een patstelling gekomen en de onderhandelingen met het bestuur van Pré Wonen zijn even gestaakt. Op initiatief van Pré Wonen zijn we weer aan tafel aangeschoven en zijn tot de volgende afspraak gekomen: Wij wilden 0% verhoging maar na een zeer terdege en duidelijke uitleg van het bestuur van Pré Wonen is dat niet mogelijk er zal dan op vele zaken bezuinigd moeten worden en vooral in het nadeel van de huurders. Denk aan onderhoud – aanpassingen en vervangen van diverse apparatuur maar ook met name minder zeer noodzakelijke nieuwbouw van betaalbare eengezinswoningen. In de aankomende huuraanpassing brief van Pré Wonen zal u e.e.a. goed uitgelegd worden.

Bewonerskern IJmond

Prestatieafspraken 2018

De onderhandelingen tussen de Bewonerskern IJmond, Huurdersplatform Woon op Maat, Gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de corporaties Pré Wonen en Woon op Maat zijn afgerond. Het doel van deze prestatieafspraken is om door goede onderlinge afspraken te maken, de mensen prettig te laten wonen in Beverwijk en Heemskerk in betaalbare en energiezuinige huizen. Wonen in een veilige omgeving is zeer belangrijk.

Bewonerskern IJmond

De Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend

Bewonerskern IJmond, Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Pré Wonen hebben gezamenlijk de “verouderde” samenwerkingsovereenkomst opgefrist en de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is naar ieders tevredenheid en met een feestelijk tintje door de voorzitters van de Bewonerskernen en de Bestuurder van Pré Wonen ondertekend.

Bewonerskern IJmond

Sloop en nieuwbouw

Het verwezenlijken van het project “Plantage 2020” is in volle gang. Zo worden de woningen in de Olmenstraat en Florastraat gesloopt, evenals de garages in de Eikenstraat. De woningen in de Beukenstraat, Essenstraat en de Pieter Verhagenlaan worden gesloopt aansluitend op de sloop van de Olmenstraat en de Florastraat. Zodra de laatste bewoner vertrokken is, worden de Beukenstraat, Essenstraat en Pieter Verhagenlaan afgesloten. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de site van Pré Wonen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Nieuwjaarsreceptie van 10 Januari 2018

De nieuwjaarsreceptie van de Bewonerskern IJmond was weer reuze gezellig en er waren weer zeer smakelijke hapjes en drankjes aanwezig. De wethouder wonen Mw. Jaqueline Dorenbos heeft namens de Gemeente Beverwijk toegelicht wat de plannen voor dit jaar zijn met name de uitbreiding van betaalbare eengezinswoningen dus bijbouwen en namens Pré Wonen sprak Dhr. Frits ten Dam zijn waardering uit over de samenwerking met de Bewonerskernen en de Gemeente en uiteraard Pré Wonen. De opkomst was wat mager en daarom willen wij als Bewonerskern de Bewonerscommissies uit heel de IJmond vragen weer in contact te treden met de Bewonerskern om ideeën uit te wisselen en te zien wat er speelt in de diverse wijken en projecten zodat wij de huurders nog beter van dienst kunnen zijn. bewonerskernijmond@gmail.com

Namens de Bewonerskern IJmond,

Met vriendelijke groet,
Jurg Verhoeven, voorzitter.

Bewonerskern IJmond

Merel 325, 1965 GN Heemskerk
Telefoon & Fax 0251 – 229 201

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Postbus 2008, 2002 CA Haarlem
bewonerskernpre@gmail.com