Bewonerskern IJmond

Een duurzame woning

De leden van de Bewonerskern IJmond zijn druk bezig met het organiseren van een duurzaamheidsbijeenkomst waarbij u geïnformeerd wordt wat er staat te gebeuren in de komende jaren waarin getracht wordt ook uw woning zo duurzaam mogelijk te maken. Denk aan isolatie en minder energieverbruik en uiteraard gaan t.z.t alle woningen van Pré Wonen van het gas af. Daarvoor in de plaats zult ook u wellicht elektrisch gaan koken en zal de warmwatervoorziening voor verwarming en hygiëne op een andere wijze worden opgewekt. U krijgt hier in het voorjaar van 2019 allen een uitnodiging voor waarbij op een zeer deskundige wijze wordt uitgelegd hoe het één en ander in zijn werk zal gaan en uitgevoerd gaat worden.

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

40 jaar WISE

World Information Service on Energy

Als donateur van deze organisatie mocht ik hun jubileumcongres met als thema “Het klimaat rond kernenergie” in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bijwonen op vrijdagmiddag 16 november 2018, samen met zo’n 300 andere mensen. Onder hen veel deskundigheid: professoren TU Delft, beleidsmensen overheid, vóór en tegenstanders van kernenergie, ras-actievoerders, energieleveranciers en bestuursleden WISE. Aan de wanden van de foyer een overzicht in posters van de diverse demonstraties, acties enz. in de afgelopen veertig jaar.

De belangrijkste vraag van dit congres was: kunnen we de overgang naar een duurzame energievoorziening maken zonder kernenergie en/of fossiele brandstof? Professor Frans Rooyers van TU Delft was van mening dat dat niet kon. Al was het maar omdat we steeds meer energie gebruiken: we gaan elektrisch rijden en/of fietsen, we gebruiken bijna allemaal een mobieltje, dat steeds meer de functie heeft van handcomputer, en we blijven vooral vliegen!
Aan de andere kant was er een spreker die constateerde dat energie van zon en wind momenteel booming is. Met als gevolg dat het steeds goedkoper wordt: Wie wil er trouwens een nieuwe kerncentrale bouwen? In Afrika , waar altijd zon of wind is, zal men er sowieso niet aan beginnen. Een spreker van Energie NL toonde statistieken van de soorten energie die in Nederland geproduceerd worden. Daaruit bleek dat wind en zon samen al bijna 70% van het geheel is. Daarbij is wind van zee het meest betrouwbare en dus geschikt als piekvoorziening. Om in de behoefte te kunnen voorzien zijn trouwens alle bronnen van opwekking nodig.

Een heikel punt is: wat te doen met het kernafval? Hoe bewaar je dat tot het veilig is voor de mens over tig-1000 jaar? Deze vraag werd in de loop van de dag nog dikwijls gesteld. Iemand van de Universiteit van Antwerpen had er geen antwoord op; evenmin als de directeur van COVRA (bij Borssele/Zeeland) waar nu het afval uit Nederland ligt opgeslagen. Dit is een tijdelijke voorziening, want een definitieve is nog steeds ter wereld niet gevonden.
In de middagsessie was er een professor die de hele keten van kernenergie uit de doeken deed. Van winning in o.a. Namibië/Afrika t/m splijting, koeling en berging. Een veelomvattend proces met steeds andere veiligheidseisen. Ook werd hierbij het effect op de productie van CO2 meegenomen.

Het WISE-bestuur is afgelopen zomer met kerndeskundigen afgereisd naar Fukushima in Japan om te zien hoe men daar met de gevolgen van de explosie uit 2011 is omgegaan. Op het congres was de film over die reis te zien. Bij de ramp zijn circa 16.000 mensen omgekomen; niet zozeer door de explosie zelf maar door de massale evacuatie en de ontstane maatschappelijke ontwrichting daarbij. De gevolgen van de straling zelf komen pas na langere tijd aan het licht. Het was voor mij een inkijkje in een onbekende wereld. Die mij sterkte in mijn keuze tegen deze vorm van energieopwekking en vóór duurzamer methoden dichter bij huis.

Wilt u meer weten? Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft WISE een brochure uitgebracht “Het klimaat rond kernenergie – hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?” Deze is voor € 7,50 bij WISE Amsterdam te bestellen via de website: www.wisenederland.nl of per mail: info@wisenederland.nl of telefonisch (020) 612 6368.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

De Bewonerskern IJmond is dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen blijven vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen opkomen en dat hoeft niet alleen voor uw straat te zijn maar bij voorkeur voor heel Beverwijk. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en dat u huurder bent van Pré Wonen.

Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Heel graag wil ik u namens de Bewonerskern IJmond hele fijne Kerstdagen en een vrolijk uiteinde van 2018 en een feestelijk begin van 2019 toewensen.

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Kort verslag RAP-bijeenkomst 31 oktober 2018 in Sociëteit Vereeniging Haarlem

Aanwezig: uit de gemeenten in de Regio Kennemerland zo’n 100 afgevaardigden, bestaande uit ambtenaren, raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder de corporaties (besturen en medewerkers), projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, diverse adviescommissies en leden van huurdersraden. Het geheel onder leiding van de Provincie Noord-Holland.

Om 16:00 uur opende dagvoorzitter Jacqueline van de Sande met een woordje van welkom en gaf een toelichting op het programma. De basis voor de discussie vandaag was het rapport “Regio Zuid-Kennemerland Geeft Thuis!” Regionaal Actieprogramma 201—2020. Dhr André Buys van bureau RIGO kwam met cijfers over de ontwikkelingen van de laatste jaren. Vanaf 2016 zijn er 2500 woningen bij gekomen, maar ook 1500 woningen gesloopt; een netto toename dus van slechts 1000 woningen over de laatste twee jaar.

Hij schetste ook de verwachtingen aangaande de woningbehoefte. Op basis van onderzoek naar de verhuisbewegingen in de regio kwam hij op een gewenst aantal van 14.500 woningen tot 2020. Veel dus en welke soort woningen moesten dat zijn? Ook daar was onderzoek naar gedaan: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, senioren? Het zou vooral een mix van woningen moeten worden. Belangrijk in dit verhaal was ook de prijs van die woningen. Veel woningen in de huursector met een huurprijs tot € 710; in de koopsector met een koopprijs tot € 250.000. Daaruit bleek al gauw dat er knelpunten zijn. De vraag kwam: hoe verleidt je senioren te verhuizen uit een eengezinswoning naar een kleinere woning?
De aanwezigen gingen nu in werkgroepen uiteen op de thema’s woningbouw – sociale/betaalbare voorraad – duurzaamheid – wonen & zorg. In de kleine groepen werd vrij van gedachten gewisseld over bouwgrond, mobiliteit, ruimtetekort, behoud van groen, en doorstroming vooral door het verleiden van senioren naar een kleinere woning. Plannen blijken er genoeg te zijn, maar nu nog de juiste uitvoering.

In een algemene afsluiting kwamen als voornaamste conclusies naar voren: flexibel bouwen – een combinatie van sociale en particuliere bouw vooral voor middeninkomens – (wat de corporaties van overheidswege niet mogen) – doorstroming – regionale samenwerking. Met een kop soep, broodjes en een borrel werd de bijeenkomst in stijl afgesloten.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern Pré Wonen IJmond nodigt al haar relaties van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie

Op woensdag 9 januari 2019
Van 16:00 tot 19:00 uur
In Wijkcentrum ”Prinsenhof”
Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk

Speciaal alle bewonerscommissies, huurders van Pré Wonen, de directie en beleidsmedewerkers van Pré Wonen worden hiervoor uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje is het een goede gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en de goede voornemens uit te wisselen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze receptie bij te wonen, dan wensen wij u hierbij Prettige Kerstdagen, een fijne en veilige jaarwisseling en een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe.

Tot ziens.
Het bestuur van de Bewonerskern IJmond

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Verslag huurdersmiddag 12 oktober 2018

Om 14.00 uur waren er ruim 80 huurders uit Heemstede en Bennebroek in de raadszaal van de gemeente Heemstede. Deze energiemiddag werd geopend door wethouder Nicole Mulder. Want ook de gemeente staat voor de taak om te werken aan energietransitie: het omschakelen naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en aardwarmte. Daarover overleggen zij met de betrokken partijen, waaronder de corporaties.

De plannen van Elan Wonen en Pré Wonen

Elan Wonen en Pré Wonen lichten hun plannen voor Heemstede en Bennebroek in een presentatie toe. Beide corporaties zetten zich ervoor in om in 2050 een CO₂-neutrale woningvoorraad te hebben. Zij doen dit door duurzaamheidsmaatregelen te combineren met ander werk aan de woning, zoals bij onderhoud en renovaties, maar ook voordat een nieuwe huurder in de woning trekt. U begrijpt, dat we aan het begin staan van een lange weg met allerlei onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de vraag: Wie gaat dat betalen? Er zal nog heel wat vergaderd moeten worden, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.
Bij nieuwbouw, zoals in de Slottuin, waar Elan gaat bouwen, komt al geen gasaansluiting meer. Goeie vraag uit de zaal: Waarom wordt de gasleiding in de Eikenlaan dan nu vervangen? Antwoord: Die zat al jaren in de planning van de gemeente en was nu aan de beurt (veiligheid). De corporaties kunnen niet ad-hoc in actie komen, want zoiets vraagt een zorgvuldig plan en tijd voor o.a. overleggen met de huurders.
Raymond Vlieland (Elan) en Dion Heinis (Pré) leggen de zaal een aantal vragen voor: waarom vindt u duurzaamheid belangrijk? 
Bijna de helft van de zaal ging het vooral om het belang voor de aarde en toekomstige generaties. In een overzicht werd zichtbaar, dat het huizenbezit in Heemstede meestal het middenlabel C en D hebben, terwijl de corporatiewoningen in Bennebroek al gemiddeld een B-label hebben.

Bij het overleggen met de gemeente Heemstede, de corporaties en netwerkbeheerders zijn ook huurdersvertegenwoordigers betrokken: Cor Beerthuizen (Elan) en Tineke Collet (Pré ).
Na een kopje thee of koffie kunnen de aanwezigen kiezen uit 3 workshops:
Energietransitie: wat is het en wat kunnen huurders en gemeente doen?
Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders.
Wat is de rol van de huurdersvertegenwoordiging in het proces? Wat kan de energiecoach voor u doen?

Samenwerking tussen huurders en de gemeente Heemstede

In de workshop van de gemeente kreeg men informatie over de ontwikkelingen bij de gemeente om samen met bewoners te komen tot concrete plannen. Het ging bijvoorbeeld over welke wijk voor alle partijen in aanmerking komt om te beginnen met bijvoorbeeld zonnepanelen. Verder waren de deelnemers wel bewust van de verandering, maar wat kun je daarmee als huurder? Heel praktisch is het goed scheiden van GFT-afval. Bij Spaarnelanden staat een bio-vergister die het afval omzet in biogas, een groene energiebron.

Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders

De corporaties willen graag initiatieven van huurders ondersteunen, maar dit is niet bekend bij de huurders. Corporaties moeten de huurders goed informeren over hun plannen. Wat doen jullie nu? Wanneer komt er renovatie of actie in het kader van duurzaamheidsmaatregelen in mijn straat of wijk? We willen graag informatie, ook al zijn we nog niet direct aan de beurt. Een waardevolle les voor Elan Wonen en Pré Wonen. Wilt u samen met omwonenden een duurzaam initiatief starten? Neem dan contact op met Elan Wonen of Pré Wonen.

Wat doen de huurdersvertegenwoordigers en energiecoaches voor u?

In workshop drie kregen de huurders informatie over het werk van de Huurdersraad van Elan Wonen en de Bewonerskern Zuid-Kennemerland van Pré Wonen. Naast het meepraten op beleidsniveau met de corporaties zitten we nu ook aan tafel bij de zogenoemde prestatieafspraken met de gemeente. Deze afspraken bestaan uit kaderafspraken (2019-2022) en elk jaar nieuwe jaarafspraken. Vaste thema’s zijn: huisvesting, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Op uw verzoek kan er een energiecoach langskomen en samen bekijkt u wat de mogelijkheden zijn om zelf in huis maatregelen te nemen. Bekende zijn de tips; korter douchen, verwarming graadje lager of speciale folie achter de verwarming. U mag dan voor € 20,- aan besparingsproducten uitzoeken.

Deze middag hebben zes huurders zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Voor de training om zelf energiecoach te worden meldden zich twee huurders.

Nieuw is de start van een Heemsteeds Huurderspanel, mensen die willen meedenken en praten over de belangen van huurders in Heemstede van Elan Wonen en Pré Wonen.
Was u niet aanwezig, maar wilt u wel aan de slag als lid van het Huurderspanel, neem dan contact op met Tineke Collet; U kunt haar bellen: 023- 5290587 of mailen: tcollet@ziggo.nl

Aanmelden voor een bezoek van de energiecoach of er zelf een worden kan via Elan Wonen en Pré Wonen. U kunt hen mailen of bellen.

Het was een informatieve bijeenkomst met veel betrokkenheid en inzet van de aanwezigen.