Huurverhoging

U heeft allemaal de brief ontvangen waarin de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019 werd aangekondigd. Over het algemeen niet zo’n leuke brief. Beide Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond zijn het met Pré Wonen niet eens geworden over deze huuraanpassing 2019. De gemiddelde huurverhoging wordt 2,1%; de Bewonerskernen wilden niet verder gaan dan 1,6%. Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden.

Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarbij hebben wij een deskundige ingehuurd om te zien of een dergelijke huurverhoging wel nodig is. De uitgangspunten voor de huurverhoging zijn hetzelfde als vorig jaar, nl.:

  • De huurverhoging is niet afhankelijk van het inkomen, maar wel van de afstand tussen het daadwerkelijke huurbedrag en de streefhuur. Pré Wonen hanteert een streefhuur van 75% van de maximaal redelijk huur. De maximaal redelijke huurprijs is wettelijk vastgesteld. Hoe verder de huurprijs daar vanaf zit, hoe hoger de huurverhoging; hoe dichter bij de streefhuur, hoe lager de verhoging. Vandaar dat huurders verschillende verhogingen krijgen.
  • Voor sociale huurwoningen is € 720,40 de maximale huur. Komt de huur hier bovenuit, dan wordt deze afgetopt volgens door de overheid vastgestelde regels, de zgn. aftopgrens.

Vanuit het standpunt van Pre Wonen gezien is een dergelijke huurverhoging noodzakelijk. Zij dient te zorgen voor continuïteit in het beheer en onderhoud van haar bestaande bezit. En er zijn afspraken met de gemeenten in haar werkgebied; de zgn. prestatieafspraken. Deze betreffen niet alleen renovatie en nieuwbouw, maar ook inspanningen ten aanzien van de komende energietransitie.

Vanuit huurdersperspectief vonden de Bewonerskernen, gezien de financiële resultaten over het afgelopen jaar, een dergelijke verhoging niet noodzakelijk. Vandaar ook dat er een deskundige is ingehuurd. Ondanks de bijdrage van deze deskundige en ondanks dat beide Bewonerskernen zich tot het uiterste hebben ingespannen om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden, heeft Pré Wonen uiteindelijk de eerdergenoemde huurverhoging van 2,1 % gemiddeld doorgevoerd. Omdat de Bewonerskernen de huurverhoging in de toekomst verder binnen de perken willen houden is afgesproken om vanaf nu eerder in het jaar te beginnen met het huuroverleg. Zodat tijdig bekend is wat de gevolgen zijn van alle gepleegde activiteiten voor de begroting en de huurverhoging van het volgende jaar. Het is en blijft voor ons als huurdersraad een ingewikkelde materie.

Met dat doel dient er een werkgroep Huuroverleg te komen waarin naast de financieel specialisten uit de kernen ook plaats is voor geïnteresseerde huurders. Heeft u belangstelling, meld u dan met uw naam en telefoonnummer aan via onze contactadressen in deze nieuwsbrief.
Om tevens meer inzicht te krijgen in wat er onder de achterban leeft, denken wij nog na over het houden van een enquête.

Met een vriendelijke groet,

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland
Ton van der Voort
Bewonerskern IJmond
Jurg Verhoeven

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2018 is klaar

Het jaarverslag van Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland over het jaar 2018 is voor u straks beschikbaar op de website van Pré Wonen. Zo kunt u weer kennis nemen van de zaken waar wij als Bewonerskern in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Om een paar dingen te noemen:
Wie zijn de leden van ons bestuur en hoe vaak vergaderden wij;

  • Hoe informeerden wij onze achterban daarover;
  • wat waren de belangrijkste onderwerpen van bespreking;
  • welke beleidsadviezen werden ons ter advisering voorgelegd;
  • en welke waren daarover de uitgebrachte adviezen;
  • met welke partners hadden wij te maken.

Al met al weer was het opnieuw een uitdagend jaar. De taken van de bewonerskern worden elk jaar uitdagender. Naast de gebruikelijke vergaderingen met het Bestuur en medewerkers van Pré Wonen zijn daar ook en vooral de Prestatieafspraken met de gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Versterking en meer deskundigheid is dan ook dringend gewenst.

Voelt u zich betrokken bij de huursector en bij corporatie Pré Wonen, en heeft u daar een paar uurtjes per maand tijd voor over? In dat geval wil onze secretaris u graag alle verdere informatie over deelname aan onze besprekingen verschaffen. Een mailtje aan bewonerskernpre@gmail.com is voldoende.

U ontvangt ons verslag in een digitale versie, die u binnen uw complex kunt verspreiden. U kunt het jaarverslag hier downloaden. Wij proberen ook een papieren versie uit te brengen. In een beperkte oplage zal deze dan bij een bijeenkomst met u te zijner tijd beschikbaar zijn.

Joke M. Hulsebosch