Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Prestatieafspraken Haarlem 2020

Onlangs zijn de onderhandelingen over de afspraken tussen de gemeente Haarlem en de drie grote woningcorporaties (Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen) met een afvaardiging van hun huurders afgerond. In oktober worden deze afspraken door partijen ondertekend en liggen dan weer voor een jaar vast. In dit verslag een overzicht van de belangrijke punten eruit.

Beschikbaarheid
Er moet weer flink gebouwd worden om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Er is zelfs sprake van achterstand en dus wordt er gezocht naar mogelijkheden om bouwprocedures te versnellen. Een voorbeeld hiervan wordt het project Waddenstraat. Dat betreft nieuwbouw van huurwoningen in de sociale sector door Pré Wonen. De uitkomsten zijn mogelijk ook toepasbaar op nieuwbouw die niet in het bezit van een corporatie is.


Woningtoewijzing
In het bijzonder wordt gekeken naar de toewijzing van woningen bestemd voor ouderen. De corporaties brengen daar binnenkort een advies over uit. In het algemeen behoeft het beeld van de sociale huursector verbetering. De vraag is of het woonruimteverdeelsysteem nog voldoet. Er is een grote vraag naar kleine woningen. Twee corporaties, Elan Wonen en Pré Wonen, proberen een nieuwe vorm van passend toewijzen uit (Friends contracten of hospita-verhuur).
Hoe in het algemeen bij toewijzing te handelen? Voorrang geven? Vrije sectorhuur? Verkoop van huurwoningen? Nieuwbouw? Voor huisvesting bij middeninkomens afwijken van de regel 10% vrije ruimte?


Betaalbaarheid
Bij de vaststelling van de huurprijs geldt ook voor Haarlem als regel: inflatie plus 1%. Inzichtelijk moet worden waar die extra 1% voor wordt gebruikt? Nieuwbouw, maatregelen Duurzaamheid? In ieder geval wordt de noodzaak en bestemming per corporatie bepaald in overleg met hun huurdersraad.

Duurzaamheid
Gemeente en corporaties werken in 2020 samen verder aan de uitvoering van de Transitie Visie Warmte (TVW) bij wijkuitvoeringsplannen (lees: Warmtenet). Verder worden er stappen gezet in de richting van circulaire renovatie, het programma Cirkelstad. En wordt het project Energiecoaches voortgezet.

Sociaal maatschappelijke inzet
Bij dit onderwerp gaat het om leefbaarheid in de wijken, met name bij de uitvoering van bouw- en renovatieprojecten. In dit verband wordt het al jaren bestaande “Algemeen Sociaal Plan” tegen het licht gehouden. De pilot “Ouder worden en toch prettig wonen” wordt voortgezet. Woonfraude wordt intensiever bestreden en de huurdersorganisaties worden actief betrokken bij de besteding van leefbaarheidsgeld.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Terugkoppeling thema-avond Duurzaamheid, 16 oktober 2019

In samenwerking met Pré Wonen, Gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond
heeft de Bewonerskern IJmond een avond over “duurzaamheid” georganiseerd voor
de huurders in Beverwijk. Wij mochten beschikken over vergaderruimtes in het gemeenthuis van
Beverwijk.

Pré Wonen heeft de uitnodiging naar al hun huurders in Beverwijk gestuurd, in de hoop
om maximaal 100 huurders in het gemeentehuis te verwelkomen. Echter, 30 huurders waren
aanwezig. Dit was toch wel een teleurstelling voor het organiserend comité.

Tijdens het plenaire gedeelte waren er een drietal sprekers t.w.

  1. Dhr. Erik Warns van de Gemeente Beverwijk. Dhr. Warns verving wethouder Erol, die wel op de uitnodiging stond vermeld, maar op het laatste moment verhinderd was. Dhr. Warns heette de huurders welkom en gaf een korte toelichting over het verloop van het programma.
  2. Mevr. Stella Carli, bestuurslid BKIJ en betrokken bij de organisatie van de thema-avond. Deze avond gaf BKIJ de gelegenheid om iets meer over de Bewonerskern IJmond te vertellen. Het blijkt dat BKIJ niet zo bekend is bij de huurders.
  3. Dhr. Ronald Camstra, directeur wonen en vastgoed van Pré Wonen, vertelde iets over de duurzaamheidsplannen in Beverwijk.

Na de plenaire sessie, waaierden de deelnemers uit naar de workshops die voor hun interessant
waren. Er waren 4 workshops. Elk workshop werd 2 keer gehouden, zodat de deelnemers 2
workshops konden bijwonen.

Workshop 1: Energiecoaches
!Woon deelde ervaring over het werken met energiecoaches. Energiecoaches krijgen een speciale opleiding om goed in gesprek te gaan met de huurders die vragen hebben over het isoleren e.d. van hun woning.

Workshop 2: Zonnepanelen
Pré Wonen voorziet stapsgewijs eengezinswoningen van zonnepanelen. Pré Wonen legde uit wat dit kan opleveren en hoe dit werkt.

Workshop 3: Energielekken
Omgevingsdienst IJmond hield een workshop over “energielekken”. Doel van deze workshop was bewustwording. ODIJ ging het gesprek met de huurders aan over de mogelijkheden van energiebesparing en het voorkomen van verspilling. Met infrarood foto’s kon men zien waar in het huis “energielekken” zijn.

Workshop 4: De betekenis van energietransitie voor huurders
De Woonbond vertelde over welke gevolgen de energietransitie voor de huurders (gaan) hebben. Ondanks de slechte opkomst, was het toch wel een interessante en geslaagde avond. Er wordt volop in de media gesproken over de energietransitie waar wij allemaal mee te maken krijgen met het doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Om dit doel te bereiken moeten wij nu al bedenken hoe wij deze mega klus moeten klaren.

Niet alleen de woningcorporatie, de gemeente maar ook u als huurder bent belangrijk in het energieverhaal. Denk daarbij aan het aanbrengen van tochtstrips en het plaatsen van radiatorfolie. (radiator aan een buitenmuur) U kunt zelf wellicht meer bedenken waar u op kunt bezuinigen om uw energiekosten te verlagen.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bijeenkomst HOTEL Haarlem-Zuid DUURZAAMHEID 9 oktober 2019

Deze bijeenkomst, georganiseerd door de huurdersraden van de drie grote corporaties in Haarlem e.o. hadden er alles aan gedaan om met een goed voorbereid geheel te komen. Zo waren er ook vertegenwoordigers uit het gemeentebestuur aanwezig en huurders uit een duurzaam gerenoveerd complex. De avond stond onder leiding van dhr. Erik Vermathen, die al menige discussie tot een goed einde wist te brengen. Vanuit de huurders hadden zo’n 70 mensen de moeite genomen op deze avond aanwezig te zijn.

Voorzitter Ton van der Voort van de al 15 jaar bestaande S.H.H.O. (Stichting Samenwer-kende Haarlemse Huurders) leidde het programma in waarna wethouder Berkhout uitlegde wat de gemeente Haarlem op het gebied van duurzaamheid aan plannen heeft. Hij werd daarbij ondersteund door zijn collega-wethouder Marie-Thérèse Meijs van Wonen. Vanuit de zaal werden er vragen gesteld, die de bewindslieden naar vermogen beantwoordden.
Een derde ambtenaar van de gemeente, mw van den Erenbeemt, deed verder uit de doeken hoe de gemeente de vereiste energietransitie denkt aan te pakken. Zoals verwacht is dat een langdurig project, dat studie vereist en waarin nog veel niet bekend is. Wat men al wel kan is een energiecoach aanvragen bij corporatie of de gemeente Haarlem. Deze kan u helpen in uw huishouden zuiniger om te gaan met energie en water. Voor huurders is de Ned. Woonbond bijvoorbeeld een organisatie die u daarbij kan helpen. Op hun website www.woonbond.nl zijn er allerlei tips voor te vinden. Zoek op Home Energie besparen Hulp bij energiebesparing

Na een pauze kwam de praktijk aan de orde. Een bewoner van het Hof van Egmond schetste het traject van de ingrijpende transitie van het Hof naar de huidige staat. Het complex, gelegen in de Slachthuisbuurt omvat vier straten. De woningen zijn tot op de fundering gesloopt, maar aangezien het hof als een Monument te boek staat, zijn de voorgevels blijven staan. Erachter werd een compleet nieuwe woning gebouwd. Uiteraard goed geïsoleerd met een nieuw systeem van verwarming en ventilatie. Dat behoefde wel de nodige instructie en begeleiding. De doelstelling dat de huur iets mocht stijgen terwijl de energielasten zouden dalen is gelukt, zelfs met 0 op de meter. Deze bewoner was er heel gelukkig mee.

Daarna was het de beurt aan de bestuurders van de corporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen om de zaal te vertellen hoe zij denken in de komende jaren met DUURZAAMHEID om te gaan. Een belangrijke voorwaarde voor hen is daarbij natuurlijk de kosten. Zo kwam de verhuurdersheffing ter tafel en werd gepleit voor versoepeling c.q. afschaffing. De zaal was het daar helemaal mee eens!
De eindconclusie was dat per saldo zo’n overgang naar gasloos wonen vele gevolgen heeft en niet op één dag laat staan in één jaar voor elkaar is. Het is al winst dat er zoals deze avond gezocht wordt naar een gezamenlijke aanpak. Met dit goede gevoel ging men nog even gezellig aan een drankje en daarna met een combi-pen als presentje naar huis.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Bouwwereld in staking


De bouwwereld zit in zwaar weer. De overheid wil, vanwege de woningnood, dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd en tegelijkertijd worden er door het kabinet strenge regels opgelegd rond stikstof en het niet mogen verplaatsen van grond vanwege PFAS. (Verzamelterm voor chemische stoffen in de grond) Dit betekent dat de bouw stil komt te liggen. Door acties te voeren hoopt bouwend Nederland dat het kabinet de regels gaat versoepelen om massa ontslag te voorkomen. Er zijn nu al bedrijven die personeel moeten ontslaan omdat er simpelweg onvoldoende werk is. Wat men wil is de lopende projecten voltooien en zeker gezamenlijk naar een oplossing zoeken om uit deze impasse te komen.
Bouwondernemers en alle nevenbedrijven zitten letterlijk met de handen in het haar!

Het stikstofbeleid houdt de gemoederen behoorlijk bezig. En natuurlijk hebben de woningcorporaties hier mee te maken en ook voor hen zijn dit onzekere tijden. De huidige projecten zullen worden uitgevoerd. Maar wat betekent dit voor de geplande projecten?

Moeten de mensen die nu op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning langer wachten? Vragen waarop niet zo snel een antwoord voor handen is.
We zijn benieuwd hoe het kabinet dit landelijk probleem gaat oplossen.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ