Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Huurwijzer 2020 van de Ned. Woonbond

Zoals gebruikelijk hebben alle bij ons bekende bewoners-commissies van Pré Wonen in november vorig jaar weer een uitnodiging ontvangen om via ons extra nummers van dit maartnummer te bestellen. Daarin komt alles aan de orde wat met de jaarlijkse huuraanpassing te maken heeft. Zoals: tips om de juistheid van de huuraanpassing te checken, waaronder de puntentelling van de woning. Daartoe een uitgebreid voorbeeld hoe je die puntentelling doet. Zo zijn er o.a. punten per bijzondere voorziening (voor gehandicapten bijvoorbeeld) en wanneer je woning een monumentenstatus heeft of onder beschermd dorpsgezicht valt.

Verder waar je de WOZ-waarde van je woning kunt vinden. Uiteraard is er een lijst met de maximaal toegestane huurprijs per punt. En een overzicht met wettelijke redenen voor bezwaar. De Woonbond geeft ook aparte publicaties uit over huurprijs en puntentelling en andere onderwerpen. En heeft voorbeeldbrieven bij bezwaarmaking.

Dit jaar bestelden meer dan 30 van onze bewonerscommissie in totaal 1527 exemplaren van het maartnummer. Het totaalpakket wordt begin april bij de vestiging Velserbroek afgeleverd en aldaar volgens onze bestellijst gereed gemaakt voor verspreiding. Voor die verspreiding mogen wij gelukkig een beroep doen op Pré Wonen. Voor verspreiding in het eigen complex dient de bewonerscommissie, zoals in de aanbiedingsbrief al vermeld, zelf te zorgen.
Wij zien (met u ) met belangstelling uit naar de huuraanpassing 2020.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Eerste samenwerking Pré Wonen en IJmond Werkt

De Bewonerskern IJmond van Pré Wonen biedt 500 huurders in Beverwijk een buitenlamp aan op zonne-energie. Zo dragen zij bij aan veilige buurten én aan duurzaamheid. De inschrijving is inmiddels gesloten en IJmond Werkt! plaatst de eerste lampen in samenwerking met Van Lith Bouwbedrijf.

Eerste samenwerking
De Bewonerskern IJmond selecteerde zelf een buitenlamp op
zonne-energie. Het ophangen van de lampen gebeurt in een mooie, nieuwe samenwerking: steeds één medewerker van Bouwbedrijf Van Lith en twee van IJmond Werkt! “Iedereen moet de kans krijgen om goed te werken en goed te wonen”; dat is de gezamenlijke ambitie van IJmond Werkt! en wooncorporaties Pré Wonen, Woningbedrijf Velsen en Woonopmaat. De samenwerking van de vier partijen krijgt nu vorm in dit eerste project.


(geflankeerd door medewerkers van Van Lith Bouwbedrijf: de medewerkers van IJmond Werkt! met Stella Carli en Jaap Bubberman van de Bewonerskern IJmond, Pré Wonen. Foto: Pré Wonen)

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Nieuw Huurbeleid 2020

Eind 2019 heeft Pré Wonen samen met een projectgroep, waarin medewerkers van de corporatie en leden van de Voorkamer, zich gebogen over een nieuw huurbeleid. Onder de titel “Naar een integraal, rechtvaardig huurbeleid voor Pré Wonen en haar huurders” is gekeken naar bestaande regelgeving zoals het door Woonbond en Aedes (koepel van corporaties in de huursector) gesloten Sociaal Huurakkoord. En naar de toekomstige behoeften op de woningmarkt.
Aldus is een beleidsstuk ontstaan, dat op 11 december aan beide bewonerskernen (IJmond en Zuid-Kennemerland) werd gepresenteerd. Waarna het op 14 januari jl. met de financiële commissie van deze kernen is besproken. Uitmondend in definitief concept met een verzoek tot een advies. Dat werd door beide kernen meegenomen naar hun besturen. Deze ontvingen het verzoek met na bespreking de volgende reactie:

De projectgroep heeft zeker een degelijk beleidsstuk gemaakt; de uiteenzettingen waren helder en duidelijk. Toch hebben de Bewonerskernen na intern overleg met hun besturen moeten besluiten tot een negatief advies. Dit vooral omdat er niet op afzonderlijke punten advies kon worden uitgebracht! Zo zagen zij genoodzaakt tot een advies over het geheel met de volgende redenen:

  1. Hoewel er goede elementen zitten in het voorstel zijn er een aantal waar de Bewonerskernen zich niet in kunnen vinden. Hieraan ligt mede het falend overheidsbeleid ten grondslag. Net als het nieuwe Sociaal Huurakkoord geeft dit beleid de huurders geen enkele garantie dat ze géén pinautomaat van de overheid worden. De verhuurdersheffing is dat namelijk al wel. De corporaties zouden hun vertegenwoordigers veel meer moeten uitdagen de regering hierop te wijzen.
  2. Het streven van Pré wonen om zo snel mogelijk naar 75 % van de streefhuur te gaan is ten eerste goed voor de corporatie, maar is slecht voor de huurders, vooral voor de zittende huurders. Passend toewijzen zal het probleem van de te lage streefhuur in de toekomst naar onze mening vanzelf oplossen.
  3. Daarnaast zijn de Bewonerskernen altijd al tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging geweest. In het nu voorgestelde beleid is er geen enkel zicht op wat de kosten van deze maatregel zijn en wat de eventuele opbrengsten. Dit geldt trouwens ook voor het bevriezen van de huur bij te duur wonen. Ook hier geldt dat bij passend toewijzen het probleem zich in de toekomst vanzelf oplost, zonder daarvoor nu extra mankracht in te moeten zetten.

Conclusie
Door het niet invoeren van genoemde maatregelen worden de zittende huurders ontzien. De huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn al boven het inflatieniveau uitgestegen, terwijl de lonen, AOW en pensioenen nauwelijks omhoog zijn gegaan.

Dat Pré bepaalde doelstellingen niet kan realiseren is ons inziens niet juist. Bij woningverbetering en duurzaamheidsaanpassingen kunnen de huren wat ons betreft wel passend verhoogd worden.
De Bewonerskernen zijn er ook voor de niet-DAEB-huurders. In het beleidsstuk worden deze huurders min of meer vogelvrijverklaard.
Ons voorstel is dan ook
- Dat Pré Wonen de verhuurdersheffing, o.a. bij de Prestatieafspraken met de gemeenten, als pressiemiddel gebruikt om taken niet uit te voeren.
Dat Pré Wonen voor de niet-DAEB-huurders dezelfde huursystematiek gaat gebruiken als bij de DAEB-woningen. Ook zij hebben namelijk recht op zekerheid.

Namens beide bewonerskernen
Ton van der Voort, voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Vuilcontainers Plantage


Wat een ergernis iedere keer weer wanneer de vuilcontainers overvol zijn en de vuilniszakken, noodgedwongen, naast of op de containers worden gedumpt. Ieder weekend zijn de containers dusdanig vol dat de leefomgeving er last van heeft. De vuilniszakken worden door de meeuwen opengescheurd en het huisvuil ligt op straat, vlak voor de ingang van het wooncomplex Plantage en de Vomar. Soms neemt het winkelend publiek hun huisvuil mee om dit vervolgens in de container te gooien.

De bewoners wachten al jaren op ondergrondse containers en zijn het nu wel zat. Ondergrondse containers kunnen alleen gebruikt worden door bewoners die een pas hebben. Hierdoor sluit je uit dat anderen de containers gebruiken. De Plantagebuurt is mooi opgeknapt met nieuwe appartementen en eengezinswoningen en de grote containers zijn een doorn in het oog. De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het plaatsen van de ondergrondse containers.

De Bewonerskern IJmond heeft contact opgenomen met de gemeente met de prangende vraag: “wanneer worden de ondergrondse containers op de Plantage geplaatst”? We kregen als antwoord dat het nog wel een jaar kan duren!! De bewoners moeten dit maar weer slikken en afwachten of over een jaar daadwerkelijk de ondergrondse containers worden geplaatst. We houden de vinger aan de pols!

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ