Bewonerskern IJmond

Hoe gezond is uw leefomgeving?

Er wordt momenteel door RIVM een gezondheidsonderzoek in de IJmond uitgevoerd naar aanleiding van een door RIVM gepubliceerde negatief rapport over ultra fijnstof in de IJmond.

U heeft ongetwijfeld de brief van de burgemeester van Beverwijk ontvangen waarin staat dat de gemeente bezig is met een visie op gezondheid en luchtkwaliteit. Om een gezonde leefomgeving te creëren wil de gemeente in gesprek blijven met de bewoners. Ons advies is om dit traject nauwlettend te volgen en indien nodig uw stem te laten horen. Het gaat per slot van rekening om uw gezondheid en een goede leefomgeving.

Plantage Beverwijk

Fase 5 van het bouwproject op de Plantage is nagenoeg afgerond. De bewoners kunnen binnenkort terugkeren naar hun wijk.

Verder wordt het parkeerterrein Winkelcentrum Plantage medio 2021 door de gemeente opgeknapt. Er ligt een plan voor meer groen, een andere plek voor de afvalcontainer en er komen twee extra parkeerplaatsen. De bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen om mee te denken over het voorgestelde plan.

Ledenvergadering Bewonerskern IJmond

Wederom moesten wij, vanwege de corona maatregelen, de vergadering van 30 september 2020 annuleren. Wanneer de corona maatregelen versoepeld worden zullen wij een nieuwe datum prikken voor een ledenvergadering in 2021.

Bewonerscommissie

Vindt u dat er in uw straat teveel gebeurt en dat u als eenling niet of nauwelijks wordt gehoord? Dan zou een bewonerscommissie uitkomst bieden. Om zo’n bewonerscommissie te bewerkstelligen zijn een aantal randvoorwaarden essentieel. Men moet meerdere straten uit de buurt vertegenwoordigen, leden moeten geworven worden om een bestuur in te richten, feedback richting Pré Wonen.
Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met onze bestuurslid Wil Minneboo, e-mail wfm@ziggo.nl

Wordt u lid van de Bewonerskern IJmond?

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers om ons team te versterken. Mocht u vragen hebben of wilt u zich beschikbaar stellen voor ons team, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken bij onze voorzitter Jurg Verhoeven; verhoeven1956@ziggo.nl

Algemeen

Namens het team Bewonerskern IJmond fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een bewogen jaar

Het is gebruikelijk om aan het eind van het jaar even terug te blikken op het afgelopen jaar. Aan het begin van 2020 konden we niet vermoeden dat het jaar totaal anders zou verlopen dan we dachten. Als Bewonerskern hadden we in februari gesprekken met Pré over de huurverhoging, deze vielen hoger uit dan dat wij voorstelden. En toen werd het maart. Het Corona virus sloeg hard toe. De intelligente lockdown. De wereld zag er ineens totaal anders uit. Geen uitjes, geen vakantie, thuis werken en scholen dicht. We waren er niet aan gewend, maar we pasten ons aan. De Bewonerskernen bespraken met Pré Wonen over de mogelijke gevolgen voor de huurders. Pre Wonen kwam met de toezegging als huurders in de problemen zouden komen door de Corona maatregelen dat er dan maatwerk geleverd zou worden.

Voor de Bewonerskernen kwam er een nieuw fenomeen om de hoek kijken. Geen vergaderingen meer met Pré wonen op kantoor maar Teamvergadering via de computer. Heel apart. De bewonerskern was op deze manier betrokken bij de Prestatieafspraken met de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bewonerskern IJmond deed hetzelfde met de gemeente Beverwijk. Ook het Algemeen Sociaal plan (ASP) werd op deze manier gedaan, (overeenkomst tussen de drie corporaties in Haarlem en de huurders vertegenwoordiging bij projecten over sloop/nieuwbouw en renovatie), net als de onderhoudsbegroting en het advies over duurzaamheid.
Zo konden toch alle belangrijke zaken worden afgehandeld en dat tot ieders tevredenheid. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog strengere maatregelen in aantocht. Het wordt een donkere kerst en een stil oud jaar, maar er is licht aan de horizon en hopelijk kunnen we in de zomer weer terug naar het normale leven.

Ik wens u allen toch een fijne kerst en een voorspoedig en vooral een gezond nieuw jaar toe, maar wel in besloten kring.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

VACATURE

Lid Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond tevens lid Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland

Vanwege het vertrek van twee leden zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar:
Een enthousiast lid namens de huurders voor de Regionale
Geschillencommissie Kennemerland en IJmond.

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond.
Vijf woningcorporaties die werkzaam zijn in de regio Kennemerland en IJmond zijn aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie. Dit zijn:

  • Brederode Wonen – Bloemendaal
  • Elan Wonen – Haarlem
  • Pré Wonen – Haarlem
  • Velison Wonen – IJmuiden
  • Woningbedrijf Velsen – IJmuiden

Als lid van de Regionale Geschillencommissie bent u ook lid van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland. Deze commissie brengt advies uit bij klachten over de woonruimteverdeling.
De commissie behandelt zeer uiteenlopende geschillen tussen corporaties en huurders (soms kandidaat-huurders). Dat kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over de bejegening door over de aanpak van technische gebreken aan de woning, optreden van woningcorporaties tegen overlast situaties of het uitschrijven van een woningzoekende.
De commissies bestaan uit vier leden, een voorzitter en een vice-voorzitter en worden ondersteund door een secretaris. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn beiden jurist. Twee leden hebben zitting namens de huurders, twee leden namens de woningcorporaties. De zittingstermijn is vier jaar. De zittingstermijn kan éénmaal worden verlengd.

Werkzaamheden

Er wordt gemiddeld één keer per maand een hoorzitting gehouden door drie leden: de (vice)voorzitter, lid namens de huurders en lid namens de woningcorporaties. U neemt dus één keer per twee maanden deel aan een zitting. Deze zittingen vinden plaats op dinsdagmiddagen vanaf 15.00 uur. Twee maal per jaar vindt een plenair overleg plaats, waarin over zaken wordt gesproken die de hele commissie aangaan.

Profiel

  • Maatschappelijk betrokken en kennis van de volkshuisvesting.
  • Vermogen om onafhankelijk, onpartijdig en objectief een oordeel te vormen.
  • Kritisch en tegelijkertijd een realistische houding.
  • Geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen, verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten corporaties.

De leden van de geschillencommissie ontvangen een passende vergoeding voor de voorbereiding van, en de aanwezigheid bij een hoorzitting.

Uw reactie

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich – VOOR 1 JANUARI 2021 – aanmelden via mail@geschillencommissie.net of schriftelijk (Geschillencommissie – Antwoordnummer 1872 – 2000 WC HAARLEM).

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de secretaris van de geschillencommissie: E. mail@geschillencommissie.net of telefoon: 020 – 6214 454.