Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2021

GOED NIEUWS: Dit jaar is er een regeling voor eenmalige huurverlaging, die vooral van belang is voor huishoudens met een huur boven de aftoppingsgrens. Ook is het wettelijk mogelijk om afspraken te maken over tijdelijke huurkorting. Dat kan dus gaan over huurverlaging voor de duur van een maand tot max. 3 jaar. Dit maatwerk sluit aan bij de werkwijze van Pré Wonen gedurende de afgelopen jaren en waar de Bewonerskernen voortdurend op hebben aangedrongen.
Maar het grote nieuws is dat er geen huurverhoging voor de sociale huurwoningen komt dit jaar, zo heeft de minister besloten. Voor de vrije sectorhuurwoningen wordt de verhoging 2,4%.

Op onze uitnodiging om het maartnummer van HUURWIJZER van de Ned. Woonbond te bestellen reageerden circa 30 bewonerscommissies en zij bestelden zo’n 1500 exemplaren. De verspreiding vindt plaats door medewerkers van Pré Wonen in de periode eind maart/begin april.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Het bijzondere jaar 2020

Nog nooit is er zoveel tumult gemaakt als in het afgelopen jaar. Of kwam het omdat we niets anders te doen hadden? De stapel krantenberichten hier naast mij laat zien dat de huizenmarkt volledig op zijn kop ligt met een groot aantal artikelen over kopen en huren en vooral aan het bouwen van woningen. Tegelijk worden de misstanden en tekortkomingen in ons huisvestingsbeleid bloot gelegd. Zie de koppen:
SOCIAAL HUREN MET EEN PIED-À-TERRE AAN DE GRACHT en
OF ‘GOOI WEILANDEN NIET DIRECT VOL MET HUIZEN en
MAAK VAN WEILANDEN HUIZEN MET NATUUR.
En daar komen de plannen voor Warmtenetten nog bij. Want er moeten TIENDUIZEND
Woningen van het gas af vóór 2030! De Bewonerskernen zijn hierover in gesprek met Pré Wonen en zijn hierover zeer terughoudend. De kosten zijn enorm en dat zal een negatieve invloed hebben op de huren.
Genoeg over de krantenkoppen – en terug naar ons werk in het afgelopen jaar.

We verloren in januari dit jaar een van onze meest actieve leden: Rob de Jager. Hij vertegenwoordigde ons en dus ook u in de vergaderingen van de Woonbond. Hij was dan ook als beste op de hoogte van procedures en mogelijkheden in gesprekken over een goed huurbeleid. Na een ongelukkige val in zijn woning bleek hij hersenschade te hebben opgelopen waardoor hij niet meer zelfstandig kon wonen. Zo woonde hij bijna een jaar in Nieuw Delftwijk. Ondanks zijn afnemende gezichtsvermogen heeft hij nog wel aan een aantal vergaderingen over de Prestatieafspraken deelgenomen. Uiteindelijk alleen online. Door de coronapandemie ging het contact met ons langzaamaan achteruit. Hij heeft gedurende tien jaar in onze kern zijn werk met grote betrokkenheid gedaan. Onze voorzitter Ton v.d. Voort had een mooi woord van afscheid op 20 januari jl.

Advies ondernemingsplan 2021-2024 ”Iedereen een fijn thuis”

Begin januari werd ons een nieuw ondernemingsplan voor de komende vier jaar voorgelegd. Dat bevat dus alle aspecten van het werk van een woningcorporatie. Het was dus niet zomaar een brief maar een brochure die tevoren met de Raad van Commissarissen was besproken. Wij hebben over dit plan het volgende advies uitgebracht:

Geachte mw Huntjens, Beste Anke,

In het bezit van uw ondernemersplan 2021-2024 “Iedereen een fijn thuis” ontvangt u hierbij het aan ons gevraagde advies. Wij hebben met aandacht kennisgenomen van het plan, waaruit blijkt dat u goed bekend bent met de opdracht die er de komende vier jaren voor Pré Wonen ligt.
Wat betreft de genoemde urgenties springt het tekort aan woningen er natuurlijk als eerste uit. Dit is natuurlijk geen zaak voor Pré Wonen alleen en kan slechts gezamenlijk met de partners in Kennemerland worden aangepakt. Daarbij is een goede communicatie onderling van grote betekenis. Wat Pré Wonen betreft kunnen wij er slechts voor pleiten alleen te bouwen voor de lagere en middeninkomens. En daarbij tegelijk veerkrachtige wijken te ontwikkelen.
Daarin hebben uiteraard ook kwetsbare huishoudens een plaats, daarbij gesteund door met deze bewoners bekend zijnde maatschappelijke organisaties. Naar ons idee heeft de corporatie hier slechts een beperkte rol met name betreffende het onderhoud van de woning.
Wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzaamheid stellen wij u voor de nodige terughoudendheid te betrachten en slechts de ontwikkelingen te volgen. Geen investeringen te doen in pilotprojecten waarvan het resultaat nog twijfelachtig is. Waar mogelijk wel aanpassingen/verbeteringen door te voeren in combinatie met bijvoorbeeld renovatie/onderhoudswerkzaamheden. Het uitgangspunt blijft dat de aanpassingen voor de huurders geen negatief effect mogen hebben.
Het door u aangegeven punt van excellente dienstverlening ondersteunen wij van harte. Maar de Hoe? De vraag dient wel door de organisatie van Pré Wonen goed ingevuld te worden. Hier valt nog veel te verbeteren, zeker wat betreft het klantgericht gedrag en het luisteren naar de huurders.

Met waardering voor de inhoud van het door u gepresenteerde vierjarenplan luidt ons advies dus positief.

Ton van der Voort, voorzitter
Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Jurg Verhoeven
Bewonerskern Pré IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Huurders Platform Zandvoort

Pré Wonen heeft per 1 december 2020 het woningbezit in Zandvoort overgenomen van Woonstichting De Key. Het gaat om ruim 2500 woningen, waarvan 2410 in de sociale sector.
Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is de vertegenwoordiger van de Zandvoortse huurders. HPZ wil zich graag voorstellen aan alle huurders van Pré Wonen, ook die buiten Zandvoort.


HPZ is in mei 2013 opgericht om huurders te ondersteunen. Het ging daarbij vooral om hulp bij de oplossing van problemen tussen corporatie en huurder. Deze rol vervult HPZ nog steeds: individuele huurders kunnen een beroep op HPZ doen. Daarnaast ondersteunt HPZ de bewonerscommissies in Zandvoort.


In de loop der jaren is de inzet van HPZ breder geworden. Elk kwartaal wordt met de corporatie overleg gevoerd over onderwerpen die van belang zijn voor de huurders.
HPZ heeft enkele keren per jaar bestuurlijk overleg met de gemeente Zandvoort. Dit is ook belangrijk voor de prestatieafspraken die jaarlijks met gemeente en corporatie worden gemaakt.


HPZ was intensief betrokken bij de overdracht van het Zandvoortse woningbezit. Het had zelfs een doorslaggevende stem bij de keuze van de nieuwe corporatie. Pré Wonen heeft zich overtuigend gepresenteerd als nieuwe verhuurder. HPZ was zeer positief en heeft dit voorgelegd aan alle huurders in Zandvoort. Van de gelegenheid tegen te stemmen hebben slechts enkele huurders gebruik gemaakt.


In de afgelopen maanden is overleg tussen Pré Wonen en HPZ op gang gekomen. Ook is kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van de Bewonerskernen. In de contacten werd het positieve gevoel bevestigd. HPZ kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Momenteel bestaat HPZ uit zes leden. Op de website van het platform is alle informatie te vinden: www.hpzandvoort.nl


Huurders Platform Zandvoort