Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Actief op meerdere fronten

De afgelopen maanden was onze Bewonerskern op meerdere fronten actief. Hierbij berichten we u over zaken die momenteel spelen.

Energietransitie

De gemeente Haarlem en de huurdersvertegenwoordigingen van Pré Wonen, Elan en Ymere zijn het oneens over de aanpak van de energietransitie. De gemeente wil een warmtenet aanleggen, maar zij heeft de huurders in de besluitvorming daarover tot nu toe niet meegenomen. Volgens de gemeente blijven de huren met een warmtenet per saldo gelijk: de huren gaan dan wel omhoog, maar de energielasten gaan (onder meer door isolatie) omlaag. Wij willen deze verwachting contractueel vastleggen, maar de gemeente voelt daar niets voor.

Het warmtenet kost 40 miljoen euro om 5.000 huizen op het warmtenet aan te sluiten. Daar heeft Haarlem eigenlijk geen geld voor. Zij verwacht dat de corporaties hieraan meebetalen, maar daar blijkt nu nog geen sprake van. Dat maakt het plan volgens ons niet haalbaar. Ons voorstel is: onderzoek eerst de mogelijkheden van waterstof. Daarmee kunnen we namelijk gewoon het bestaande gasnetwerk gebruiken. Dat scheelt een hoop gedoe en kosten.

Digitalisering servicekosten

Pré Wonen heeft onlangs de procedure voor betaling van servicekosten gedeeltelijk gedigitaliseerd. Veel huurders, vooral oudere mensen, hebben hier problemen mee. De bewonerskern vindt dat Pré dit eerst met ons als haar huurdersraad had moeten overleggen. Inmiddels heeft Pré Wonen dit erkend en komt er binnenkort een bespreking. Wordt vervolgd dus.

Personeelsverloop Pré Wonen

Het valt de bewonerskern op dat het personeelsverloop bij Pré groot is. Dat baart ons zorgen, ook omdat het soms problemen oplevert. De overdracht van de werkzaamheden stokt dan en eerder gemaakte afspraken blijken dan niet bekend te zijn bij de nieuwe medewerkers. Het is aangekaart bij Pré en er wordt actie op ondernomen.

Toekomst bewonerskernen

Een ander zorgenkindje is de toekomstbestendigheid van de bewonerskernen. Een stagiaire heeft dit eerder dit jaar onderzocht. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten, maar hebben hiervan tot nu toe nog geen terugkoppeling gehad. Het huidige bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat de continuïteit ernstig gevaar loopt. Info en aanmelden kan bij de secretaris.

Tot slot: de komende maanden staan de prestatieafspraken met de gemeenten op stapel. In de decembereditie van deze Huurdersinformatie kunnen we de resultaten daarvan met u delen.

Ton van de Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Goed toeven in de IJmond

Via de diverse bewonerscommissies krijgen wij signalen binnen over de woonsituatie van de huurders van Pré in de regio IJmond. Op basis daarvan durven wij te concluderen dat het over het algemeen goed toeven is in Beverwijk en omgeving! Toch zien wij in de hele regio, en in sommige wijken in het bijzonder, een paar duidelijke verbeterpunten. Die stip ik hieronder kort aan.

Verduurzaming

Onze huurders zijn zeer positief over het aanbrengen van de zonnepanelen. Bewoners hebben er veel profijt van; de opbrengst is buitengewoon goed.
Verdere verduurzaming laat echter op zich wachten. De plannen staan wel op de Meerjarenbegroting, maar worden steeds uitgesteld. En dat terwijl veel woningen nodig onderhoud moeten krijgen. Denk aan vernieuwing van gevels, vervanging van kunststof kozijnen en van beganegrondvloeren. Dat gaat, vooral in Beverwijk, soms om complete wijken. Vooral de staat van grondgebonden woningen is ernstig, maar ook veel galerij- en portiekwoningen in IJmond hebben hard onderhoud nodig. Ook geven bewonerscommissies aan dat veel huurders hogere energiekosten hebben, vooral in de winter.

Verleidingsbeleid ouderen

Veel oudere huurders wonen nog in grote woningen. Met een ‘verleidingsbeleid’ wil Pré Wonen deze ouderen, met behoud van hun huidige huurprijs, naar een kleinere woning laten verhuizen. Wij zien dit als absolute noodzaak om grotere gezinnen in onze regio te kunnen huisvesten. Helaas komt dit beleid in IJmond nog niet goed van de grond. Hierop zou pro-actiever beleid mogen komen.

Kandidatuur gemeenteraad Beverwijk

Tot slot heb ik nog een privémededeling: als voorzitter van de Bewonerskern IJmond vertegenwoordig ik de huurders van Pré Wonen in deze regio. Graag wil ik nog meer betekenen voor álle inwoners van IJmond. Daarom heb ik mij voor de VVD kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Beverwijk. Mijn aandachtgebieden liggen vooral op huisvesting en verduurzaming. In november wordt de definitieve kandidatenlijst gepresenteerd. Ik hoop natuurlijk van harte dat ik straks op deze lijst vermeld sta.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Prestatieafspraken

Ook dit najaar staat in het teken van de prestatieafspraken. Deze afspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurdersvertegenwoordiging. In de afspraken worden plannen en beleid vastgelegd. Op dit moment gelden nog de afspraken die begin 2020 met De Key zijn gemaakt. In verband met de overname van de woningen door Pré Wonen zijn voor 2021 geen nieuwe afspraken gemaakt.

Afspraken voor vier jaar

Het proces begint met een activiteitenoverzicht van de corporatie. Pré Wonen heeft dit zogenoemde bod eind juni aangeboden. Tot nu toe werden de afspraken jaarlijks gemaakt. Pré Wonen heeft voorgesteld nu afspraken te maken voor de periode 2022-2025. Het voordeel is dat we niet elk jaar nieuwe afspraken hoeven te maken. Wel zal jaarlijks de voortgang op een rij worden gezet. Zo nodig kunnen afspraken dan worden bijgesteld.
HPZ heeft niet op voorhand bezwaar tegen meerjarige afspraken. Van belang is wel dat tussentijds de vinger aan de pols wordt gehouden. We moeten voorkomen dat zaken op de lange baan komen.

Onderwerpen prestatieafspraken

De afspraken hebben betrekking op diverse onderwerpen. Een daarvan is de benutting van de voorraad woningen. Het gaat over de sociale huurwoningen en de vrijesectorwoningen van Pré Wonen. Ook de uitbreiding van de voorraad door nieuwbouw komt hierbij aan de orde.
De betaalbaarheid van de woningen is minstens zo belangrijk. De huurprijs en de energielasten spelen een rol als het gaat om de betaalbaarheid.
Het onderdeel energielasten is ook van belang als het gaat over de kwaliteit van de woningen. Bij dit onderwerp komen de klimaatdoelstellingen aan de orde (CO2, zonnepanelen etc.).
Verder worden ook afspraken gemaakt over de dienstverlening aan de huurders.

In een aantal gesprekken zullen de vertegenwoordigers van de gemeente, Pré Wonen en HPZ de afspraken voorbereiden. HPZ zal tijdens het proces ook de Zandvoortse bewonerscommissies raadplegen. We willen de afspraken eind van het jaar vastleggen.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort