Bewonerskernen Pré Zuid-Kennemerland en IJmond

Huuraanpassing, huurbeleid en communicatie

Pré Wonen heeft het huurbeleid en de huuraanpassing 2022 gepresenteerd aan de drie huurdersorganisaties. Hier leest u onze gezamenlijke reactie op deze punten.

Huuraanpassing

Er zijn op dit moment besprekingen gaande tussen de huurdersorganisaties en Pré Wonen over de huurverhoging van 2022. Pré Wonen heeft een adviesaanvraag ingediend. De bewonerskernen gaan adviseren om tot huurbevriezing over te gaan. De voornaamste reden is dat de huurverhoging van 2,3 procent in deze tijd van prijsstijgingen en koopkrachtdaling te hoog is. Hierdoor komen huurders nog verder in de problemen. In dit advies baseren wij ons op de cijfers van het Nibud. Pré Wonen heeft ons advies niet overgenomen. Wel is afgesproken dat de woningen met label E, F en G een huurbevriezing krijgen.

Huurbeleid

In eerdere gesprekken over herijking van het huurbeleid ontstonden er tussen Pré Wonen en de bewonerskernen enkele misverstanden, waar wij een negatief gevoel aan overhielden. Wat daaraan ook bijdroeg is dat in het huurbeleid de inkomensafhankelijke huurverhoging weer een hot item is, terwijl wij daar altijd – en dus ook nu weer – erg op tegen zijn.
Inmiddels hebben we een open gesprek gehad met de bestuurder. Daarin zijn de misverstanden uit de weg geruimd en is de lucht geklaard. In dat gesprek werd duidelijk dat Pré Wonen de aanpassing van het huurbeleid later dit jaar oppakt, als er meer bekend is over de korting en uiteindelijke afschaffing van de verhuurdersheffing. Dat moet ook meer duidelijkheid geven over hoeveel geld er beschikbaar komt en welke randvoorwaarden hieraan gesteld worden. De bewonerskernen volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Wij houden nauwlettend in de gaten of de vrijgekomen gelden ten goede komen aan de huurders, als verlichting voor de energiecrisis en koopkrachtdaling.

Communicatie

De bewonerskernen zijn van mening dat de communicatie tussen de huurdersvertegenwoordiging en de medewerkers van Pré Wonen op punten voor verbetering vatbaar is. Zo kan de communicatie over het onderhoud verbeterd worden. In reactie hierop heeft Pré Wonen hiervoor een vast aanspreekpunt aangesteld.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Onderhoud

Sinds midden vorig jaar ontving HPZ meer klachten van huurders over Pré Wonen. Geklaagd wordt over de gebrekkige wijze waarop onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De klachten gaan over de uitvoering zelf en de tijd die ermee gemoeid is. Steeds vaker gaat het ook over overlast waarop Pré Wonen minder daadkrachtig reageert. De indruk bestaat dat dit komt door ontwikkelingen in de personele sfeer. Zoals altijd ondersteunt HPZ de huurders wanneer zij daarom vragen.

Regelmatig is de gebrekkige communicatie onderdeel van de klachten. Er zijn voorbeelden van problemen die worden veroorzaakt door tocht. Het lijkt er soms op dat de aannemer die zal aanpakken, maar dat uiteindelijk niet doet. Omdat er gewacht moet worden op groot onderhoud, waarbij een complex als geheel wordt aangepakt. De communicatie hierover laat te wensen over, ook omdat niet duidelijk is wanneer het complex wordt aangepakt.
HPZ heeft eind vorig jaar aangeboden dit aan de huurders uit te leggen, onder meer via de website en de facebookpagina’s. Maar Pré Wonen wilde de communicatie hierover zelf verzorgen. Helaas zonder resultaat tot nu toe.

HPZ vindt het van het grootste belang dat doorgepakt wordt. Vooral ook gezien de uit de hand gelopen kosten voor verwarming en stroom. Woningen met een slecht energielabel moeten daarom snel worden aangepakt. Vorig jaar zijn onderhoudsinspecties uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt in de komende tijd besloten over de verdere aanpak. HPZ wordt hierbij betrokken.

Aannemer Coen Hagedoorn heeft voorgesteld met de corporatie en HPZ periodiek te overleggen. Pré Wonen heeft laten weten daar geen voorstander van te zijn. Inmiddels is een afspraak gemaakt voor een (eerste) overleg. Ook Pré Wonen neemt daaraan deel. Dit overleg moet HPZ inzicht geven in de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen van huurders. Ook moet duidelijk worden hoe het complexere onderhoud wordt begeleid en gecontroleerd. Er moet een overzichtelijke situatie ontstaan, in het belang van de huurders.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort