Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Afscheid Joke Hulsebosch en andere zaken

Eind mei nam Joke Hulsebosch afscheid als secretaris van onze bewonerskern. Joke begon twintig jaar geleden als secretaris en was ook de contactpersoon voor de bewonerscommissies in regio Zuid-Kennemerland. Zij hielp hen bijvoorbeeld met de Huurwijzer van de Woonbond en organiseerde uitjes voor de commissies. De Bewonerskern dankt haar voor al haar werk en bijdragen! Zij ontving van Anke Huntjes van Pré Wonen bij de laatste vergadering als dank een mooie bos bloemen.

‘Klantbeloften’

Tijdens een vergadering op 25 mei kregen de drie huurdersorganisaties van Pré Wonen een toelichting op de ‘Klantbeloften’ (u leest hier meer over in de herfsteditie van de Huurdersinfo – red.). Met dit traject slaat Pré Wonen een nieuwe weg in. In plaats van zelf iets bedenken en dat meteen uit te voeren, kijkt de corporatie nu eerst naar de huurder met de vraag: ‘Wat heeft de huurder nodig, welke behoeften heeft hij/zij?’. Een grote groep huurders heeft hierover een vragenlijst per e-mail ontvangen. De bewonerskern is positief over deze aanzet om de huurder centraal te stellen, want dat komt de huurder zeker ten goede.

Verduurzaming

Op dezelfde vergadering kregen wij een toelichting op de nieuwbouw- en renovatieplannen van Pré Wonen. Daarin wordt ook de verduurzaming van de woningen meegenomen. De overheid heeft de ambitie dat er in 2028 geen woningen meer mogen zijn met label E, F of G. Dat zal lastig worden. Daarbij hebben wij aangegeven dat het soms onduidelijk is wat het juiste label is. Vergelijkbare woningen hebben een verschillend label. Inmiddels kan u het label ook terugvinden op mijn.prewonen.nl (ga naar ‘Ik wil de woningwaardering zien’). U kan natuurlijk ook altijd contact hierover opnemen met Pré Wonen.

Excursie Zandvoort

Op 21 mei kregen de drie huurdersorganisaties een rondleiding langs de woningen in Zandvoort die Pré Wonen vorig jaar heeft overgenomen van De Key. Ook kwamen we langs een terrein dat bestemd was voor nieuwbouw, maar waar nu tijdelijke woningen voor Oekraïners komen.
Het was een erg leuke en informatieve toer. Interessant om te zien dat Pré Wonen daar nu veel mooie woningen heeft, maar ook veel woningen die renovatie behoeven.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Samenwerking bewonerskernen

Vanuit Bewonerskern IJmond is er deze keer weinig nieuws te melden. Vanwege de coronamaatregelen is er weinig gebeurd. Dat maakte het uitje met Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Huurders Platform Zandvoort afgelopen maand extra bijzonder. Samen zijn we op excursie gegaan langs de woningen van Pré Wonen in Zandvoort. Het uitje heeft zeker bijgedragen aan de goede verstandhouding en samenwerking met de andere huurdersvertegenwoordigingen. In de meeste kwesties trekken we samen op. Bewonerskern IJmond sluit zich dan ook aan bij de inzichten van Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland en HPZ, zoals u elders in deze Huurdersinfo kan lezen.

Verhuurdersheffing

Samen met de andere huurdersorganisaties hebben we op 25 mei ook een goed gesprek gehad met Pré Wonen over de afschaffing van de verhuurdersheffing. Pré Wonen heeft ons hierover uitleg gegeven en vertelde ons dat zij in afwachting is van de richtlijnen van de overheid over hoe de vrijgekomen gelden besteed moeten worden. Wij wachten de ontwikkelingen af en kijken uit naar de gesprekken met Pré Wonen over de uitwerking van de plannen rond de afschaffing van de verhuurdersheffing.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Huuraanpassing 2022

HPZ heeft ook dit jaar advies uitgebracht over de voorgestelde huuraanpassing. Mede gelet op de sterk gestegen woonlasten adviseerde HPZ af te zien van huurverhoging en de huren van alle woningen te bevriezen. Pré Wonen heeft dit advies niet overgenomen; alleen de huur van woningen met een energielabel E, F of G werd bevroren.
In de afgelopen tijd zijn er vragen ontstaan over de toegekende energielabels. Huurders begrijpen niet waarom hun woning bijvoorbeeld label D heeft, terwijl de vergelijkbare woning van de buren een label E draagt. Het gevolg is dat de ene huurder wel huurverhoging krijgt en de andere niet.
HPZ heeft de betrokken huurders geadviseerd bij twijfel over het label opheldering te vragen bij Pré Wonen en eventueel een bezwaarschrift tegen de huurverhoging in te dienen.

Bewonerscommissies

HPZ belegt jaarlijks enkele bijeenkomsten met alle bewonerscommissies (BC’s). Het doel van de bijeenkomsten is vooral informatie uitwisselen. De BC’s delen onderling ervaringen en doen ideeën op. Duidelijk wordt wat er leeft onder de huurders en waar ze tegenaan lopen. Ook voor HPZ zijn de bijeenkomsten belangrijk. Er worden onderwerpen aangedragen waaraan HPZ aandacht moet besteden.
In de afgelopen twee jaar hebben er geen bijeenkomsten plaatsgevonden. Uiteraard was dit een gevolg van de coronamaatregelen. Gelukkig zijn die sinds kort verleden tijd. HPZ heeft daarom nog in juni een nieuwe bijeenkomst met de BC’s vastgelegd. Op het moment dat u dit leest heeft de bijeenkomst al plaatsgevonden. Hopelijk kan ook in het najaar weer een bijeenkomst worden gehouden.
BC’s zijn belangrijk. Woningcorporaties hebben wettelijke verplichtingen BC’s in te schakelen. HPZ ondersteunt daarom initiatieven tot oprichting van een BC. Neem ook contact met HPZ op als u een BC in uw complex wilt oprichten.
Meer informatie staat op de website van HPZ, www.hpzandvoort.nl.

Energietoeslag

De sterke stijging van de energielasten blijft doorgaan. Daarom is het goed om de regeling over de energietoeslag nog eens onder de aandacht te brengen. Op grond van de regeling kan eenmalig een toeslag van 800 euro worden toegekend.
Recht op de toeslag hebben hoofdbewoners met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau. Hoofdbewoners met een bijstandsuitkering en een Zandvoortpas krijgen de toeslag automatisch. Hoofdbewoners met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau die geen Zandvoortpas hebben, moeten de toeslag zelf aanvragen.
Denkt u in aanmerking te komen voor de toeslag? Neem contact op met de gemeente. Doe dat ook als u twijfelt of u in aanmerking komt.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort