Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Visitatierapport, verduurzaming en voorschotten

Onlangs is er een visitatierapport opgesteld over het functioneren van Pré Wonen. De resultaten uit het rapport zijn besproken met de directie van Pré Wonen en de huurdersvertegenwoordigingen. De aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen. Eén daarvan is de herstructurering van de huurdersvertegenwoordigingen. Hoe de huurdersvertegenwoordiging in de nieuwe stijl eruit gaat zien is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat we hoe dan ook meer en nieuwe mensen nodig hebben. Mocht u interesse hebben en u actief willen inzetten voor de huurdersvertegenwoordiging, meldt u zich dan aan via bewonerskernpre@gmail.com!

Verduurzaming

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland heeft de verduurzaming van woningen hoog op de agenda staan. Wij zijn dan ook blij dat Pré Wonen het verduurzamingsproces gaat doorzetten. Vanzelfsprekend hebben de verduurzamingsplannen een grote impact voor alle huurders. Zij zullen via inspraakprocedures betrokken worden bij de plannen. Om dat goed te kunnen organiseren, hebben wij de bewonerscommissies nodig. Veel bewonerscommissies zijn op dit moment slapend. Wij roepen de commissies daarom op om weer actief te worden, zodat zij met de bewonerskernen mee kunnen praten over de plannen.

Voorschottarieven

Alle huurders hebben eind vorige maand van Pré Wonen een brief ontvangen over de nieuwe voorschottarieven voor servicekosten. Pré Wonen heeft het energiecontract met de nieuwe energieleverancier met de huurdersvertegenwoordigingen besproken en wij hebben dat goedgekeurd.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Nieuws uit IJmond

Verhuizing

Vanaf half december kan Bewonerskern IJmond geen gebruik meer maken van de locatie aan De Merel 325 in Heemskerk. Samen met Pré Wonen zijn we op zoek naar een nieuwe locatie. Tot nu toe nog zonder succes. Tot we een nieuwe locatie hebben, kan u ons bereiken via ons mailadres bewonerskernijmond@gmail.com.

Nieuwjaarsreceptie

Op 11 januari organiseren wij weer een nieuwjaarsreceptie. Alle bewonerscommissies, huurders, directie en beleidsmedewerkers van Pré Wonen zijn van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje elkaar te ontmoeten en goede voornemens uit te wisselen!
Datum: woensdag 11 januari 2023
Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk 
Tot dan!

Visitatierapport leidt tot positief plan

Elke 4 jaar hebben alle geledingen van Pré Wonen een gesprek met een visitatiecommissie. Er wordt gekeken of en hoe Pré Wonen de afspraken over maatschappelijke prestaties waarmaakt. Denk aan het bouwen van nieuwe (sociale) huurwoningen, het verbeteren van de woningen en het leefklimaat voor de huurders in de wijken, de communicatie van Pré Wonen met de huurders en dergelijke.
Ook de voorzitters van de 3 huurdersvertegenwoordigingen zijn hierover geïnterviewd. Hieruit kwam naar voren dat wij matig tevreden zijn over onze invloed op het beleid van Pré Wonen. Dit leidde op 10 november tot een gesprek met Pré Wonen.
In een prettige, open sfeer vertelden wij dat we het idee hebben dat onze formele adviezen, als die negatief zijn, weinig invloed lijken te hebben op het beleid van Pré Wonen. Als voorbeeld noemden wij de huurverhogingen, die wij natuurlijk zo klein mogelijk willen houden. Pré Wonen reageerde hierop met de stelling dat zij in vergelijking met de meeste andere corporaties al een voor huurders gunstig huurbeleid hanteert. De voorgestelde huurverhogingen zijn noodzakelijk voor uitvoering van het beleid (onderhoud, nieuwbouw etc.). Dat dit schuurt met ons doel om de huurverhogingen zo laag mogelijk te houden, is logisch.
Daarnaast kwam het idee op dat wij in de toekomst meer agenderend te werk gaan. Dat betekent dat we niet alleen reageren op plannen van Pré Wonen, maar in het overleg ook zelf zaken naar voren brengen die we belangrijk vinden voor de huurders. Zo eindigde deze bespreking met een positief plan naar de toekomst.

Fijn wonen in de wijk

Pré Wonen en corporatie Woonopmaat zijn samen gestart met het project ‘Fijn wonen in de wijk’. Samen met de huurdersorganisatie is gesproken over het welkom heten van nieuwe bewoners in de wijk en wat hiervoor gedaan zou kunnen worden. Wordt vervolgd.

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Aanpak energieprijzen en energieverbruik

Dit jaar ging het op deze plaats al vaker over energie. Vooral over de hoge kosten daarvan. De situatie is nog steeds zorgelijk. Natuurlijk, de overheid heeft maatregelen getroffen. De tarieven van de belastingen op de energieprijzen zijn verlaagd en er is een energiecompensatie. Voor de groepen met de laagste inkomens is er de energietoeslag. En er wordt een prijsplafond ingesteld.
Verder worden vanaf juli 2023 de huren van slecht geïsoleerde woningen verlaagd voor de huurders met de laagste inkomens. Ook wordt de huurtoeslag verhoogd.

Aanpak slecht geïsoleerde woningen

Allemaal belangrijke maatregelen, maar ze vangen de hogere lasten maar voor een deel op. Heel belangrijk is daarom dat woningen goed geïsoleerd zijn. Met goede isolatie kan het energieverbruik aanzienlijk beperkt worden. De lasten worden dan blijvend lager, voor alle huurders.
Pré Wonen gaat de woningen met een slecht energielabel (E, F en G) aanpakken. De afspraak is dat er in 2028 in Zandvoort geen woningen meer met zo’n slecht label worden verhuurd.
We zijn blij met de afspraak, maar in het belang van de huurders moeten de woningen ook snel geïsoleerd worden. Natuurlijk is met projecten tijd gemoeid; het gaat per slot van rekening om ruim 500 woningen. Toch zullen we bij Pré Wonen blijven aandringen op spoed. Alles moet uit de kast worden gehaald om het energieverbruik snel te verlagen.

Vertrek Anke Huntjens

Eind 2020 nam Pré Wonen het woningbezit in Zandvoort over van De Key. Huurders Platform Zandvoort heeft als huurdersorganisatie nu twee jaar ervaring met de nieuwe corporatie. Ook in de overlegsfeer. Pré Wonen werd daarbij regelmatig vertegenwoordigd door bestuurder Anke Huntjens. Zij heeft Pré Wonen per 1 december verlaten.
Wij vinden het jammer dat Anke vertrekt. Onze ervaringen met haar zijn zeer positief. Natuurlijk waren we het niet altijd eens over de wijze waarop zaken moeten worden aangepakt. Maar de gesprekken werden gevoerd met aandacht en respect voor de verschillende invalshoeken van de deelnemers. De open wijze van communiceren van Anke Huntjens zullen we missen.
We wensen haar succes in haar nieuwe functie.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort