Een nieuw hart voor Parkwijk

We schreven er al eerder over in de Huurdersinfo: Pré Wonen heeft grote plannen met het Beatrixplein in Haarlem. Samen met gemeente Haarlem en Dreef Beheer willen we van dit verouderde plein het nieuwe hart van Parkwijk maken.

De wijkvernieuwing is een lang proces. Sinds 2010 is Pré Wonen al actief in Parkwijk met de bouw van de Haarlemse School, De Groene Linten en de Staalstraat/Bazellaan. Ook de vernieuwing van het Beatrixplein gaat nog enkele jaren duren. Waar staan we nu? En wat gaat er gebeuren? Dat vroegen we Dennis Hooft, teamcoördinator Vastgoedprojecten en Ontwikkeling bij Pré Wonen.

Wat zijn de plannen voor het Beatrixplein?

Dennis: “Het Beatrixplein moet het bruisende centrum worden van de wijk. Bewoners kunnen er fijn wonen en winkelen en er zijn allerlei maatschappelijke voorzieningen. We gaan daar samen met andere partijen mee aan de slag. Pré Wonen richt zich op het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en extra aanleunwoningen. De gemeente investeert vooral in nieuwe maatschappelijke voorzieningen, zoals een wijkcentrum, schoolgebouw en sportzaal. En Dreef Beheer (onderdeel van de Dekamarkt) richt zich op het winkelaanbod.”

Waarom vindt Pré Wonen dit project belangrijk?

“Er is overal een woningtekort. Daarom wil Pré Wonen meer sociale huurwoningen bouwen. Dat doel is in de plannen voor het Beatrixplein meegenomen. We bouwen hier straks ruim 200 extra sociale huurwoningen bij. Verder bouwt Dreef Beheer ook koop- en huurwoningen in de vrije sector. Het woningaanbod wordt dus een stuk groter en gevarieerder.”

Hoever staat het met de plannen? In welke fase zitten we nu?

“We hebben de bewoners geïnformeerd. Er zijn inloopsessies geweest en bewoners konden meedenken over de wijk. Dat is nu afgerond. De gemeente heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld.
De volgende stap is het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Daarin denken we (de drie partijen gemeente, Pré Wonen en Dreef Beheer) na over hoe we de ruimte gaan verdelen over bijvoorbeeld wonen, winkels, groen en sociale voorzieningen. Bij het opstellen van dit plan betrekken we ook bewoners van de wijk. Op basis van het Stedenbouwkundig Plan stellen we een bestemmingsplan op. Dat vormt dan weer de basis voor het ontwerp van de gebouwen.”

Wordt duurzaamheid ook meegenomen in de plannen?

“Ja, de nieuwe woningen worden vanzelfsprekend een stuk duurzamer. Hierin volgen wij de wet- en regelgeving. Ook gaan we extra aandacht geven aan het groen. En de gemeente gaat zich inspannen om de toekomstige openbare ruimte zo groen en duurzaam mogelijk in te richten.”

Afschaffing verhuurdersheffing: zo zet Pré Wonen het geld in

In de zomereditie van de Huurdersinfo schreven wij al dat woningcorporaties, dus ook Pré Wonen, vanaf 2023 geen verhuurdersheffing meer hoeven te betalen. De afschaffing van deze belasting betekent dat we meer geld overhouden. Dit geld mogen we niet zomaar overal aan uitgeven. In de Nationale Prestatieafspraken (die eind juni zijn afgesloten) is vastgelegd hoe woningcorporaties dat vrijgekomen geld moeten inzetten (zie ook de afbeelding). Dat is bijvoorbeeld voor het bouwen (toevoegen) van nieuwe woningen, voor verduurzaming en voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook moet het extra geld worden gebruikt om de stijging van de huurprijzen te beperken (de ‘huurmatiging’).

Keuzes

In de begroting van 2023 hebben we keuzes gemaakt waaraan we het extra geld gaan besteden. Dit gaan we doen:

Meer woningen: wooncrisis verminderen
Pré Wonen wil tot 2030 in het hele werkgebied 1.200 tot 1.500 sociale huurwoningen toevoegen. Dit kan alleen in samenwerking met betrokken gemeenten en soms marktpartijen. Deze woningen moeten voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

Aanpak woningen met labels E, F en G: minder energielastenVoor deze woningen komt er, net als vorig jaar, geen huuraanpassing per 1 juli. Verder is bepaald dat er eind 2028 geen woningen meer zijn met een label E, F of G. Inmiddels hebben we een plan van aanpak opgesteld. Per complex wordt dit uitgevoerd, zodat deze woningen een beter energielabel krijgen. Huurders ontvangen ruim vooraf een bericht wanneer hun complex aan de beurt is. Een uitzondering zijn de woningen met een monumentenstatus. Deze vragen om een andere aanpak en dit pakken we apart op.

Andere verduurzamingsmaatregelen: minder energielasten
We pakken ook het aardgasvrij maken van bestaande woningen op. In Schalkwijk onderzoeken we de toepassing van kleinschalige warmtenetten met WKO (warmte-koude-opslag). Als het mogelijk is wordt bij ketelvervanging een (hybride) warmtepomp geplaatst. De beschikbaarheid van deze pompen en installateurs is nu nog wel een probleem.

Inzet op leefbaarheid: bijdragen aan prettig wonen
In sommige wijken is extra inzet nodig omdat de leefbaarheid onder druk staat. Voor deze wijken is meer geld beschikbaar om samen met partners en huurders de leefbaarheid te verbeteren.

Opdrachten

Naast keuzes hebben we ook ‘opdrachten’, zoals huurbevriezing, huurmatiging (het beperken van de stijging van de huurprijzen) en het niet doorvoeren van een huuraanpassing bij isolatie. Daarbij hebben we ook te maken met inflatie, stijgende bouwkosten, stijgende rente, en een tekort aan materialen en menskracht. Hierdoor ‘verdwijnt’ een groot deel van de verhuurdersheffing zonder dat er iets wordt gedaan. Toch kunnen we door de afschaffing van de verhuurdersheffing doen wat we ons hebben voorgenomen en wordt het niet minder. Dat is ook fijn!

Interim-bestuur
Pré Wonen

Na het vertrek van bestuurder Anke Huntjens heeft Pré Wonen sinds 1 december een tijdelijk bestuur. Dit wordt gevormd door Maarten Oomes en Wout Kranen. Samen zorgen zij ervoor dat de dagelijkse gang van zaken doorgaat.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Pré Wonen heeft Maarten en Wout gevraagd om deze functie op zich te nemen totdat een nieuwe bestuurder is gevonden. Een logische keuze, want beiden werken al een paar jaar als directeur bij Pré Wonen. De RvC heeft het wervingsproces voor een nieuwe bestuurder al gestart. We verwachten dat de opvolging in de loop van volgend jaar geregeld is. Hieronder stellen Maarten en Wout zich kort voor.

Maarten Oomes (links) en Wout Kranen (rechts)

Wie is… Wout Kranen

Werkt bij Pré Wonen sinds: eind 2020
Functie: Directeur Wonen en Vastgoed
Was hiervoor onder andere werkzaam bij: de corporaties Ymere, Stadgenoot en OFW.
Werkt graag bij Pré Wonen omdat… “het werkgebied en de organisatie mij erg aanspreken. En ik vind de combinatie van wonen en vastgoed in mijn portefeuille als directeur aantrekkelijk. Het is een goede combi omdat het ene niet zonder het andere kan. Je moet beslissingen nemen vanuit beide belangen, maar die schuren ook nogal eens met elkaar. Daarom is het goed om zaken altijd vanuit beide perspectieven te benaderen.”
Over het interim-bestuur: “Als directeur heb ik al veel contact met externe partners, zoals huurdersvertegenwoordigingen en gemeenten. Het is dus logisch dat ik de taken van Anke die daarop aansluiten van haar overneem. Maar in dit tijdelijke bestuur trekken Maarten en ik vooral samen op. We hebben er bewust voor gekozen om samen dit tijdelijke bestuur te vormen, zodat we geen interim-bestuurder hoeven in te huren.”

Wie is… Maarten Oomes

Werkt bij Pré Wonen sinds: september 2018
Functie: Directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning
Was hiervoor onder andere werkzaam in: de hotellerie en bij diverse ondernemingen in de zorg in binnen- en buitenland, en bij een institutioneel belegger/pensioenfonds in onder meer vastgoed.
Werkt graag bij Pré Wonen omdat… “ik bij een maatschappelijk gerichte organisatie wil werken. Ik zet mij graag in voor organisaties die midden tussen de mensen staan. Dat sluit ook aan bij mijn grote sociale betrokkenheid en de overtuiging dat het in je werk draait om het verbeteren van de samenleving. En om mensen die in een moeilijke situatie zitten te ondersteunen zodat zij daar weer uit kunnen raken.”
Over het interim-bestuur: “Naast mijn taken op het gebied van financiën en bedrijfsondersteuning, houd ik mij buiten de organisatie vooral bezig met gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van warmtenetten, meestal in samenwerking met de gemeenten.”

Afscheidsinterview Anke Huntjes

Vorige maand nam bestuurder Anke Huntjens afscheid van Pré Wonen. Op haar laatste werkdag konden wij haar – tussen de verhuisdozen – nog een paar laatste vragen stellen. Ze blikt tevreden terug: “Trots dat we altijd met elkaar in gesprek zijn gebleven.”

Hoe kijk je terug op 7 jaar Pré Wonen?

“Het waren hele mooie en bijzondere jaren. En ook intensief; het was mijn eerste bestuurlijke functie. Kijk ik naar onze organisatie, dan hebben we grote stappen gemaakt met onze professionalisering en interne processen. Er speelde ook inhoudelijk veel in die 7 jaar: inclusieve wijken, het bouwen van meer woningen, meer aandacht voor ouderenhuisvesting enzovoort. Daar hebben we als organisatie heel hard met elkaar aan gewerkt, en steeds meer vanuit de gedachte: wat heeft de huurder nodig? Wat betekent dat wat wij doen voor de huurder? Daarom zijn we nu zover dat we werken aan klantbeloften.
Ook in de relatie met de huurdersorganisaties zijn er stappen gezet. In vorige functies sprak ik ook al veel met bewoners, altijd vanuit een concreet en praktisch vraagstuk. Maar nu had ik het samen met hen over beleid. Dat was nieuw voor mij. De overleggen waren in het begin intensief, ook omdat het contact tussen de huurders en het bestuur toen niet heel gemakkelijk was. Vanuit de huurdersorganisaties leefde er een sterk gevoel van ‘wij-zij’. Ik heb dan ook samen met de huurdersorganisaties hard gewerkt aan het vertrouwen. Ik wilde uiteindelijk altijd samen met hen aan een goede oplossing werken.”

Waar ben je trots op?

“Dat we al die jaren alles met elkaar hebben kunnen bespreken en naar elkaar hebben willen luisteren, hoe moeilijk dat soms ook was. Want het waren lastige tijden, met het woningtekort, de instroom van – zoals we dat zeggen – meer kwetsbare mensen, inclusieve wijken enzovoort. Mensen vroegen zich daardoor af of er voor hen nog wel woningen overbleven. En daarnaast speelde elk jaar weer de jaarlijkse huurverhoging. Dat leidde soms tot pittige discussies. Maar we zijn altijd in gesprek gebleven. Er is al die jaren nooit iets via de krant uitgevochten. En we hebben nooit barricades voor de deur van ons kantoor gehad. Als er iets was, belden we met elkaar en probeerden we er samen uit te komen. Het was natuurlijk super dat de huurders daar altijd in wilden meewerken. Dat ze zich altijd wilden blijven inzetten voor het gezamenlijk doel: een fijn thuis. Daar ben ik trots op en dat verdient veel waardering en grote complimenten aan de huurders!”

Wat had je anders willen doen?

“In de relatie met de huurdersorganisaties was ik er altijd op gericht dat we samen ergens aan werkten. Maar daarbij had ik te weinig bedacht dat het voor de huurdersorganisaties ook belangrijk is dat ze iets binnenhalen. Ze willen kunnen laten zien dat er naar hen is geluisterd. Daar had ik meer rekening mee moeten houden. En dus altijd moeten zorgen dat we niet alleen samenwerkten, maar dat zij daarbij ook een resultaat konden binnenhalen.”

Wat zou je de huurders en huurdersorganisaties willen meegeven?

“Als je ziet welke uitdagingen we hebben (energietransitie, verduurzaming, oplossen van de woningnood, vergrijzing), dan is één ding duidelijk: we kunnen dit allemaal niet alleen. We hebben de samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de bouw hard nodig. En natuurlijk is ook de betrokkenheid en participatie van de huurders heel belangrijk, nu en in de toekomst.
Daarvoor is een goede organisatie van de huurdersvertegenwoordiging nodig. Maar we zien dat het voor de huurdersorganisaties lastig is om nieuwe mensen te vinden. Om nieuwe en jonge mensen aan te trekken, moet je misschien naar een andere manier om hen deel te laten nemen. En moet je de oude manier van regelmatige overleggen vervangen door een vorm die minder arbeidsintensief is. Misschien dat dan de jongere generatie wel bereid is om zich actief hiervoor in te zetten. Het is een ingewikkeld vraagstuk, dat hopelijk een oplossing vindt. Want ik gun juist de huidige actieve bewoners een goede opvolging, zodat de stem van de huurder ook straks op een goede manier aan Pré Wonen duidelijk wordt gemaakt.”

En wat geef je je opvolger mee?

“Het belangrijkste is denk ik dat hij of zij samen met de huurders blijft nadenken over hoe je de stem van de huurder ophaalt. En: blijf steeds – bij alles wat je doet – bedenken voor wie je dit doet: voor de huurder. Blijf je er altijd van bewust voor wie je werkt.”

Zo maakt u uw woning winterklaar!

Wat voor winter wordt het? Steenkoud of juist heel zacht? Hoe dan ook, zorg dat uw woning klaar is voor de winter! Met onderstaande onderhoudstips voorkomt u een hoop gedoe.

  • Vul uw cv-ketel bij, zodat de druk op de ketel juist blijft. Bij een te lage druk werkt de cv minder goed of schakelt zelfs uit. Niet prettig als het echt koud wordt! Op deze pagina vindt u een uitgebreid stappenplan om uw cv-ketel bij te vullen. Handig: zorg dat er rond uw cv-ketel genoeg ruimte is, zodat uzelf of de monteur er gemakkelijk bij kan.
  • Ontlucht uw radiatoren, dan blijven ze optimaal werken.
  • Als het erg koud is, kunnen waterleidingen en verwarmingsbuizen bevriezen. Kijk hier hoe u dat kan voorkomen.
  • Ventileer uw woning, juist ook in de winter, en voorkom vocht en schimmel. Met deze tips kan u vocht en schimmel in uw woning voorkomen of tegengaan.

STOP met gebruik van chemische ontstoppingsmiddelen!

Een verstopte gootsteen, toilet of afvoerputje? Daar wilt u natuurlijk snel weer van af. Grote kans dat u dan aan de slag gaat met een chemisch ontstoppingsmiddel. Ons advies: doe dat niet! In deze producten zitten vaak gevaarlijke stoffen die bij aanraking met de huid nare brandwonden kunnen veroorzaken. Bij uzelf, of bij de monteur.

Tips: wat kan u wel doen?

Dit kan u doen bij het ontstoppen van uw:

  • gootsteen en wastafel: maak het sifon los met een waterpomptang, maak het schoon en plaats het weer terug;
  • doucheputje: schroef het rooster van het putje los, maak het schoon en schroef het weer vast;
  • toilet: zet een plopper of toiletborstel met een plastic zak eromheen in de afvoer en trek deze onder water op en neer.

Als deze tips niet werken, stuur ons dan een reparatieverzoek via onze website. Of bel ons via 088 770 0000 (kies voor optie 2).

Loszittende tegel? Zwervend (grof)vuil?
Meld het via de app!

Onze buurtbeheerders en gemeentelijke diensten zorgen ervoor dat uw buurt en leefomgeving schoon, heel en veilig blijft. Zij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken! Ziet u iets wat niet hoort, en wat de veiligheid en leefbaarheid aantast? Meld dat dan bij de gemeente. Dat kan nu heel gemakkelijk via een app.

Om wat voor meldingen gaat het?

Dat kan van alles zijn: een kapotte lantaarnpaal, een volle prullenbak, een loszittende stoeptegel, (grof)vuil dat zomaar ergens is gedumpt, of planten die de doorgang van een straat of stoep belemmeren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren en de leefbaarheid in uw buurt verslechteren. Dit soort zaken kan u nu eenvoudig online bij de gemeente melden via een app.

Hoe werkt het?

Download eerst de app van uw gemeente. In Haarlem en Zandvoort is dit de BuitenBeter-app en in Beverwijk de Fixi-app (klik op de links voor meer informatie of download de app via de App Store of Google Play).

Wilt u een melding doen, maak dan een foto van de situatie. Stuur deze via de app naar de gemeente. De gemeente pakt de melding op en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomt, bijvoorbeeld bij Spaarnelanden/HVC, een stratenmaker of Pré Wonen.
Via de app kan u ook de status van uw melding volgen.

Download de app; zo houden we samen de buurt schoon, heel en veilig!