Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Overleg over energie en aanpak E-, F- en G-labels

De bewonerskernen en HPZ hebben in februari 2 keer vergaderd met Pré Wonen.

Inkoop energie voor blokverwarming

De eerste vergadering ging over de inkoop van energie voor blokverwarming voor 2024. De huurders krijgen de indruk dat Pré Wonen dit op eigen houtje doet, gezien de stijging van de servicekosten. Maar niets is minder waar: Pré Wonen heeft hierover uitgebreid gesproken met de huurdersvertegenwoordigingen. Dit gebeurde op dezelfde manier als eerder bij het aangaan van het nieuwe energiecontract. Dat neemt niet weg dat een extra verhoging van de servicekosten heel vervelend kan zijn voor de huurders.
Daarom is met de huurdersvertegenwoordigingen afgesproken dat als huurders hierdoor in de problemen komen, er maatwerk geleverd kan worden.

Aanpak woningen met labels E, F en G

De tweede vergadering ging over de aanpak van woningen met energielabels E, F en G. De bewonerskernen en HPZ krijgen veel klachten binnen over slechte isolatie, schimmel en slecht onderhoud van de woningen. Pré Wonen heeft een plan gemaakt om alle woningen met labels E, F en G uiterlijk eind 2028 te verbeteren tot ten minste label D. Dit is een enorme operatie: het gaat om meer dan 2.500 woningen. Niet alle woningen zullen dus direct aan de beurt zijn. De krapte op de arbeidsmarkt en stijgende prijzen voor materialen maken de opgave nog lastiger. Van de huurders wordt daarom een beetje begrip gevraagd voor de omstandigheden.
De huurdersvertegenwoordigingen zitten er bovenop om dit proces goed te laten verlopen. De eerste complexen worden waarschijnlijk al in 2023 aangepakt.

Communicatieplan

In het verlengde hiervan is een goed communicatieplan met de bewoners van groot belang. Uit het KWH-onderzoek (naar hoe huurders denken over de service van Pré Wonen) van halverwege vorig jaar bleek dat de scores (6,9) fors lager ligger dan het streven van Pré Wonen van een 8+. Ook hierover hebben de huurdersvertegenwoordigingen uitgebreid met Pré Wonen gesproken.
Pré Wonen is bezig om het communicatietraject via Mijn Pré Wonen grondig aan te pakken. Hoofddoelen zijn om beloftes na te komen en dat huurders niet elke keer opnieuw uitleg hoeven te geven over hun klacht. De eerste resultaten werden op de vergadering getoond. Als het systeem klaar is in het tweede kwartaal van 2023 worden de huurdersvertegenwoordigingen uitgenodigd om het te komen testen voordat het operationeel wordt voor alle huurders.
Dat is een grote stap voorwaarts in de communicatie tussen Pré Wonen en de huurdersvertegenwoordigingen. We gaan dus samen optrekken voor het beste resultaat voor de huurders.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Nieuws uit IJmond

Nieuwe vergaderplek

Onze zoektocht naar een nieuwe locatie is geëindigd aan de Büllerlaan in Beverwijk. In goede samenwerking met de gastvrije bewonerscommissie van De Groene Horst kunnen we gebruikmaken van de daar aanwezige vergaderfaciliteiten.
Het snelst bereikt u ons via de mail: bewonerskernijmond@gmail.com.

Voorzitterswissel tijdens nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we officieel afscheid genomen van voorzitter Jurg Verhoeven. Hij was 10 jaar lid van de BKIJ en de laatste 8 jaar voorzitter, als opvolger van Jaap Stad. In die jaren viel hij op door zijn punctualiteit en zijn grote aandacht voor leefbaarheid in de wijken en duurzaamheid in de bouw. Daarnaast heeft hij het contact van de BKIJ met Bewonerskern Zuid-Kennemerland vakkundig in minder woelig vaarwater gebracht.
Jurg is per 1 januari als voorzitter opgevolgd door Nellie Borst.
De nieuwjaarsreceptie in Prinsenhof was een geanimeerde bijeenkomst met veel persoonlijke aandacht voor iedere aanwezige.

Project ‘Fijn wonen in de wijk’

Het eerste gesprek van de huurdersorganisaties met Pré Wonen en Woonopmaat over het project ‘Fijn wonen in de wijk’ is achter de rug. Bewonerskern IJmond stelt zich hierin positief kritisch op. Het gaat erom dat nieuwe bewoners zich welkom voelen in de wijk en wat hiervoor gedaan zou kunnen worden vanuit de woningcorporaties.

Nieuwe bestuursleden gezocht

De vele overleggen en informatiebijeenkomsten waaraan de bewonerskern deelneemt vragen veel inzet en tijd van de 5 bestuursleden. We vinden het allen boeiend en dankbaar werk om tijd en aandacht aan te besteden, maar… uitbreiding is welkom.
Bent u iemand die duurzaamheid in de bouw, betaalbaarheid van de huur en leefbaarheid in de wijken van belang vindt? Misschien wilt u hier via de BKIJ een bijdrage aan leveren. U kunt zich via de mail aanmelden voor een gesprek hierover met ons: bewonerskernijmond@gmail.com.

Bewonerscommissies

Ook in Beverwijk komt het voor dat bewonerscommissies een slapend bestaan leiden. En dat terwijl er bij de commissies kansen liggen om iets te doen aan de contacten tussen de buren en de leefbaarheid in de wijk. Ook kunnen zij het gesprek aangaan met Pré Wonen over de kwaliteit van de woningen. Bewonerskern IJmond wil zich dit jaar inzetten om bestaande bewonerscommissies te ondersteunen bij het oppakken of uitbreiden van hun activiteiten. We zullen hierover contact opnemen met alle bestaande bewonerscommissies. Ook kunnen huurders zich melden die een nieuwe bewonerscommissie voor hun buurt willen oprichten: bewonerskernijmond@gmail.com. We horen graag van u.

Nellie Borst
Vicevoorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Asbest

In woningen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen materialen met asbest aangebracht zijn.
HPZ vindt dit al heel lang een belangrijk onderwerp. Op aandringen van HPZ zijn de betrokken huurders in Zandvoort hierover geïnformeerd. In 2017 hebben zij van de woningcorporatie, toen nog De Key, een Asbestwijzer gekregen, met een plattegrond van hun woning. Op de plattegrond waren de plaatsen aangegeven waar asbesthoudend materiaal in de woning aanwezig kan zijn, ook aan de buitenzijde.
Bij onderhoudswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met asbesthoudend materiaal. Uiteraard door de bewoners zelf, maar ook door de corporatie en de onderhoudsbedrijven.

De woningen aan de Flemingstraat 242-340 worden binnenkort geschilderd. Pré Wonen en Etro Vastgoedzorg hebben de huurders hiervan in kennis gesteld. Een huurder heeft Etro gevraagd of het bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van asbest. Volgens de betrokken functionaris is men daarover niet geïnformeerd.
HPZ vindt het zorgelijk dat de informatie kennelijk niet gedeeld is met het bedrijf. Het onderwerp is uit een oogpunt van volksgezondheid te belangrijk om te negeren. Uiteraard heeft HPZ contact opgenomen met Pré Wonen en aangedrongen op maatregelen. In de eerste plaats moet Etro Vastgoedzorg alle beschikbare informatie krijgen. Ook is het belangrijk dat Pré Wonen nauwgezet toezicht houdt op de werkzaamheden, met als doel dat alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Hoe dan ook moet voorkomen worden dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Voor de bewoners én de schilders.

Het onderwerp kan ook belangrijk zijn bij andere projecten dan onderhoud. In de komende jaren worden de woningen geïsoleerd die een slecht energielabel (E, F en G) hebben. Ook hier zal het vaak gaan om woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Dit is ook een goed moment het onderwerp weer bij de huurders onder de aandacht te brengen. Ook zij moeten voorzichtig zijn bij werkzaamheden binnen de woning.

Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:
Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Voor meer informatie en aanvragen van steun: www.noodfondsenergie.nl.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort