Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Op 23 mei vergaderden de drie Haarlemse huurdersraden (van Ymere, van Elan Wonen en onze Bewonerskern Pré) weer eens samen na een lange periode zonder onderling contact. Wel was er in de afgelopen weken flink overleg geweest over de herziening van het ASP: het Algemeen Sociaal Plan Haarlem. Dus bij alles wat er komt kijken bij groot onderhoud en renovatie van wooncomplexen. De eerste versie van dit plan stamt uit 2004 en het wordt sindsdien wanneer nodig aangevuld of gewijzigd. Nu is er een geheel nieuwe versie opgesteld.

Pré Woonpakket

Dit pakket wordt de huurders aangeboden tegen een maandelijkse vergoeding. Het stelt huurders in staat divers onderhoudswerk door vakmensen van de corporatie te laten uitvoeren. De prijs van het pakket was aan herziening toe; het was vanaf 2018 niet veranderd. Pré Wonen stelde een verhoging van € 1,15 voor waarmee het pakket op € 5,15 per maand komt. Bij de vaststelling wordt het tarief o.a. gebaseerd op de BDB-index (Bureau Documentatie Bouwwezen). Bij ons positieve advies hebben wij gesteld dat de selectie van uitvoerende partijen steeds zorgvuldig gebeurt met de aantekening dat het nieuwe tarief geldt voor de periode juli 2021 tot juli 2022.

Informatieavond Pact voor uitstroom op 31 mei over een advies aan bestuurders (digitaal). Dit betreft afspraken over hoe huisvesting te bieden aan mensen die in een (tijdelijke) woon- voorziening verblijven en naar een zelfstandige woning gaan verhuizen. Uit de krant weten we wel dat dit een lastig probleem is in onze samenleving. Het kan slechts door samenwerking aangepakt worden. Het pact geeft invulling aan deze samenwerking.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Er waren geen overleggen in verband met Covid-19. In deze editie dus geen nieuws van de Bewonerskern IJmond. Wij wensen u een fijne zomer.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Bijeenkomst Bewonerscommissies

Vanwege de coronamaatregelen vond in 2020 geen overleg plaats tussen HPZ en de BC’s. Aanvankelijk namen we een afwachtende houding aan, vanuit de gedachte dat het in het najaar wel weer zou kunnen. Dat bleek dus niet het geval. Hopelijk is er later dit jaar wel wat mogelijk.
Als alternatief heeft HPZ enkele maanden geleden een nieuwsbrief aan de BC’s gestuurd. Voor de zomer zullen we dit herhalen. BC’s kunnen ook via de nieuwsbrief informatie delen met de huurders. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar secretariaathpz@gmail.com

Pré Woonpakket

Verhuurder en huurder onderhouden samen de woning. Wie wát moet doen is in de wet vastgelegd. Huurders konden bij De Key het Onderhoudsabonnement afsluiten. Tegen betaling van een bedrag van € 7,07 per maand voerde De Key onderhoudstaken van de huurder uit. Ook na de overgang naar Pré Wonen loopt het abonnement door. Pré Wonen kent een soortgelijke voorziening: het Pré Woonpakket.

Voorgesteld is dit Woonpakket ook aan te bieden aan de Zandvoortse huurders. In de afgelopen tijd heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen Pré Wonen en HPZ. Een belangrijk punt was het moment waarop een beroep kan worden gedaan op het Woonpakket. Bij De Key ging het abonnement in op het moment waarop de huurder zich aanmeldde. Pré Wonen brengt de kosten van de eerste reparatie na aanmelding in rekening bij de huurder. Dit om te voorkomen dat huurders zich pas aanmelden als er een reparatie moet worden gedaan. Deze regeling geldt niet voor de Zandvoortse huurders als zij zich vóór 1 oktober 2021 aanmelden voor het Pré Woonpakket. De kosten van de eerste reparatie worden dan niet in rekening gebracht. Alle huurders kunnen zich aanmelden voor het Woonpakket. De houders van een Onderhoudsabonnement van De Key kunnen dus overstappen. HPZ is tevreden over het resultaat en heeft positief geadviseerd over het voorstel. Binnenkort doet Pré Wonen de Zandvoortse huurders een voorstel deel te nemen aan het Woonpakket. De kosten bedragen € 5,15 per maand.

Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2021

GOED NIEUWS: Dit jaar is er een regeling voor eenmalige huurverlaging, die vooral van belang is voor huishoudens met een huur boven de aftoppingsgrens. Ook is het wettelijk mogelijk om afspraken te maken over tijdelijke huurkorting. Dat kan dus gaan over huurverlaging voor de duur van een maand tot max. 3 jaar. Dit maatwerk sluit aan bij de werkwijze van Pré Wonen gedurende de afgelopen jaren en waar de Bewonerskernen voortdurend op hebben aangedrongen.
Maar het grote nieuws is dat er geen huurverhoging voor de sociale huurwoningen komt dit jaar, zo heeft de minister besloten. Voor de vrije sectorhuurwoningen wordt de verhoging 2,4%.

Op onze uitnodiging om het maartnummer van HUURWIJZER van de Ned. Woonbond te bestellen reageerden circa 30 bewonerscommissies en zij bestelden zo’n 1500 exemplaren. De verspreiding vindt plaats door medewerkers van Pré Wonen in de periode eind maart/begin april.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Het bijzondere jaar 2020

Nog nooit is er zoveel tumult gemaakt als in het afgelopen jaar. Of kwam het omdat we niets anders te doen hadden? De stapel krantenberichten hier naast mij laat zien dat de huizenmarkt volledig op zijn kop ligt met een groot aantal artikelen over kopen en huren en vooral aan het bouwen van woningen. Tegelijk worden de misstanden en tekortkomingen in ons huisvestingsbeleid bloot gelegd. Zie de koppen:
SOCIAAL HUREN MET EEN PIED-À-TERRE AAN DE GRACHT en
OF ‘GOOI WEILANDEN NIET DIRECT VOL MET HUIZEN en
MAAK VAN WEILANDEN HUIZEN MET NATUUR.
En daar komen de plannen voor Warmtenetten nog bij. Want er moeten TIENDUIZEND
Woningen van het gas af vóór 2030! De Bewonerskernen zijn hierover in gesprek met Pré Wonen en zijn hierover zeer terughoudend. De kosten zijn enorm en dat zal een negatieve invloed hebben op de huren.
Genoeg over de krantenkoppen – en terug naar ons werk in het afgelopen jaar.

We verloren in januari dit jaar een van onze meest actieve leden: Rob de Jager. Hij vertegenwoordigde ons en dus ook u in de vergaderingen van de Woonbond. Hij was dan ook als beste op de hoogte van procedures en mogelijkheden in gesprekken over een goed huurbeleid. Na een ongelukkige val in zijn woning bleek hij hersenschade te hebben opgelopen waardoor hij niet meer zelfstandig kon wonen. Zo woonde hij bijna een jaar in Nieuw Delftwijk. Ondanks zijn afnemende gezichtsvermogen heeft hij nog wel aan een aantal vergaderingen over de Prestatieafspraken deelgenomen. Uiteindelijk alleen online. Door de coronapandemie ging het contact met ons langzaamaan achteruit. Hij heeft gedurende tien jaar in onze kern zijn werk met grote betrokkenheid gedaan. Onze voorzitter Ton v.d. Voort had een mooi woord van afscheid op 20 januari jl.

Advies ondernemingsplan 2021-2024 ”Iedereen een fijn thuis”

Begin januari werd ons een nieuw ondernemingsplan voor de komende vier jaar voorgelegd. Dat bevat dus alle aspecten van het werk van een woningcorporatie. Het was dus niet zomaar een brief maar een brochure die tevoren met de Raad van Commissarissen was besproken. Wij hebben over dit plan het volgende advies uitgebracht:

Geachte mw Huntjens, Beste Anke,

In het bezit van uw ondernemersplan 2021-2024 “Iedereen een fijn thuis” ontvangt u hierbij het aan ons gevraagde advies. Wij hebben met aandacht kennisgenomen van het plan, waaruit blijkt dat u goed bekend bent met de opdracht die er de komende vier jaren voor Pré Wonen ligt.
Wat betreft de genoemde urgenties springt het tekort aan woningen er natuurlijk als eerste uit. Dit is natuurlijk geen zaak voor Pré Wonen alleen en kan slechts gezamenlijk met de partners in Kennemerland worden aangepakt. Daarbij is een goede communicatie onderling van grote betekenis. Wat Pré Wonen betreft kunnen wij er slechts voor pleiten alleen te bouwen voor de lagere en middeninkomens. En daarbij tegelijk veerkrachtige wijken te ontwikkelen.
Daarin hebben uiteraard ook kwetsbare huishoudens een plaats, daarbij gesteund door met deze bewoners bekend zijnde maatschappelijke organisaties. Naar ons idee heeft de corporatie hier slechts een beperkte rol met name betreffende het onderhoud van de woning.
Wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzaamheid stellen wij u voor de nodige terughoudendheid te betrachten en slechts de ontwikkelingen te volgen. Geen investeringen te doen in pilotprojecten waarvan het resultaat nog twijfelachtig is. Waar mogelijk wel aanpassingen/verbeteringen door te voeren in combinatie met bijvoorbeeld renovatie/onderhoudswerkzaamheden. Het uitgangspunt blijft dat de aanpassingen voor de huurders geen negatief effect mogen hebben.
Het door u aangegeven punt van excellente dienstverlening ondersteunen wij van harte. Maar de Hoe? De vraag dient wel door de organisatie van Pré Wonen goed ingevuld te worden. Hier valt nog veel te verbeteren, zeker wat betreft het klantgericht gedrag en het luisteren naar de huurders.

Met waardering voor de inhoud van het door u gepresenteerde vierjarenplan luidt ons advies dus positief.

Ton van der Voort, voorzitter
Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Jurg Verhoeven
Bewonerskern Pré IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Huurders Platform Zandvoort

Pré Wonen heeft per 1 december 2020 het woningbezit in Zandvoort overgenomen van Woonstichting De Key. Het gaat om ruim 2500 woningen, waarvan 2410 in de sociale sector.
Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is de vertegenwoordiger van de Zandvoortse huurders. HPZ wil zich graag voorstellen aan alle huurders van Pré Wonen, ook die buiten Zandvoort.

HPZ is in mei 2013 opgericht om huurders te ondersteunen. Het ging daarbij vooral om hulp bij de oplossing van problemen tussen corporatie en huurder. Deze rol vervult HPZ nog steeds: individuele huurders kunnen een beroep op HPZ doen. Daarnaast ondersteunt HPZ de bewonerscommissies in Zandvoort.

In de loop der jaren is de inzet van HPZ breder geworden. Elk kwartaal wordt met de corporatie overleg gevoerd over onderwerpen die van belang zijn voor de huurders.
HPZ heeft enkele keren per jaar bestuurlijk overleg met de gemeente Zandvoort. Dit is ook belangrijk voor de prestatieafspraken die jaarlijks met gemeente en corporatie worden gemaakt.

HPZ was intensief betrokken bij de overdracht van het Zandvoortse woningbezit. Het had zelfs een doorslaggevende stem bij de keuze van de nieuwe corporatie. Pré Wonen heeft zich overtuigend gepresenteerd als nieuwe verhuurder. HPZ was zeer positief en heeft dit voorgelegd aan alle huurders in Zandvoort. Van de gelegenheid tegen te stemmen hebben slechts enkele huurders gebruik gemaakt.

In de afgelopen maanden is overleg tussen Pré Wonen en HPZ op gang gekomen. Ook is kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van de Bewonerskernen. In de contacten werd het positieve gevoel bevestigd. HPZ kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Momenteel bestaat HPZ uit zes leden. Op de website van het platform is alle informatie te vinden: www.hpzandvoort.nl

Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern IJmond

Hoe gezond is uw leefomgeving?

Er wordt momenteel door RIVM een gezondheidsonderzoek in de IJmond uitgevoerd naar aanleiding van een door RIVM gepubliceerde negatief rapport over ultra fijnstof in de IJmond.

U heeft ongetwijfeld de brief van de burgemeester van Beverwijk ontvangen waarin staat dat de gemeente bezig is met een visie op gezondheid en luchtkwaliteit. Om een gezonde leefomgeving te creëren wil de gemeente in gesprek blijven met de bewoners. Ons advies is om dit traject nauwlettend te volgen en indien nodig uw stem te laten horen. Het gaat per slot van rekening om uw gezondheid en een goede leefomgeving.

Plantage Beverwijk

Fase 5 van het bouwproject op de Plantage is nagenoeg afgerond. De bewoners kunnen binnenkort terugkeren naar hun wijk.

Verder wordt het parkeerterrein Winkelcentrum Plantage medio 2021 door de gemeente opgeknapt. Er ligt een plan voor meer groen, een andere plek voor de afvalcontainer en er komen twee extra parkeerplaatsen. De bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen om mee te denken over het voorgestelde plan.

Ledenvergadering Bewonerskern IJmond

Wederom moesten wij, vanwege de corona maatregelen, de vergadering van 30 september 2020 annuleren. Wanneer de corona maatregelen versoepeld worden zullen wij een nieuwe datum prikken voor een ledenvergadering in 2021.

Bewonerscommissie

Vindt u dat er in uw straat teveel gebeurt en dat u als eenling niet of nauwelijks wordt gehoord? Dan zou een bewonerscommissie uitkomst bieden. Om zo’n bewonerscommissie te bewerkstelligen zijn een aantal randvoorwaarden essentieel. Men moet meerdere straten uit de buurt vertegenwoordigen, leden moeten geworven worden om een bestuur in te richten, feedback richting Pré Wonen.
Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met onze bestuurslid Wil Minneboo, e-mail wfm@ziggo.nl

Wordt u lid van de Bewonerskern IJmond?

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers om ons team te versterken. Mocht u vragen hebben of wilt u zich beschikbaar stellen voor ons team, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken bij onze voorzitter Jurg Verhoeven; verhoeven1956@ziggo.nl

Algemeen

Namens het team Bewonerskern IJmond fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een bewogen jaar

Het is gebruikelijk om aan het eind van het jaar even terug te blikken op het afgelopen jaar. Aan het begin van 2020 konden we niet vermoeden dat het jaar totaal anders zou verlopen dan we dachten. Als Bewonerskern hadden we in februari gesprekken met Pré over de huurverhoging, deze vielen hoger uit dan dat wij voorstelden. En toen werd het maart. Het Corona virus sloeg hard toe. De intelligente lockdown. De wereld zag er ineens totaal anders uit. Geen uitjes, geen vakantie, thuis werken en scholen dicht. We waren er niet aan gewend, maar we pasten ons aan. De Bewonerskernen bespraken met Pré Wonen over de mogelijke gevolgen voor de huurders. Pre Wonen kwam met de toezegging als huurders in de problemen zouden komen door de Corona maatregelen dat er dan maatwerk geleverd zou worden.

Voor de Bewonerskernen kwam er een nieuw fenomeen om de hoek kijken. Geen vergaderingen meer met Pré wonen op kantoor maar Teamvergadering via de computer. Heel apart. De bewonerskern was op deze manier betrokken bij de Prestatieafspraken met de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bewonerskern IJmond deed hetzelfde met de gemeente Beverwijk. Ook het Algemeen Sociaal plan (ASP) werd op deze manier gedaan, (overeenkomst tussen de drie corporaties in Haarlem en de huurders vertegenwoordiging bij projecten over sloop/nieuwbouw en renovatie), net als de onderhoudsbegroting en het advies over duurzaamheid.
Zo konden toch alle belangrijke zaken worden afgehandeld en dat tot ieders tevredenheid. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog strengere maatregelen in aantocht. Het wordt een donkere kerst en een stil oud jaar, maar er is licht aan de horizon en hopelijk kunnen we in de zomer weer terug naar het normale leven.

Ik wens u allen toch een fijne kerst en een voorspoedig en vooral een gezond nieuw jaar toe, maar wel in besloten kring.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

VACATURE

Lid Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond tevens lid Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland

Vanwege het vertrek van twee leden zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar:
Een enthousiast lid namens de huurders voor de Regionale
Geschillencommissie Kennemerland en IJmond.

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond.
Vijf woningcorporaties die werkzaam zijn in de regio Kennemerland en IJmond zijn aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie. Dit zijn:

 • Brederode Wonen – Bloemendaal
 • Elan Wonen – Haarlem
 • Pré Wonen – Haarlem
 • Velison Wonen – IJmuiden
 • Woningbedrijf Velsen – IJmuiden

Als lid van de Regionale Geschillencommissie bent u ook lid van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland. Deze commissie brengt advies uit bij klachten over de woonruimteverdeling.
De commissie behandelt zeer uiteenlopende geschillen tussen corporaties en huurders (soms kandidaat-huurders). Dat kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over de bejegening door over de aanpak van technische gebreken aan de woning, optreden van woningcorporaties tegen overlast situaties of het uitschrijven van een woningzoekende.
De commissies bestaan uit vier leden, een voorzitter en een vice-voorzitter en worden ondersteund door een secretaris. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn beiden jurist. Twee leden hebben zitting namens de huurders, twee leden namens de woningcorporaties. De zittingstermijn is vier jaar. De zittingstermijn kan éénmaal worden verlengd.

Werkzaamheden

Er wordt gemiddeld één keer per maand een hoorzitting gehouden door drie leden: de (vice)voorzitter, lid namens de huurders en lid namens de woningcorporaties. U neemt dus één keer per twee maanden deel aan een zitting. Deze zittingen vinden plaats op dinsdagmiddagen vanaf 15.00 uur. Twee maal per jaar vindt een plenair overleg plaats, waarin over zaken wordt gesproken die de hele commissie aangaan.

Profiel

 • Maatschappelijk betrokken en kennis van de volkshuisvesting.
 • Vermogen om onafhankelijk, onpartijdig en objectief een oordeel te vormen.
 • Kritisch en tegelijkertijd een realistische houding.
 • Geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen, verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten corporaties.

De leden van de geschillencommissie ontvangen een passende vergoeding voor de voorbereiding van, en de aanwezigheid bij een hoorzitting.

Uw reactie

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich – VOOR 1 JANUARI 2021 – aanmelden via mail@geschillencommissie.net of schriftelijk (Geschillencommissie – Antwoordnummer 1872 – 2000 WC HAARLEM).

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de secretaris van de geschillencommissie: E. mail@geschillencommissie.net of telefoon: 020 – 6214 454.

Bewonerskern IJmond

Bewonerskern IJmond in de ban van het coronavirus

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, gezien de grootte van de groep. Zo werd de ledenvergadering voor de huurders van Beverwijk, die gepland stond voor 19 maart jl., geannuleerd. Deze ledenvergadering moet gehouden worden omdat de huidige BKIJ statuten verouderd zijn en aanpassingen e.d. alleen mogen plaatsvinden tijdens een ledenvergadering. Helaas hadden maar weinig huurders gehoor gegeven aan onze oproep om deel te nemen aan de ledenvergadering, wat wij als Bewonerskern wel jammer vonden. Een ledenvergadering is ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Vooralsnog is er een nieuwe datum geprikt voor de ledenvergadering en wel op 30 september a.s. om 20.00 uur. Locatie “Piet Blom gebouw”, Merel 325 te Heemskerk. Mocht u toch nog de ledenvergadering willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via e-mail bij onze penningmeester Jaap Bubberman, jadi.bubberman@hetnet.nl

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2020

Voor 1 mei van elk jaar krijgen alle huurders van Pré Wonen een brief met de aanzegging van de nieuwe huur per 1 juli. Zo ook dit jaar. De meeste huurders zullen de brief met gemengde gevoelens ontvangen hebben. Een groot aantal is gezien de ontvangen reacties zelfs boos geworden. Verhogingen van meer dan 4% zijn geen uitzondering. Dit terwijl overal (in de Tweede Kamer, door de Woonbond en ook door de Haarlemse SP) gevraagd is om in deze moeilijke tijden dit jaar geen huurverhoging toe te passen. Ook de beide bewonerskernen van Pré Wonen – IJmond en Zuid-Kennemerland – hebben hiervoor gepleit. We hebben dus veel vragen hierover gekregen. Mag dit zomaar? Was de meest voorkomende. Antwoord: Binnen de wettelijke normen mag Pré Wonen dit inderdaad doen, maar voor een sociale woningcorporatie is deze verhoging wel erg hoog. Ze hoort hiermee zelfs bij de hoogste in Nederland.

Hoe komt Pré Wonen tot zo’n huurverhoging?
In het najaar van 2019 heeft Pré Wonen samen met de Voorkamer en een ingehuurd adviesbureau een NIEUW HUURBELEID ontwikkeld. Zonder op alle details in te gaan is het doel van het nieuwe beleid dat de huren worden opgetrokken tot maximaal 74% van de wettelijk toegestane huur, streefhuur genaamd. Die ligt nu rond de 68%. Ook wordt dit jaar weer inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Voor de woningen in de vrije sector is, op verzoek van ons, een staffel voor de huurverhoging toegepast..
In januari jl. kregen de Bewonerskernen dit nieuwe beleid voorgelegd voor advies.

Beide kernen hebben op dit nieuwe huurbeleid unaniem een goed onderbouwd negatief advies afgegeven, mede omdat dit zeer nadelig uitpakt voor de zittende huurders. En dat niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren.
Als reactie hierop zijn wij door Pré Wonen opnieuw uitgenodigd om hierover te praten. Helaas viel er niet te praten. Pré Wonen heeft het beleid nogmaals toegelicht, maar het stond vast en zou per 1 juli zo ingevoerd worden. De beide bewonerskernen zijn na deze nutteloze bijeenkomst gefrustreerd naar huis gegaan. Zij zien er op deze manier weinig heil in om adviezen te blijven geven waar niets mee wordt gedaan.
Het resultaat van dit beleid is u, nu als huurder, via de net ontvangen huuraanzeggingen bekend. Aangezien het beleid ook geldt voor de komende jaren, kan de huurder dus ook in toekomst een hoge huurverhoging verwachten. Helaas hebben wij dit keer niets voor de huurders kunnen bereiken.
Ter elfder ure is wel de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhoging (voorlopig) stopgezet.

Om bij volgende besprekingen nog sterker te staan zijn beide bewonerskernen nu naarstig op zoek naar huurders die ons kunnen versterken in de gesprekken met Pré Wonen over huurverhoging in de komende jaren. Spreekt dit u aan? Dan is een berichtje naar ons mailadres voldoende voor een persoonlijk gesprekje.

Ton van der Voort en Jurg Verhoeven
voorzitters Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland en Bewonerskern Pré IJmond

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Huurwijzer 2020 van de Ned. Woonbond

Zoals gebruikelijk hebben alle bij ons bekende bewoners-commissies van Pré Wonen in november vorig jaar weer een uitnodiging ontvangen om via ons extra nummers van dit maartnummer te bestellen. Daarin komt alles aan de orde wat met de jaarlijkse huuraanpassing te maken heeft. Zoals: tips om de juistheid van de huuraanpassing te checken, waaronder de puntentelling van de woning. Daartoe een uitgebreid voorbeeld hoe je die puntentelling doet. Zo zijn er o.a. punten per bijzondere voorziening (voor gehandicapten bijvoorbeeld) en wanneer je woning een monumentenstatus heeft of onder beschermd dorpsgezicht valt.

Verder waar je de WOZ-waarde van je woning kunt vinden. Uiteraard is er een lijst met de maximaal toegestane huurprijs per punt. En een overzicht met wettelijke redenen voor bezwaar. De Woonbond geeft ook aparte publicaties uit over huurprijs en puntentelling en andere onderwerpen. En heeft voorbeeldbrieven bij bezwaarmaking.

Dit jaar bestelden meer dan 30 van onze bewonerscommissie in totaal 1527 exemplaren van het maartnummer. Het totaalpakket wordt begin april bij de vestiging Velserbroek afgeleverd en aldaar volgens onze bestellijst gereed gemaakt voor verspreiding. Voor die verspreiding mogen wij gelukkig een beroep doen op Pré Wonen. Voor verspreiding in het eigen complex dient de bewonerscommissie, zoals in de aanbiedingsbrief al vermeld, zelf te zorgen.
Wij zien (met u ) met belangstelling uit naar de huuraanpassing 2020.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Eerste samenwerking Pré Wonen en IJmond Werkt

De Bewonerskern IJmond van Pré Wonen biedt 500 huurders in Beverwijk een buitenlamp aan op zonne-energie. Zo dragen zij bij aan veilige buurten én aan duurzaamheid. De inschrijving is inmiddels gesloten en IJmond Werkt! plaatst de eerste lampen in samenwerking met Van Lith Bouwbedrijf.

Eerste samenwerking
De Bewonerskern IJmond selecteerde zelf een buitenlamp op
zonne-energie. Het ophangen van de lampen gebeurt in een mooie, nieuwe samenwerking: steeds één medewerker van Bouwbedrijf Van Lith en twee van IJmond Werkt! “Iedereen moet de kans krijgen om goed te werken en goed te wonen”; dat is de gezamenlijke ambitie van IJmond Werkt! en wooncorporaties Pré Wonen, Woningbedrijf Velsen en Woonopmaat. De samenwerking van de vier partijen krijgt nu vorm in dit eerste project.


(geflankeerd door medewerkers van Van Lith Bouwbedrijf: de medewerkers van IJmond Werkt! met Stella Carli en Jaap Bubberman van de Bewonerskern IJmond, Pré Wonen. Foto: Pré Wonen)

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Nieuw Huurbeleid 2020

Eind 2019 heeft Pré Wonen samen met een projectgroep, waarin medewerkers van de corporatie en leden van de Voorkamer, zich gebogen over een nieuw huurbeleid. Onder de titel “Naar een integraal, rechtvaardig huurbeleid voor Pré Wonen en haar huurders” is gekeken naar bestaande regelgeving zoals het door Woonbond en Aedes (koepel van corporaties in de huursector) gesloten Sociaal Huurakkoord. En naar de toekomstige behoeften op de woningmarkt.
Aldus is een beleidsstuk ontstaan, dat op 11 december aan beide bewonerskernen (IJmond en Zuid-Kennemerland) werd gepresenteerd. Waarna het op 14 januari jl. met de financiële commissie van deze kernen is besproken. Uitmondend in definitief concept met een verzoek tot een advies. Dat werd door beide kernen meegenomen naar hun besturen. Deze ontvingen het verzoek met na bespreking de volgende reactie:

De projectgroep heeft zeker een degelijk beleidsstuk gemaakt; de uiteenzettingen waren helder en duidelijk. Toch hebben de Bewonerskernen na intern overleg met hun besturen moeten besluiten tot een negatief advies. Dit vooral omdat er niet op afzonderlijke punten advies kon worden uitgebracht! Zo zagen zij genoodzaakt tot een advies over het geheel met de volgende redenen:

 1. Hoewel er goede elementen zitten in het voorstel zijn er een aantal waar de Bewonerskernen zich niet in kunnen vinden. Hieraan ligt mede het falend overheidsbeleid ten grondslag. Net als het nieuwe Sociaal Huurakkoord geeft dit beleid de huurders geen enkele garantie dat ze géén pinautomaat van de overheid worden. De verhuurdersheffing is dat namelijk al wel. De corporaties zouden hun vertegenwoordigers veel meer moeten uitdagen de regering hierop te wijzen.
 2. Het streven van Pré wonen om zo snel mogelijk naar 75 % van de streefhuur te gaan is ten eerste goed voor de corporatie, maar is slecht voor de huurders, vooral voor de zittende huurders. Passend toewijzen zal het probleem van de te lage streefhuur in de toekomst naar onze mening vanzelf oplossen.
 3. Daarnaast zijn de Bewonerskernen altijd al tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging geweest. In het nu voorgestelde beleid is er geen enkel zicht op wat de kosten van deze maatregel zijn en wat de eventuele opbrengsten. Dit geldt trouwens ook voor het bevriezen van de huur bij te duur wonen. Ook hier geldt dat bij passend toewijzen het probleem zich in de toekomst vanzelf oplost, zonder daarvoor nu extra mankracht in te moeten zetten.

Conclusie
Door het niet invoeren van genoemde maatregelen worden de zittende huurders ontzien. De huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn al boven het inflatieniveau uitgestegen, terwijl de lonen, AOW en pensioenen nauwelijks omhoog zijn gegaan.

Dat Pré bepaalde doelstellingen niet kan realiseren is ons inziens niet juist. Bij woningverbetering en duurzaamheidsaanpassingen kunnen de huren wat ons betreft wel passend verhoogd worden.
De Bewonerskernen zijn er ook voor de niet-DAEB-huurders. In het beleidsstuk worden deze huurders min of meer vogelvrijverklaard.
Ons voorstel is dan ook
- Dat Pré Wonen de verhuurdersheffing, o.a. bij de Prestatieafspraken met de gemeenten, als pressiemiddel gebruikt om taken niet uit te voeren.
Dat Pré Wonen voor de niet-DAEB-huurders dezelfde huursystematiek gaat gebruiken als bij de DAEB-woningen. Ook zij hebben namelijk recht op zekerheid.

Namens beide bewonerskernen
Ton van der Voort, voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Vuilcontainers Plantage


Wat een ergernis iedere keer weer wanneer de vuilcontainers overvol zijn en de vuilniszakken, noodgedwongen, naast of op de containers worden gedumpt. Ieder weekend zijn de containers dusdanig vol dat de leefomgeving er last van heeft. De vuilniszakken worden door de meeuwen opengescheurd en het huisvuil ligt op straat, vlak voor de ingang van het wooncomplex Plantage en de Vomar. Soms neemt het winkelend publiek hun huisvuil mee om dit vervolgens in de container te gooien.

De bewoners wachten al jaren op ondergrondse containers en zijn het nu wel zat. Ondergrondse containers kunnen alleen gebruikt worden door bewoners die een pas hebben. Hierdoor sluit je uit dat anderen de containers gebruiken. De Plantagebuurt is mooi opgeknapt met nieuwe appartementen en eengezinswoningen en de grote containers zijn een doorn in het oog. De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het plaatsen van de ondergrondse containers.

De Bewonerskern IJmond heeft contact opgenomen met de gemeente met de prangende vraag: “wanneer worden de ondergrondse containers op de Plantage geplaatst”? We kregen als antwoord dat het nog wel een jaar kan duren!! De bewoners moeten dit maar weer slikken en afwachten of over een jaar daadwerkelijk de ondergrondse containers worden geplaatst. We houden de vinger aan de pols!

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Prestatieafspraken Haarlem 2020

Onlangs zijn de onderhandelingen over de afspraken tussen de gemeente Haarlem en de drie grote woningcorporaties (Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen) met een afvaardiging van hun huurders afgerond. In oktober worden deze afspraken door partijen ondertekend en liggen dan weer voor een jaar vast. In dit verslag een overzicht van de belangrijke punten eruit.

Beschikbaarheid
Er moet weer flink gebouwd worden om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Er is zelfs sprake van achterstand en dus wordt er gezocht naar mogelijkheden om bouwprocedures te versnellen. Een voorbeeld hiervan wordt het project Waddenstraat. Dat betreft nieuwbouw van huurwoningen in de sociale sector door Pré Wonen. De uitkomsten zijn mogelijk ook toepasbaar op nieuwbouw die niet in het bezit van een corporatie is.

Woningtoewijzing
In het bijzonder wordt gekeken naar de toewijzing van woningen bestemd voor ouderen. De corporaties brengen daar binnenkort een advies over uit. In het algemeen behoeft het beeld van de sociale huursector verbetering. De vraag is of het woonruimteverdeelsysteem nog voldoet. Er is een grote vraag naar kleine woningen. Twee corporaties, Elan Wonen en Pré Wonen, proberen een nieuwe vorm van passend toewijzen uit (Friends contracten of hospita-verhuur).
Hoe in het algemeen bij toewijzing te handelen? Voorrang geven? Vrije sectorhuur? Verkoop van huurwoningen? Nieuwbouw? Voor huisvesting bij middeninkomens afwijken van de regel 10% vrije ruimte?

Betaalbaarheid
Bij de vaststelling van de huurprijs geldt ook voor Haarlem als regel: inflatie plus 1%. Inzichtelijk moet worden waar die extra 1% voor wordt gebruikt? Nieuwbouw, maatregelen Duurzaamheid? In ieder geval wordt de noodzaak en bestemming per corporatie bepaald in overleg met hun huurdersraad.

Duurzaamheid
Gemeente en corporaties werken in 2020 samen verder aan de uitvoering van de Transitie Visie Warmte (TVW) bij wijkuitvoeringsplannen (lees: Warmtenet). Verder worden er stappen gezet in de richting van circulaire renovatie, het programma Cirkelstad. En wordt het project Energiecoaches voortgezet.

Sociaal maatschappelijke inzet
Bij dit onderwerp gaat het om leefbaarheid in de wijken, met name bij de uitvoering van bouw- en renovatieprojecten. In dit verband wordt het al jaren bestaande “Algemeen Sociaal Plan” tegen het licht gehouden. De pilot “Ouder worden en toch prettig wonen” wordt voortgezet. Woonfraude wordt intensiever bestreden en de huurdersorganisaties worden actief betrokken bij de besteding van leefbaarheidsgeld.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Terugkoppeling thema-avond Duurzaamheid, 16 oktober 2019

In samenwerking met Pré Wonen, Gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond
heeft de Bewonerskern IJmond een avond over “duurzaamheid” georganiseerd voor
de huurders in Beverwijk. Wij mochten beschikken over vergaderruimtes in het gemeenthuis van
Beverwijk.

Pré Wonen heeft de uitnodiging naar al hun huurders in Beverwijk gestuurd, in de hoop
om maximaal 100 huurders in het gemeentehuis te verwelkomen. Echter, 30 huurders waren
aanwezig. Dit was toch wel een teleurstelling voor het organiserend comité.

Tijdens het plenaire gedeelte waren er een drietal sprekers t.w.

 1. Dhr. Erik Warns van de Gemeente Beverwijk. Dhr. Warns verving wethouder Erol, die wel op de uitnodiging stond vermeld, maar op het laatste moment verhinderd was. Dhr. Warns heette de huurders welkom en gaf een korte toelichting over het verloop van het programma.
 2. Mevr. Stella Carli, bestuurslid BKIJ en betrokken bij de organisatie van de thema-avond. Deze avond gaf BKIJ de gelegenheid om iets meer over de Bewonerskern IJmond te vertellen. Het blijkt dat BKIJ niet zo bekend is bij de huurders.
 3. Dhr. Ronald Camstra, directeur wonen en vastgoed van Pré Wonen, vertelde iets over de duurzaamheidsplannen in Beverwijk.

Na de plenaire sessie, waaierden de deelnemers uit naar de workshops die voor hun interessant
waren. Er waren 4 workshops. Elk workshop werd 2 keer gehouden, zodat de deelnemers 2
workshops konden bijwonen.

Workshop 1: Energiecoaches
!Woon deelde ervaring over het werken met energiecoaches. Energiecoaches krijgen een speciale opleiding om goed in gesprek te gaan met de huurders die vragen hebben over het isoleren e.d. van hun woning.

Workshop 2: Zonnepanelen
Pré Wonen voorziet stapsgewijs eengezinswoningen van zonnepanelen. Pré Wonen legde uit wat dit kan opleveren en hoe dit werkt.

Workshop 3: Energielekken
Omgevingsdienst IJmond hield een workshop over “energielekken”. Doel van deze workshop was bewustwording. ODIJ ging het gesprek met de huurders aan over de mogelijkheden van energiebesparing en het voorkomen van verspilling. Met infrarood foto’s kon men zien waar in het huis “energielekken” zijn.

Workshop 4: De betekenis van energietransitie voor huurders
De Woonbond vertelde over welke gevolgen de energietransitie voor de huurders (gaan) hebben. Ondanks de slechte opkomst, was het toch wel een interessante en geslaagde avond. Er wordt volop in de media gesproken over de energietransitie waar wij allemaal mee te maken krijgen met het doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Om dit doel te bereiken moeten wij nu al bedenken hoe wij deze mega klus moeten klaren.

Niet alleen de woningcorporatie, de gemeente maar ook u als huurder bent belangrijk in het energieverhaal. Denk daarbij aan het aanbrengen van tochtstrips en het plaatsen van radiatorfolie. (radiator aan een buitenmuur) U kunt zelf wellicht meer bedenken waar u op kunt bezuinigen om uw energiekosten te verlagen.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bijeenkomst HOTEL Haarlem-Zuid DUURZAAMHEID 9 oktober 2019

Deze bijeenkomst, georganiseerd door de huurdersraden van de drie grote corporaties in Haarlem e.o. hadden er alles aan gedaan om met een goed voorbereid geheel te komen. Zo waren er ook vertegenwoordigers uit het gemeentebestuur aanwezig en huurders uit een duurzaam gerenoveerd complex. De avond stond onder leiding van dhr. Erik Vermathen, die al menige discussie tot een goed einde wist te brengen. Vanuit de huurders hadden zo’n 70 mensen de moeite genomen op deze avond aanwezig te zijn.

Voorzitter Ton van der Voort van de al 15 jaar bestaande S.H.H.O. (Stichting Samenwer-kende Haarlemse Huurders) leidde het programma in waarna wethouder Berkhout uitlegde wat de gemeente Haarlem op het gebied van duurzaamheid aan plannen heeft. Hij werd daarbij ondersteund door zijn collega-wethouder Marie-Thérèse Meijs van Wonen. Vanuit de zaal werden er vragen gesteld, die de bewindslieden naar vermogen beantwoordden.
Een derde ambtenaar van de gemeente, mw van den Erenbeemt, deed verder uit de doeken hoe de gemeente de vereiste energietransitie denkt aan te pakken. Zoals verwacht is dat een langdurig project, dat studie vereist en waarin nog veel niet bekend is. Wat men al wel kan is een energiecoach aanvragen bij corporatie of de gemeente Haarlem. Deze kan u helpen in uw huishouden zuiniger om te gaan met energie en water. Voor huurders is de Ned. Woonbond bijvoorbeeld een organisatie die u daarbij kan helpen. Op hun website www.woonbond.nl zijn er allerlei tips voor te vinden. Zoek op Home Energie besparen Hulp bij energiebesparing

Na een pauze kwam de praktijk aan de orde. Een bewoner van het Hof van Egmond schetste het traject van de ingrijpende transitie van het Hof naar de huidige staat. Het complex, gelegen in de Slachthuisbuurt omvat vier straten. De woningen zijn tot op de fundering gesloopt, maar aangezien het hof als een Monument te boek staat, zijn de voorgevels blijven staan. Erachter werd een compleet nieuwe woning gebouwd. Uiteraard goed geïsoleerd met een nieuw systeem van verwarming en ventilatie. Dat behoefde wel de nodige instructie en begeleiding. De doelstelling dat de huur iets mocht stijgen terwijl de energielasten zouden dalen is gelukt, zelfs met 0 op de meter. Deze bewoner was er heel gelukkig mee.

Daarna was het de beurt aan de bestuurders van de corporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen om de zaal te vertellen hoe zij denken in de komende jaren met DUURZAAMHEID om te gaan. Een belangrijke voorwaarde voor hen is daarbij natuurlijk de kosten. Zo kwam de verhuurdersheffing ter tafel en werd gepleit voor versoepeling c.q. afschaffing. De zaal was het daar helemaal mee eens!
De eindconclusie was dat per saldo zo’n overgang naar gasloos wonen vele gevolgen heeft en niet op één dag laat staan in één jaar voor elkaar is. Het is al winst dat er zoals deze avond gezocht wordt naar een gezamenlijke aanpak. Met dit goede gevoel ging men nog even gezellig aan een drankje en daarna met een combi-pen als presentje naar huis.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Bouwwereld in staking


De bouwwereld zit in zwaar weer. De overheid wil, vanwege de woningnood, dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd en tegelijkertijd worden er door het kabinet strenge regels opgelegd rond stikstof en het niet mogen verplaatsen van grond vanwege PFAS. (Verzamelterm voor chemische stoffen in de grond) Dit betekent dat de bouw stil komt te liggen. Door acties te voeren hoopt bouwend Nederland dat het kabinet de regels gaat versoepelen om massa ontslag te voorkomen. Er zijn nu al bedrijven die personeel moeten ontslaan omdat er simpelweg onvoldoende werk is. Wat men wil is de lopende projecten voltooien en zeker gezamenlijk naar een oplossing zoeken om uit deze impasse te komen.
Bouwondernemers en alle nevenbedrijven zitten letterlijk met de handen in het haar!

Het stikstofbeleid houdt de gemoederen behoorlijk bezig. En natuurlijk hebben de woningcorporaties hier mee te maken en ook voor hen zijn dit onzekere tijden. De huidige projecten zullen worden uitgevoerd. Maar wat betekent dit voor de geplande projecten?

Moeten de mensen die nu op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning langer wachten? Vragen waarop niet zo snel een antwoord voor handen is.
We zijn benieuwd hoe het kabinet dit landelijk probleem gaat oplossen.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Huurverhoging

U heeft allemaal de brief ontvangen waarin de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019 werd aangekondigd. Over het algemeen niet zo’n leuke brief. Beide Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond zijn het met Pré Wonen niet eens geworden over deze huuraanpassing 2019. De gemiddelde huurverhoging wordt 2,1%; de Bewonerskernen wilden niet verder gaan dan 1,6%. Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden.

Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarbij hebben wij een deskundige ingehuurd om te zien of een dergelijke huurverhoging wel nodig is. De uitgangspunten voor de huurverhoging zijn hetzelfde als vorig jaar, nl.:

 • De huurverhoging is niet afhankelijk van het inkomen, maar wel van de afstand tussen het daadwerkelijke huurbedrag en de streefhuur. Pré Wonen hanteert een streefhuur van 75% van de maximaal redelijk huur. De maximaal redelijke huurprijs is wettelijk vastgesteld. Hoe verder de huurprijs daar vanaf zit, hoe hoger de huurverhoging; hoe dichter bij de streefhuur, hoe lager de verhoging. Vandaar dat huurders verschillende verhogingen krijgen.
 • Voor sociale huurwoningen is € 720,40 de maximale huur. Komt de huur hier bovenuit, dan wordt deze afgetopt volgens door de overheid vastgestelde regels, de zgn. aftopgrens.

Vanuit het standpunt van Pre Wonen gezien is een dergelijke huurverhoging noodzakelijk. Zij dient te zorgen voor continuïteit in het beheer en onderhoud van haar bestaande bezit. En er zijn afspraken met de gemeenten in haar werkgebied; de zgn. prestatieafspraken. Deze betreffen niet alleen renovatie en nieuwbouw, maar ook inspanningen ten aanzien van de komende energietransitie.

Vanuit huurdersperspectief vonden de Bewonerskernen, gezien de financiële resultaten over het afgelopen jaar, een dergelijke verhoging niet noodzakelijk. Vandaar ook dat er een deskundige is ingehuurd. Ondanks de bijdrage van deze deskundige en ondanks dat beide Bewonerskernen zich tot het uiterste hebben ingespannen om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden, heeft Pré Wonen uiteindelijk de eerdergenoemde huurverhoging van 2,1 % gemiddeld doorgevoerd. Omdat de Bewonerskernen de huurverhoging in de toekomst verder binnen de perken willen houden is afgesproken om vanaf nu eerder in het jaar te beginnen met het huuroverleg. Zodat tijdig bekend is wat de gevolgen zijn van alle gepleegde activiteiten voor de begroting en de huurverhoging van het volgende jaar. Het is en blijft voor ons als huurdersraad een ingewikkelde materie.

Met dat doel dient er een werkgroep Huuroverleg te komen waarin naast de financieel specialisten uit de kernen ook plaats is voor geïnteresseerde huurders. Heeft u belangstelling, meld u dan met uw naam en telefoonnummer aan via onze contactadressen in deze nieuwsbrief.
Om tevens meer inzicht te krijgen in wat er onder de achterban leeft, denken wij nog na over het houden van een enquête.

Met een vriendelijke groet,

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland
Ton van der Voort
Bewonerskern IJmond
Jurg Verhoeven

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2018 is klaar

Het jaarverslag van Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland over het jaar 2018 is voor u straks beschikbaar op de website van Pré Wonen. Zo kunt u weer kennis nemen van de zaken waar wij als Bewonerskern in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Om een paar dingen te noemen:
Wie zijn de leden van ons bestuur en hoe vaak vergaderden wij;

 • Hoe informeerden wij onze achterban daarover;
 • wat waren de belangrijkste onderwerpen van bespreking;
 • welke beleidsadviezen werden ons ter advisering voorgelegd;
 • en welke waren daarover de uitgebrachte adviezen;
 • met welke partners hadden wij te maken.

Al met al weer was het opnieuw een uitdagend jaar. De taken van de bewonerskern worden elk jaar uitdagender. Naast de gebruikelijke vergaderingen met het Bestuur en medewerkers van Pré Wonen zijn daar ook en vooral de Prestatieafspraken met de gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Versterking en meer deskundigheid is dan ook dringend gewenst.

Voelt u zich betrokken bij de huursector en bij corporatie Pré Wonen, en heeft u daar een paar uurtjes per maand tijd voor over? In dat geval wil onze secretaris u graag alle verdere informatie over deelname aan onze besprekingen verschaffen. Een mailtje aan bewonerskernpre@gmail.com is voldoende.

U ontvangt ons verslag in een digitale versie, die u binnen uw complex kunt verspreiden. U kunt het jaarverslag hier downloaden. Wij proberen ook een papieren versie uit te brengen. In een beperkte oplage zal deze dan bij een bijeenkomst met u te zijner tijd beschikbaar zijn.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Een duurzame woning

De leden van de Bewonerskern IJmond zijn druk bezig met het organiseren van een duurzaamheidsbijeenkomst waarbij u geïnformeerd wordt wat er staat te gebeuren in de komende jaren waarin getracht wordt ook uw woning zo duurzaam mogelijk te maken. Denk aan isolatie en minder energieverbruik en uiteraard gaan t.z.t alle woningen van Pré Wonen van het gas af. Daarvoor in de plaats zult ook u wellicht elektrisch gaan koken en zal de warmwatervoorziening voor verwarming en hygiëne op een andere wijze worden opgewekt. U krijgt hier in het voorjaar van 2019 allen een uitnodiging voor waarbij op een zeer deskundige wijze wordt uitgelegd hoe het één en ander in zijn werk zal gaan en uitgevoerd gaat worden.

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

40 jaar WISE

World Information Service on Energy

Als donateur van deze organisatie mocht ik hun jubileumcongres met als thema “Het klimaat rond kernenergie” in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bijwonen op vrijdagmiddag 16 november 2018, samen met zo’n 300 andere mensen. Onder hen veel deskundigheid: professoren TU Delft, beleidsmensen overheid, vóór en tegenstanders van kernenergie, ras-actievoerders, energieleveranciers en bestuursleden WISE. Aan de wanden van de foyer een overzicht in posters van de diverse demonstraties, acties enz. in de afgelopen veertig jaar.

De belangrijkste vraag van dit congres was: kunnen we de overgang naar een duurzame energievoorziening maken zonder kernenergie en/of fossiele brandstof? Professor Frans Rooyers van TU Delft was van mening dat dat niet kon. Al was het maar omdat we steeds meer energie gebruiken: we gaan elektrisch rijden en/of fietsen, we gebruiken bijna allemaal een mobieltje, dat steeds meer de functie heeft van handcomputer, en we blijven vooral vliegen!
Aan de andere kant was er een spreker die constateerde dat energie van zon en wind momenteel booming is. Met als gevolg dat het steeds goedkoper wordt: Wie wil er trouwens een nieuwe kerncentrale bouwen? In Afrika , waar altijd zon of wind is, zal men er sowieso niet aan beginnen. Een spreker van Energie NL toonde statistieken van de soorten energie die in Nederland geproduceerd worden. Daaruit bleek dat wind en zon samen al bijna 70% van het geheel is. Daarbij is wind van zee het meest betrouwbare en dus geschikt als piekvoorziening. Om in de behoefte te kunnen voorzien zijn trouwens alle bronnen van opwekking nodig.

Een heikel punt is: wat te doen met het kernafval? Hoe bewaar je dat tot het veilig is voor de mens over tig-1000 jaar? Deze vraag werd in de loop van de dag nog dikwijls gesteld. Iemand van de Universiteit van Antwerpen had er geen antwoord op; evenmin als de directeur van COVRA (bij Borssele/Zeeland) waar nu het afval uit Nederland ligt opgeslagen. Dit is een tijdelijke voorziening, want een definitieve is nog steeds ter wereld niet gevonden.
In de middagsessie was er een professor die de hele keten van kernenergie uit de doeken deed. Van winning in o.a. Namibië/Afrika t/m splijting, koeling en berging. Een veelomvattend proces met steeds andere veiligheidseisen. Ook werd hierbij het effect op de productie van CO2 meegenomen.

Het WISE-bestuur is afgelopen zomer met kerndeskundigen afgereisd naar Fukushima in Japan om te zien hoe men daar met de gevolgen van de explosie uit 2011 is omgegaan. Op het congres was de film over die reis te zien. Bij de ramp zijn circa 16.000 mensen omgekomen; niet zozeer door de explosie zelf maar door de massale evacuatie en de ontstane maatschappelijke ontwrichting daarbij. De gevolgen van de straling zelf komen pas na langere tijd aan het licht. Het was voor mij een inkijkje in een onbekende wereld. Die mij sterkte in mijn keuze tegen deze vorm van energieopwekking en vóór duurzamer methoden dichter bij huis.

Wilt u meer weten? Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft WISE een brochure uitgebracht “Het klimaat rond kernenergie – hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?” Deze is voor € 7,50 bij WISE Amsterdam te bestellen via de website: www.wisenederland.nl of per mail: info@wisenederland.nl of telefonisch (020) 612 6368.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

De Bewonerskern IJmond is dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen blijven vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen opkomen en dat hoeft niet alleen voor uw straat te zijn maar bij voorkeur voor heel Beverwijk. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en dat u huurder bent van Pré Wonen.

Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Heel graag wil ik u namens de Bewonerskern IJmond hele fijne Kerstdagen en een vrolijk uiteinde van 2018 en een feestelijk begin van 2019 toewensen.

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Kort verslag RAP-bijeenkomst 31 oktober 2018 in Sociëteit Vereeniging Haarlem

Aanwezig: uit de gemeenten in de Regio Kennemerland zo’n 100 afgevaardigden, bestaande uit ambtenaren, raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder de corporaties (besturen en medewerkers), projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, diverse adviescommissies en leden van huurdersraden. Het geheel onder leiding van de Provincie Noord-Holland.

Om 16:00 uur opende dagvoorzitter Jacqueline van de Sande met een woordje van welkom en gaf een toelichting op het programma. De basis voor de discussie vandaag was het rapport “Regio Zuid-Kennemerland Geeft Thuis!” Regionaal Actieprogramma 201—2020. Dhr André Buys van bureau RIGO kwam met cijfers over de ontwikkelingen van de laatste jaren. Vanaf 2016 zijn er 2500 woningen bij gekomen, maar ook 1500 woningen gesloopt; een netto toename dus van slechts 1000 woningen over de laatste twee jaar.

Hij schetste ook de verwachtingen aangaande de woningbehoefte. Op basis van onderzoek naar de verhuisbewegingen in de regio kwam hij op een gewenst aantal van 14.500 woningen tot 2020. Veel dus en welke soort woningen moesten dat zijn? Ook daar was onderzoek naar gedaan: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, senioren? Het zou vooral een mix van woningen moeten worden. Belangrijk in dit verhaal was ook de prijs van die woningen. Veel woningen in de huursector met een huurprijs tot € 710; in de koopsector met een koopprijs tot € 250.000. Daaruit bleek al gauw dat er knelpunten zijn. De vraag kwam: hoe verleidt je senioren te verhuizen uit een eengezinswoning naar een kleinere woning?
De aanwezigen gingen nu in werkgroepen uiteen op de thema’s woningbouw – sociale/betaalbare voorraad – duurzaamheid – wonen & zorg. In de kleine groepen werd vrij van gedachten gewisseld over bouwgrond, mobiliteit, ruimtetekort, behoud van groen, en doorstroming vooral door het verleiden van senioren naar een kleinere woning. Plannen blijken er genoeg te zijn, maar nu nog de juiste uitvoering.

In een algemene afsluiting kwamen als voornaamste conclusies naar voren: flexibel bouwen – een combinatie van sociale en particuliere bouw vooral voor middeninkomens – (wat de corporaties van overheidswege niet mogen) – doorstroming – regionale samenwerking. Met een kop soep, broodjes en een borrel werd de bijeenkomst in stijl afgesloten.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern Pré Wonen IJmond nodigt al haar relaties van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie

Op woensdag 9 januari 2019
Van 16:00 tot 19:00 uur
In Wijkcentrum ”Prinsenhof”
Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk

Speciaal alle bewonerscommissies, huurders van Pré Wonen, de directie en beleidsmedewerkers van Pré Wonen worden hiervoor uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje is het een goede gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en de goede voornemens uit te wisselen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze receptie bij te wonen, dan wensen wij u hierbij Prettige Kerstdagen, een fijne en veilige jaarwisseling en een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe.

Tot ziens.
Het bestuur van de Bewonerskern IJmond

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Verslag huurdersmiddag 12 oktober 2018

Om 14.00 uur waren er ruim 80 huurders uit Heemstede en Bennebroek in de raadszaal van de gemeente Heemstede. Deze energiemiddag werd geopend door wethouder Nicole Mulder. Want ook de gemeente staat voor de taak om te werken aan energietransitie: het omschakelen naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en aardwarmte. Daarover overleggen zij met de betrokken partijen, waaronder de corporaties.

De plannen van Elan Wonen en Pré Wonen

Elan Wonen en Pré Wonen lichten hun plannen voor Heemstede en Bennebroek in een presentatie toe. Beide corporaties zetten zich ervoor in om in 2050 een CO₂-neutrale woningvoorraad te hebben. Zij doen dit door duurzaamheidsmaatregelen te combineren met ander werk aan de woning, zoals bij onderhoud en renovaties, maar ook voordat een nieuwe huurder in de woning trekt. U begrijpt, dat we aan het begin staan van een lange weg met allerlei onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de vraag: Wie gaat dat betalen? Er zal nog heel wat vergaderd moeten worden, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.
Bij nieuwbouw, zoals in de Slottuin, waar Elan gaat bouwen, komt al geen gasaansluiting meer. Goeie vraag uit de zaal: Waarom wordt de gasleiding in de Eikenlaan dan nu vervangen? Antwoord: Die zat al jaren in de planning van de gemeente en was nu aan de beurt (veiligheid). De corporaties kunnen niet ad-hoc in actie komen, want zoiets vraagt een zorgvuldig plan en tijd voor o.a. overleggen met de huurders.
Raymond Vlieland (Elan) en Dion Heinis (Pré) leggen de zaal een aantal vragen voor: waarom vindt u duurzaamheid belangrijk? 
Bijna de helft van de zaal ging het vooral om het belang voor de aarde en toekomstige generaties. In een overzicht werd zichtbaar, dat het huizenbezit in Heemstede meestal het middenlabel C en D hebben, terwijl de corporatiewoningen in Bennebroek al gemiddeld een B-label hebben.

Bij het overleggen met de gemeente Heemstede, de corporaties en netwerkbeheerders zijn ook huurdersvertegenwoordigers betrokken: Cor Beerthuizen (Elan) en Tineke Collet (Pré ).
Na een kopje thee of koffie kunnen de aanwezigen kiezen uit 3 workshops:
Energietransitie: wat is het en wat kunnen huurders en gemeente doen?
Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders.
Wat is de rol van de huurdersvertegenwoordiging in het proces? Wat kan de energiecoach voor u doen?

Samenwerking tussen huurders en de gemeente Heemstede

In de workshop van de gemeente kreeg men informatie over de ontwikkelingen bij de gemeente om samen met bewoners te komen tot concrete plannen. Het ging bijvoorbeeld over welke wijk voor alle partijen in aanmerking komt om te beginnen met bijvoorbeeld zonnepanelen. Verder waren de deelnemers wel bewust van de verandering, maar wat kun je daarmee als huurder? Heel praktisch is het goed scheiden van GFT-afval. Bij Spaarnelanden staat een bio-vergister die het afval omzet in biogas, een groene energiebron.

Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders

De corporaties willen graag initiatieven van huurders ondersteunen, maar dit is niet bekend bij de huurders. Corporaties moeten de huurders goed informeren over hun plannen. Wat doen jullie nu? Wanneer komt er renovatie of actie in het kader van duurzaamheidsmaatregelen in mijn straat of wijk? We willen graag informatie, ook al zijn we nog niet direct aan de beurt. Een waardevolle les voor Elan Wonen en Pré Wonen. Wilt u samen met omwonenden een duurzaam initiatief starten? Neem dan contact op met Elan Wonen of Pré Wonen.

Wat doen de huurdersvertegenwoordigers en energiecoaches voor u?

In workshop drie kregen de huurders informatie over het werk van de Huurdersraad van Elan Wonen en de Bewonerskern Zuid-Kennemerland van Pré Wonen. Naast het meepraten op beleidsniveau met de corporaties zitten we nu ook aan tafel bij de zogenoemde prestatieafspraken met de gemeente. Deze afspraken bestaan uit kaderafspraken (2019-2022) en elk jaar nieuwe jaarafspraken. Vaste thema’s zijn: huisvesting, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Op uw verzoek kan er een energiecoach langskomen en samen bekijkt u wat de mogelijkheden zijn om zelf in huis maatregelen te nemen. Bekende zijn de tips; korter douchen, verwarming graadje lager of speciale folie achter de verwarming. U mag dan voor € 20,- aan besparingsproducten uitzoeken.

Deze middag hebben zes huurders zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Voor de training om zelf energiecoach te worden meldden zich twee huurders.

Nieuw is de start van een Heemsteeds Huurderspanel, mensen die willen meedenken en praten over de belangen van huurders in Heemstede van Elan Wonen en Pré Wonen.
Was u niet aanwezig, maar wilt u wel aan de slag als lid van het Huurderspanel, neem dan contact op met Tineke Collet; U kunt haar bellen: 023- 5290587 of mailen: tcollet@ziggo.nl

Aanmelden voor een bezoek van de energiecoach of er zelf een worden kan via Elan Wonen en Pré Wonen. U kunt hen mailen of bellen.

Het was een informatieve bijeenkomst met veel betrokkenheid en inzet van de aanwezigen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Namens de leden van de Bewonerskern IJmond een nazomerse groet,

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een dagje DUURZAAMHEID

Op donderdag 5 juli jl. verzamelden zich zo’n 30 leden van bewonerscommissies met bestuursleden van beide Bewonerskernen op de vestiging Velserbroek van Pré Wonen voor een dagje informatie in ontspannen sfeer. Ze werden ontvangen op de 4e etage met een kopje koffie of thee en een leuk gebakje erbij. Waarna voorzitter Ton van der Voort hen welkom heette en het programma kort toelichtte.

Daarna was het woord aan teamleider John de Jong van het Greenteam van Pré Wonen om uit te leggen wat het team binnen de organisatie doet aan het onderwerp Duurzaamheid. In het team zijn de verschillende onderdelen zoals afd. Verhuur, Vastgoed en Wonen (waarvan de nieuwe directeur Ronald Camphuis ook aanwezig was) en Technisch Onderhoud vertegenwoordigd. Het team is vooral ontstaan omdat men zich bewust zorgen maakt over klimaatverandering en gezonde levensomstandigheden. Maar natuurlijk is er ook een bedrijfsbelang, nl. het bieden van goede huisvesting ook in een gasloze toekomst. Zo hoorden we hoe er zonnepanelen op daarvoor geschikte complexen van Pré Wonen zijn gekomen en welke maatregelen er bij groot onderhoud en renovatie genomen worden om de woningen beter te isoleren. Het voorbeeld De Hof van Egmond werd genoemd. John beantwoordde in een levendige discussie veel vragen uit de zaal. Na hem kwam een jongeman, die de opleiding tot energiecoach had voltooid aan het woord. Als zodanig is hij al bij bewoners op huisbezoek geweest (vrijwilligerswerk) en vertelde ons over zijn ervaringen. Het blijkt ook met kleine maatregelen mogelijk je energiekosten omlaag te kunnen brengen. Zijn tips werden dan ook vaak dankbaar aanvaard. Wilt u ook door een energiecoach bezocht worden, dan kunt u dat bij Pré Wonen aanvragen.

Daarna was er een lekker broodje (met kroket!) met drinken en een fruitje en stonden er zakjes met o.a. een flesje water klaar om mee te nemen in de touringcar voor een bezoek aan “Huizenaanpak” in de Waarderpolder. Dit is een adres waar informatie over nieuwe duurzame toepassingen op het gebied van verwarming (ook van water voor keuken en douche), ventilatie, isolatie enz. verzameld is. O.a. is er een stukje woning nagebouwd in brandwerend hout met isolerende spouwvulling, ook van natuurlijk materiaal.

We werden er hartelijk ontvangen en na een korte inleidende presentatie op scherm konden we met de aanwezige vakmensen (timmerman Fred, ict-specialist Frans en een aannemer in kleine groepjes met onze vragen langs de uitgestalde toestellen. Er is dus een revolutie aan veranderingen op dit gebied te verwachten. Zeker als men NOM = NUL OP DE METER nastreeft en toch een prettig woonklimaat wenst. We hadden de tijd hier iets te ruim bemeten, maar het wachten op de bus werd veraangenaamd door de uitleg van de aanwezige vakmensen bij een aangeboden drankje. Op het folderrek troffen we een brochure van Sunergetic aan “Corporaties & duurzame energie” met een mooie foto van zonnepanelen op het complex Ekemastraat van Pré Wonen, en het bijbehorende krantenartikel op de achterflap!

Zo toerden we weer terug naar Velserbroek, waar nu in een zaal op de begane grond een drankje voor ons klaar stond met wat knabbels erbij. Daar sloot voorzitter Ton de dag af met een woordje van dank voor de organisatie aan ondergetekende en aan de betrokken medewerkers van Pré Wonen. Tevens dankte hij de aanwezige leden van bewonerscommissies voor hun deelname en nodigde hij hen uit na te denken over deelname aan een nieuwe werkgroep Duurzaamheid (!) als onderdeel van de Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond. Heeft u belangstelling of weet u iemand, dan kunt u ons dat melden via ons mailadres bewonerskernpre@gmail.com.

Weer iets wijzer geworden ging iedereen op zijn/haar eigen wijze huiswaarts.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Te gast bij DRZM

De leden van de Bewonerskernen en de leden van diverse bewonerscommissies zijn net voor de vakanties te gast geweest bij DRZM een initiatief van ondernemers in duurzaamheid en energiebesparing en hebben daar goede ideeën voor de toekomst opgedaan. Wel zijn alle voorzieningen nog erg groot qua volume maar wellicht in de toekomst zullen de apparaten aanzienlijk kleiner worden zodat ze vrijwel overal toepasbaar zijn.

“Wij krijgen ieder huis op energieneutraal.”

Dat zeggen de initiatiefnemers van DRZM. “Wij streven ernaar om met simpele oplossingen flink op de energiekosten te besparen. Daarbij kan het gaan om nieuw- en bestaande bouw. Van particuliere woning tot en met een kantoor- of bedrijfspand.” 15 maart opende DRZM een nieuwe showroom aan de Claes Tillyweg in Haarlem.

“In onze showroom demonstreren we diverse materialen van verschillende fabrikanten. Zo maken we inzichtelijk dat energiebesparing niet moeilijk hoeft te zijn. In de showroom is altijd iemand aanwezig die tekst en uitleg kan geven over de toepassing en verwerking van de producten en over methoden om energie te besparen. Bedrijven en particulieren kunnen van maandag tot en met vrijdag in onze showroom terecht.”

Producten presenteren en toelichten

Voor de inrichting van zijn showroom heeft DRZM meerdere ideeën bij elkaar gebracht. “Wij beschikken over presentatie- en vergaderruimtes waar onze partners hun producten kunnen presenteren en toelichten. Ook kunnen zij workshops houden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Daarnaast hebben gemeentelijke of provinciale overheden de mogelijkheid om initiatieven toonbaar te maken en besparingen te verduidelijken.”

Naast showroom wil DRZM ook een ontmoetingsplek, een werkplek (met flexwerkplekken en ruimte voor vergaderen en presentaties) en een voorlichtingsplek zijn. “We willen dat diverse partijen hier hun kennis delen. Dat geldt niet alleen voor onze directe partners. Het is een inspirerende omgeving waar partijen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sparren over producten, concepten, noem maar op. Ook productdemonstraties horen tot de mogelijkheden. Je kunt daarbij denken aan architecten, maar ook aan EPC-controleurs, makelaars, aannemers, ZZP’ers, installateurs, woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren. De drempel moet voor alle partijen laag zijn, vandaar dat we er ook een horecadeel aan gekoppeld hebben.”

Duurzaamheid ademen

Fred Moorman wil dat DRZM-showroom/ ontmoetingsplek is doordrenkt van de duurzaamheidsgedachte. “We gaan daar heel ver in. De koffie en thee in ons horecadeel zijn allemaal geselecteerd op fairtrade. Zelfs de schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar. Ik wil dat het hele concept aan alle kanten duurzaamheid ademt. Bij ons verlaten de bezoekers het pand niet met een plastic tas, maar met een van papier.”

Klimaatverandering: consequenties CO2 uitstoot

De scholen zijn weer begonnen na maanden van warmte en droogte in Nederland. Rijkswaterstaat is er maar druk mee om een oplossing te vinden voor het lage waterpeil in de rivieren en de boeren klagen steen en been over de slechte oogst vanwege het wegblijven van de regen. Dat het klimaat in de wereld aan het veranderen is, is wel duidelijk. Dagelijks zien we op tv wat er wereldwijd gebeurd vanwege een te hoog concentratie CO2 in de lucht; de aarde warmt te veel op, grote overstromingen en extreem hoge temperaturen zijn hiervan het gevolg. De doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord zijn lastig te verwezenlijken. De vervuiler zou moeten betalen, maar hoe regel je het dat dit op een eerlijke manier gaat. Ons Kabinet is geen voorstander voor een klimaatbeleid waarbij de vervuilers, de zware industrie en elektriciteitscentrales, extra energiebelasting betalen. Dit betekent dat de kosten voor gas en elektriciteit omhoog gaan en dat de burgers de dupe zijn van een oneerlijk beleid. Maar wat kunnen wij, als burger, eraan doen om de energiekosten in ons huishouden laag te houden. Belangrijk is dat men zich ervan bewust is dat er sowieso binnen afzienbare tijd geen gasvoorziening meer is en dat men gedwongen is om elektrisch te koken en te stoken. Een aantal woningcorporaties is reeds gestart met een project, bestaande uit vrijwilligers, om de huurders door middel van het uitreiken van energieboxen, bewust te maken om zuinig om te gaan met energie. Maar dit is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Er moet meer gebeuren om, zoals gesteld in het regeerakkoord, in 2050 Nederland CO2 neutraal te krijgen. De eerste stappen om de nieuwbouw huizen op te leveren zonder aardgasaansluiting, zijn reeds gezet. Het isoleren van bestaande huizen kunnen de huurders zelf doen door het aanbrengen van tochtstrippen. We zien het al op vele huizen, zonnepanelen. Maar… dit is nog veel te weinig om alle huishoudens van energie te voorzien. Er ligt een plan om in het najaar 2018 voor de huurders een themabijeenkomst “duurzaamheid” te organiseren, met als doel om van gedachten te wisselen op welke wijze efficiënt gewerkt kan worden aan de verduurzaming van de huizen.

Stella Carli, bestuurslid

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2017 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2017 is klaar! Het is weer een handzaam boekje op A5-formaat geworden. Dit is digitaal verstuurd naar de bij ons bekende contactpersonen van bewonerscommissies in Zuid-Kennemerland. Voor u is het ook digitaal beschikbaar op de website van Pré Wonen.

Wij hopen dat u het met belangstelling zult lezen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com