Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Visitatierapport, verduurzaming en voorschotten

Onlangs is er een visitatierapport opgesteld over het functioneren van Pré Wonen. De resultaten uit het rapport zijn besproken met de directie van Pré Wonen en de huurdersvertegenwoordigingen. De aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen. Eén daarvan is de herstructurering van de huurdersvertegenwoordigingen. Hoe de huurdersvertegenwoordiging in de nieuwe stijl eruit gaat zien is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat we hoe dan ook meer en nieuwe mensen nodig hebben. Mocht u interesse hebben en u actief willen inzetten voor de huurdersvertegenwoordiging, meldt u zich dan aan via bewonerskernpre@gmail.com!

Verduurzaming

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland heeft de verduurzaming van woningen hoog op de agenda staan. Wij zijn dan ook blij dat Pré Wonen het verduurzamingsproces gaat doorzetten. Vanzelfsprekend hebben de verduurzamingsplannen een grote impact voor alle huurders. Zij zullen via inspraakprocedures betrokken worden bij de plannen. Om dat goed te kunnen organiseren, hebben wij de bewonerscommissies nodig. Veel bewonerscommissies zijn op dit moment slapend. Wij roepen de commissies daarom op om weer actief te worden, zodat zij met de bewonerskernen mee kunnen praten over de plannen.

Voorschottarieven

Alle huurders hebben eind vorige maand van Pré Wonen een brief ontvangen over de nieuwe voorschottarieven voor servicekosten. Pré Wonen heeft het energiecontract met de nieuwe energieleverancier met de huurdersvertegenwoordigingen besproken en wij hebben dat goedgekeurd.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Nieuws uit IJmond

Verhuizing

Vanaf half december kan Bewonerskern IJmond geen gebruik meer maken van de locatie aan De Merel 325 in Heemskerk. Samen met Pré Wonen zijn we op zoek naar een nieuwe locatie. Tot nu toe nog zonder succes. Tot we een nieuwe locatie hebben, kan u ons bereiken via ons mailadres bewonerskernijmond@gmail.com.

Nieuwjaarsreceptie

Op 11 januari organiseren wij weer een nieuwjaarsreceptie. Alle bewonerscommissies, huurders, directie en beleidsmedewerkers van Pré Wonen zijn van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje elkaar te ontmoeten en goede voornemens uit te wisselen!
Datum: woensdag 11 januari 2023
Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk 
Tot dan!

Visitatierapport leidt tot positief plan

Elke 4 jaar hebben alle geledingen van Pré Wonen een gesprek met een visitatiecommissie. Er wordt gekeken of en hoe Pré Wonen de afspraken over maatschappelijke prestaties waarmaakt. Denk aan het bouwen van nieuwe (sociale) huurwoningen, het verbeteren van de woningen en het leefklimaat voor de huurders in de wijken, de communicatie van Pré Wonen met de huurders en dergelijke.
Ook de voorzitters van de 3 huurdersvertegenwoordigingen zijn hierover geïnterviewd. Hieruit kwam naar voren dat wij matig tevreden zijn over onze invloed op het beleid van Pré Wonen. Dit leidde op 10 november tot een gesprek met Pré Wonen.
In een prettige, open sfeer vertelden wij dat we het idee hebben dat onze formele adviezen, als die negatief zijn, weinig invloed lijken te hebben op het beleid van Pré Wonen. Als voorbeeld noemden wij de huurverhogingen, die wij natuurlijk zo klein mogelijk willen houden. Pré Wonen reageerde hierop met de stelling dat zij in vergelijking met de meeste andere corporaties al een voor huurders gunstig huurbeleid hanteert. De voorgestelde huurverhogingen zijn noodzakelijk voor uitvoering van het beleid (onderhoud, nieuwbouw etc.). Dat dit schuurt met ons doel om de huurverhogingen zo laag mogelijk te houden, is logisch.
Daarnaast kwam het idee op dat wij in de toekomst meer agenderend te werk gaan. Dat betekent dat we niet alleen reageren op plannen van Pré Wonen, maar in het overleg ook zelf zaken naar voren brengen die we belangrijk vinden voor de huurders. Zo eindigde deze bespreking met een positief plan naar de toekomst.

Fijn wonen in de wijk

Pré Wonen en corporatie Woonopmaat zijn samen gestart met het project ‘Fijn wonen in de wijk’. Samen met de huurdersorganisatie is gesproken over het welkom heten van nieuwe bewoners in de wijk en wat hiervoor gedaan zou kunnen worden. Wordt vervolgd.

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Aanpak energieprijzen en energieverbruik

Dit jaar ging het op deze plaats al vaker over energie. Vooral over de hoge kosten daarvan. De situatie is nog steeds zorgelijk. Natuurlijk, de overheid heeft maatregelen getroffen. De tarieven van de belastingen op de energieprijzen zijn verlaagd en er is een energiecompensatie. Voor de groepen met de laagste inkomens is er de energietoeslag. En er wordt een prijsplafond ingesteld.
Verder worden vanaf juli 2023 de huren van slecht geïsoleerde woningen verlaagd voor de huurders met de laagste inkomens. Ook wordt de huurtoeslag verhoogd.

Aanpak slecht geïsoleerde woningen

Allemaal belangrijke maatregelen, maar ze vangen de hogere lasten maar voor een deel op. Heel belangrijk is daarom dat woningen goed geïsoleerd zijn. Met goede isolatie kan het energieverbruik aanzienlijk beperkt worden. De lasten worden dan blijvend lager, voor alle huurders.
Pré Wonen gaat de woningen met een slecht energielabel (E, F en G) aanpakken. De afspraak is dat er in 2028 in Zandvoort geen woningen meer met zo’n slecht label worden verhuurd.
We zijn blij met de afspraak, maar in het belang van de huurders moeten de woningen ook snel geïsoleerd worden. Natuurlijk is met projecten tijd gemoeid; het gaat per slot van rekening om ruim 500 woningen. Toch zullen we bij Pré Wonen blijven aandringen op spoed. Alles moet uit de kast worden gehaald om het energieverbruik snel te verlagen.

Vertrek Anke Huntjens

Eind 2020 nam Pré Wonen het woningbezit in Zandvoort over van De Key. Huurders Platform Zandvoort heeft als huurdersorganisatie nu twee jaar ervaring met de nieuwe corporatie. Ook in de overlegsfeer. Pré Wonen werd daarbij regelmatig vertegenwoordigd door bestuurder Anke Huntjens. Zij heeft Pré Wonen per 1 december verlaten.
Wij vinden het jammer dat Anke vertrekt. Onze ervaringen met haar zijn zeer positief. Natuurlijk waren we het niet altijd eens over de wijze waarop zaken moeten worden aangepakt. Maar de gesprekken werden gevoerd met aandacht en respect voor de verschillende invalshoeken van de deelnemers. De open wijze van communiceren van Anke Huntjens zullen we missen.
We wensen haar succes in haar nieuwe functie.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Nieuw energiecontract en begroting 2023

Bewonerskern Zuid-Kennemerland is de afgelopen periode druk bezig geweest met gesprekken met Pré Wonen over een nieuw energiecontract en de begroting 2023. Twee zeer ingewikkelde onderwerpen in deze onzekere tijden van torenhoge energieprijzen en net zo hoge inflatiecijfers.

Energiecontract

Het huidige energiecontract voor collectieve energie loopt op 1 november af. Dit geldt voornamelijk voor de woningen met blokverwarming, voor de verlichting van openbare ruimten en voor de benodigde elektriciteit voor liften. Volgens de wet moeten de huurdersvertegenwoordigingen advies uitbrengen over een nieuw energiecontract.
Ondanks de stijgingen van de energieprijzen hebben de bewoners nog geen verhoging van de voorschotbedragen gehad. Dat komt met name dankzij het gunstige contract dat Pré Wonen drie jaar geleden heeft afgesloten. Helaas loopt dit contract af. Een nieuw contract betekent hogere kosten en daarmee hogere voorschotbedragen per 1 januari 2023. De huurders worden hierover tijdig geïnformeerd.
Het bestuur van de drie huurdersvertegenwoordigingen hebben met Pré Wonen afgesproken dat huurders die in de problemen komen, altijd met Pré Wonen contact kunnen opnemen voor onder meer betalingsregelingen. Ook zijn er energiecoaches beschikbaar, die advies kunnen geven hoe mensen kunnen besparen op energiekosten. De huurdersvertegenwoordigingen adviseren de huurders hiervan gebruik te maken. Daarnaast geeft de gemeente Haarlem waardebonnen uit om isolatiemateriaal te kopen.

Begroting 2023

De financiële commissies van de huurdersvertegenwoordigingen hebben met Pré Wonen gesproken over de conceptbegroting van 2023. Dat is een zeer complex verhaal. Omdat de verhuurdersheffing is afgeschaft heeft de corporatiesector (inclusief Pré Wonen) gelijk een taakstelling gekregen. Die luidt: meer bouwen en meer en sneller verduurzamen.
Daarnaast moeten wel de eigen doelstellingen uit het ondernemingsplan intact blijven: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en dienstverlening. Ook de continuïteit van de organisatie moet gewaarborgd blijven. En dit alles bij een oplopende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende energieprijzen.
De conceptbegroting is dus echt nog een concept; er zijn nog heel veel mitsen en maren. Dit betekent dat de besturen van de huurdersvertegenwoordigingen nog een aantal keren moeten praten om de deeluitwerking van de begroting te zijner tijd verder te bespreken. En dan gaat het onder meer over de huurontwikkeling. Op dit thema komen er nog ontwikkelingen en regelgeving.
Positief punt: zoals de conceptbegroting er nu uitziet komt de continuïteit niet in gevaar en voldoet Pré Wonen aan de eisen van de Autoriteit Wonen.

Vertrek Anke Huntjens

Aan het eind van de laatste bespreking werden de voorzitters nog even bij bestuurder Anke Huntjes gevraagd. Zij deelde mede dat ze de organisatie per 1 december gaat verlaten. Een bestuurder wordt benoemd voor vier jaar en kan verlengd worden met nog eens vier jaar. Anke was al zeven jaar in dienst. Nu kwam er een nieuwe kans op haar pad die ze heeft aangenomen.
De huurdersvertegenwoordigingen hebben altijd met plezier met haar overlegd, hoewel het er af en toe stevig aan toe kon gaan. Maar altijd respectvol. Ze was ook zeer toegankelijk en ging de gesprekken niet uit de weg. We zullen haar zeker missen en wensen haar veel succes in haar nieuwe job.
Haar vertrek betekent ook dat de RvC op zoek moet naar een nieuwe bestuurder. Maar zij niet alleen: ook de Bewonerskern Zuid-Kennemerland heeft nieuwe bestuursleden nodig. Denkt u naar aanleiding van bovenstaande beleidsstukken: ik vind het leuk om hierover mee te praten en te denken? Meldt u zich dan aan bij de voorzitter van de Bewonerskern Zuid-Kennemerland Ton van der Voort, via a.voort4410@gmail.com.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Aandacht voor duurzaamheid

Bewonerskern IJmond is betrokken geweest bij het vaststellen van de prestatieafspraken tussen gemeente Beverwijk/Heemskerk en woningcorporaties Pré Wonen en Woonopmaat. Daarbij ging onze aandacht met name uit naar het onderwerp duurzaamheid. Juist in deze tijden is het belangrijk om na te denken hoe bewoners duurzamer kunnen leven en hoe zij minder energie kunnen gebruiken.

Ideeën voor verduurzaming buurt

Pré Wonen zet zich in regio IJmond in voor duurzaamheidsinitiatieven. Graag waren ook wij als bewonerskern daarbij betrokken geweest. Dat is helaas, ondanks ons verzoek, nog niet gebeurd. Vanuit Pré Wonen heeft de consulent leefbaarheid Suzanne van Rijn ook de taak om duurzaamheidsinitiatieven in deze regio te coördineren. Als mensen ideeën hebben om de duurzaamheid in hun buurt te verbeteren, kunnen ze dat Suzanne laten weten via SuzannevanRijn@prewonen.nl.

Folder met besparingstips

Onlangs hebben de Klimaatroute, energiecoöperatie EcoBeverwijk en de gemeente Beverwijk voor bewoners de folder ‘Hulp nodig bij verlagen energierekening?’ gemaakt en in de regio verspreid. In de folder staat hoe bewoners gratis advies en een bespaarpakket kunnen aanvragen. Ook kunnen zij hulp bij de installatie van bespaarproducten aanvragen. Via een QR-code op de folder kunnen mensen een website raadplegen waar allerlei besparingstips op staan.

Energiecoaches

Ook zijn de afgelopen tijd energiecoaches van Klimaatroute en EcoBeverwijk in diverse wijken, zoals Meerestein, Zwaansmeer en Kuenenplein, langs de deuren geweest. Zij informeren mensen over de mogelijkheden, geven tips en helpen eventueel met de bespaarproducten. Bewoners kunnen ook zelf contact met hen opnemen en een adviesgesprek aan huis aanvragen. Kijk hiervoor op de websites van Klimaatroute en EcoBeverwijk. En als u interesse heeft, kan u uzelf via deze sites ook opgeven om zelf energiecoach te worden!

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Stijgende energielasten

De sterke stijging van de energielasten blijft doorgaan. Daarom is isolatie van de woningen van het grootste belang. Woningen hebben een energielabel, variërend van goed (label A) tot slecht (label G). De slecht geïsoleerde woningen hebben label E, F of G. In Zandvoort gaat het om 520 woningen van Pré Wonen. Met Pré Wonen is afgesproken deze woningen te isoleren. De afspraak is dat er eind 2028 geen woningen meer zijn met label E, F of G. Eind 2030 moet het hele woningbezit gemiddeld label A hebben. HPZ vindt dat de isolatie een hoge prioriteit heeft. Hoe eerder de woningen geïsoleerd zijn, hoe beter voor de huurders.

Informatie over energiebesparing

Voor de korte termijn geldt dat de huurders ondersteund worden. Het is belangrijk informatie te blijven geven over de mogelijkheden om het energiegebruik te beperken.
Pré Wonen heeft een webpagina gemaakt met tips om energie te besparen. Het zou goed zijn als deze tips ook in een folder komen die bij de huurders thuis wordt bezorgd.
Ook kan Pré Wonen deelnemen aan projecten. Zo hebben Aedes en de Woonbond het project ‘Slimmer met je energie’ in voorbereiding. Onderdeel daarvan is het gebruik van een energiedisplay in de woning. Goed gebruik van het display kan gemiddeld een besparing van 5 procent opleveren.

Door de hoge energielasten komen huurders in problemen. Zij moeten geholpen worden en daarbij moet zoveel mogelijk maatwerk geleverd worden. Het is van belang dat Pré Wonen de vinger aan de pols houdt. Afsluitingen van energie en woninguitzettingen moeten voorkomen worden.

Advies aan huurders die in problemen komen: neem tijdig contact op met Pré Wonen. En neem contact op met het Sociaal Wijkteam (tel. 023 574 0450). Het team is in Zandvoort bereikbaar in Pluspunt en De Blauwe Tram.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Afscheid Joke Hulsebosch en andere zaken

Eind mei nam Joke Hulsebosch afscheid als secretaris van onze bewonerskern. Joke begon twintig jaar geleden als secretaris en was ook de contactpersoon voor de bewonerscommissies in regio Zuid-Kennemerland. Zij hielp hen bijvoorbeeld met de Huurwijzer van de Woonbond en organiseerde uitjes voor de commissies. De Bewonerskern dankt haar voor al haar werk en bijdragen! Zij ontving van Anke Huntjes van Pré Wonen bij de laatste vergadering als dank een mooie bos bloemen.

‘Klantbeloften’

Tijdens een vergadering op 25 mei kregen de drie huurdersorganisaties van Pré Wonen een toelichting op de ‘Klantbeloften’ (u leest hier meer over in de herfsteditie van de Huurdersinfo – red.). Met dit traject slaat Pré Wonen een nieuwe weg in. In plaats van zelf iets bedenken en dat meteen uit te voeren, kijkt de corporatie nu eerst naar de huurder met de vraag: ‘Wat heeft de huurder nodig, welke behoeften heeft hij/zij?’. Een grote groep huurders heeft hierover een vragenlijst per e-mail ontvangen. De bewonerskern is positief over deze aanzet om de huurder centraal te stellen, want dat komt de huurder zeker ten goede.

Verduurzaming

Op dezelfde vergadering kregen wij een toelichting op de nieuwbouw- en renovatieplannen van Pré Wonen. Daarin wordt ook de verduurzaming van de woningen meegenomen. De overheid heeft de ambitie dat er in 2028 geen woningen meer mogen zijn met label E, F of G. Dat zal lastig worden. Daarbij hebben wij aangegeven dat het soms onduidelijk is wat het juiste label is. Vergelijkbare woningen hebben een verschillend label. Inmiddels kan u het label ook terugvinden op mijn.prewonen.nl (ga naar ‘Ik wil de woningwaardering zien’). U kan natuurlijk ook altijd contact hierover opnemen met Pré Wonen.

Excursie Zandvoort

Op 21 mei kregen de drie huurdersorganisaties een rondleiding langs de woningen in Zandvoort die Pré Wonen vorig jaar heeft overgenomen van De Key. Ook kwamen we langs een terrein dat bestemd was voor nieuwbouw, maar waar nu tijdelijke woningen voor Oekraïners komen.
Het was een erg leuke en informatieve toer. Interessant om te zien dat Pré Wonen daar nu veel mooie woningen heeft, maar ook veel woningen die renovatie behoeven.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Samenwerking bewonerskernen

Vanuit Bewonerskern IJmond is er deze keer weinig nieuws te melden. Vanwege de coronamaatregelen is er weinig gebeurd. Dat maakte het uitje met Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Huurders Platform Zandvoort afgelopen maand extra bijzonder. Samen zijn we op excursie gegaan langs de woningen van Pré Wonen in Zandvoort. Het uitje heeft zeker bijgedragen aan de goede verstandhouding en samenwerking met de andere huurdersvertegenwoordigingen. In de meeste kwesties trekken we samen op. Bewonerskern IJmond sluit zich dan ook aan bij de inzichten van Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland en HPZ, zoals u elders in deze Huurdersinfo kan lezen.

Verhuurdersheffing

Samen met de andere huurdersorganisaties hebben we op 25 mei ook een goed gesprek gehad met Pré Wonen over de afschaffing van de verhuurdersheffing. Pré Wonen heeft ons hierover uitleg gegeven en vertelde ons dat zij in afwachting is van de richtlijnen van de overheid over hoe de vrijgekomen gelden besteed moeten worden. Wij wachten de ontwikkelingen af en kijken uit naar de gesprekken met Pré Wonen over de uitwerking van de plannen rond de afschaffing van de verhuurdersheffing.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Huuraanpassing 2022

HPZ heeft ook dit jaar advies uitgebracht over de voorgestelde huuraanpassing. Mede gelet op de sterk gestegen woonlasten adviseerde HPZ af te zien van huurverhoging en de huren van alle woningen te bevriezen. Pré Wonen heeft dit advies niet overgenomen; alleen de huur van woningen met een energielabel E, F of G werd bevroren.
In de afgelopen tijd zijn er vragen ontstaan over de toegekende energielabels. Huurders begrijpen niet waarom hun woning bijvoorbeeld label D heeft, terwijl de vergelijkbare woning van de buren een label E draagt. Het gevolg is dat de ene huurder wel huurverhoging krijgt en de andere niet.
HPZ heeft de betrokken huurders geadviseerd bij twijfel over het label opheldering te vragen bij Pré Wonen en eventueel een bezwaarschrift tegen de huurverhoging in te dienen.

Bewonerscommissies

HPZ belegt jaarlijks enkele bijeenkomsten met alle bewonerscommissies (BC’s). Het doel van de bijeenkomsten is vooral informatie uitwisselen. De BC’s delen onderling ervaringen en doen ideeën op. Duidelijk wordt wat er leeft onder de huurders en waar ze tegenaan lopen. Ook voor HPZ zijn de bijeenkomsten belangrijk. Er worden onderwerpen aangedragen waaraan HPZ aandacht moet besteden.
In de afgelopen twee jaar hebben er geen bijeenkomsten plaatsgevonden. Uiteraard was dit een gevolg van de coronamaatregelen. Gelukkig zijn die sinds kort verleden tijd. HPZ heeft daarom nog in juni een nieuwe bijeenkomst met de BC’s vastgelegd. Op het moment dat u dit leest heeft de bijeenkomst al plaatsgevonden. Hopelijk kan ook in het najaar weer een bijeenkomst worden gehouden.
BC’s zijn belangrijk. Woningcorporaties hebben wettelijke verplichtingen BC’s in te schakelen. HPZ ondersteunt daarom initiatieven tot oprichting van een BC. Neem ook contact met HPZ op als u een BC in uw complex wilt oprichten.
Meer informatie staat op de website van HPZ, www.hpzandvoort.nl.

Energietoeslag

De sterke stijging van de energielasten blijft doorgaan. Daarom is het goed om de regeling over de energietoeslag nog eens onder de aandacht te brengen. Op grond van de regeling kan eenmalig een toeslag van 800 euro worden toegekend.
Recht op de toeslag hebben hoofdbewoners met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau. Hoofdbewoners met een bijstandsuitkering en een Zandvoortpas krijgen de toeslag automatisch. Hoofdbewoners met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau die geen Zandvoortpas hebben, moeten de toeslag zelf aanvragen.
Denkt u in aanmerking te komen voor de toeslag? Neem contact op met de gemeente. Doe dat ook als u twijfelt of u in aanmerking komt.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskernen Pré Zuid-Kennemerland en IJmond

Huuraanpassing, huurbeleid en communicatie

Pré Wonen heeft het huurbeleid en de huuraanpassing 2022 gepresenteerd aan de drie huurdersorganisaties. Hier leest u onze gezamenlijke reactie op deze punten.

Huuraanpassing

Er zijn op dit moment besprekingen gaande tussen de huurdersorganisaties en Pré Wonen over de huurverhoging van 2022. Pré Wonen heeft een adviesaanvraag ingediend. De bewonerskernen gaan adviseren om tot huurbevriezing over te gaan. De voornaamste reden is dat de huurverhoging van 2,3 procent in deze tijd van prijsstijgingen en koopkrachtdaling te hoog is. Hierdoor komen huurders nog verder in de problemen. In dit advies baseren wij ons op de cijfers van het Nibud. Pré Wonen heeft ons advies niet overgenomen. Wel is afgesproken dat de woningen met label E, F en G een huurbevriezing krijgen.

Huurbeleid

In eerdere gesprekken over herijking van het huurbeleid ontstonden er tussen Pré Wonen en de bewonerskernen enkele misverstanden, waar wij een negatief gevoel aan overhielden. Wat daaraan ook bijdroeg is dat in het huurbeleid de inkomensafhankelijke huurverhoging weer een hot item is, terwijl wij daar altijd – en dus ook nu weer – erg op tegen zijn.
Inmiddels hebben we een open gesprek gehad met de bestuurder. Daarin zijn de misverstanden uit de weg geruimd en is de lucht geklaard. In dat gesprek werd duidelijk dat Pré Wonen de aanpassing van het huurbeleid later dit jaar oppakt, als er meer bekend is over de korting en uiteindelijke afschaffing van de verhuurdersheffing. Dat moet ook meer duidelijkheid geven over hoeveel geld er beschikbaar komt en welke randvoorwaarden hieraan gesteld worden. De bewonerskernen volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Wij houden nauwlettend in de gaten of de vrijgekomen gelden ten goede komen aan de huurders, als verlichting voor de energiecrisis en koopkrachtdaling.

Communicatie

De bewonerskernen zijn van mening dat de communicatie tussen de huurdersvertegenwoordiging en de medewerkers van Pré Wonen op punten voor verbetering vatbaar is. Zo kan de communicatie over het onderhoud verbeterd worden. In reactie hierop heeft Pré Wonen hiervoor een vast aanspreekpunt aangesteld.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Onderhoud

Sinds midden vorig jaar ontving HPZ meer klachten van huurders over Pré Wonen. Geklaagd wordt over de gebrekkige wijze waarop onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De klachten gaan over de uitvoering zelf en de tijd die ermee gemoeid is. Steeds vaker gaat het ook over overlast waarop Pré Wonen minder daadkrachtig reageert. De indruk bestaat dat dit komt door ontwikkelingen in de personele sfeer. Zoals altijd ondersteunt HPZ de huurders wanneer zij daarom vragen.

Regelmatig is de gebrekkige communicatie onderdeel van de klachten. Er zijn voorbeelden van problemen die worden veroorzaakt door tocht. Het lijkt er soms op dat de aannemer die zal aanpakken, maar dat uiteindelijk niet doet. Omdat er gewacht moet worden op groot onderhoud, waarbij een complex als geheel wordt aangepakt. De communicatie hierover laat te wensen over, ook omdat niet duidelijk is wanneer het complex wordt aangepakt.
HPZ heeft eind vorig jaar aangeboden dit aan de huurders uit te leggen, onder meer via de website en de facebookpagina’s. Maar Pré Wonen wilde de communicatie hierover zelf verzorgen. Helaas zonder resultaat tot nu toe.

HPZ vindt het van het grootste belang dat doorgepakt wordt. Vooral ook gezien de uit de hand gelopen kosten voor verwarming en stroom. Woningen met een slecht energielabel moeten daarom snel worden aangepakt. Vorig jaar zijn onderhoudsinspecties uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt in de komende tijd besloten over de verdere aanpak. HPZ wordt hierbij betrokken.

Aannemer Coen Hagedoorn heeft voorgesteld met de corporatie en HPZ periodiek te overleggen. Pré Wonen heeft laten weten daar geen voorstander van te zijn. Inmiddels is een afspraak gemaakt voor een (eerste) overleg. Ook Pré Wonen neemt daaraan deel. Dit overleg moet HPZ inzicht geven in de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen van huurders. Ook moet duidelijk worden hoe het complexere onderhoud wordt begeleid en gecontroleerd. Er moet een overzichtelijke situatie ontstaan, in het belang van de huurders.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Communicatie, servicekosten en energietransitie

Op dit moment spelen er drie zaken waar wij ons als bewonerskern enige zorgen over maken. De eerste kwestie betreft de communicatiemiddelen van Pré Wonen richting haar huurders. Voor veel huurders is het onduidelijk via welke kanalen en wanneer zij berichten van Pré Wonen kunnen verwachten. Daarom hebben wij Pré Wonen gevraagd dat nog eens op een rijtje te zetten (noot redactie: zie het kader). Daarnaast blijkt dat de Huurdersinfo bij een (groot) deel van de huurders in de spambox terechtkomt. Daardoor ontvangen deze huurders niet de informatie die zij horen te krijgen. Wij begrepen dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Een ander punt betreft het betalen van de servicekosten. Pré Wonen maakt hiervoor gebruik van een betalingslink in de digitale brief die u ontvangt. Reden van onze zorg is dat dit voor een deel van de huurders een ingewikkeld systeem is en daarmee tot problemen in het inningsproces kan leiden. We hebben inmiddels begrepen dat u als huurder altijd kunt aangeven dat u géén digitale post wilt ontvangen, maar gewoon op papier via de brievenbus. U kunt uw voorkeur aangeven via https://www.prewonen.nl/post/.

Ons derde punt betreft de plannen van de gemeente Haarlem om in Meerwijk een proef te starten met de aanleg van een warmtenet. De huurders in Meerwijk volgen dit traject met argusogen: omdat vooralsnog onduidelijk is wat voor kosten dit met zich meebrengt, leeft de angst dat de huurder hier straks de dupe van is. Daarom dringen we bij de gemeente erop aan om hierover meer duidelijkheid te geven. Daarnaast is de bewonerskern van mening dat we beter vijf jaar kunnen wachten met de transitie, zodat we dan gebruik kunnen maken van waterstof. Dat is volgens ons uiteindelijk de beste oplossing voor onze huurders.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Wanneer verschijnen de Huurdersinfo en de Présent?

De Huurdersinfo is een nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt gemaild naar alle huurders van wie we een mailadres hebben. Huurders van wie we geen mailadres hebben krijgen een verkorte versie van deze nieuwsbrief in een geprinte vorm thuisgestuurd.

De Présent is een mini-magazine dat één keer per jaar verschijnt. Alle huurders ontvangen de Présent per post.

Bewonerskern IJmond

Energiearmoede onder huurders

In dit laatste kwartaal van 2021 zijn de coronamaatregelen wederom verscherpt. De overheid adviseert om meer thuis te gaan werken. Lekker thuis in een warm huis, heerlijk behaaglijk. Maar niets is minder waar. Vanwege de enorme stijging van de energieprijzen zal het merendeel van de huurders de verwarming niet of nauwelijks kunnen aanzetten. Deze energiearmoede speelt volgens De Woonbond al geruime tijd. Liefst een half miljoen Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87 procent van hen is huurder. De Woonbond heeft een digitaal meldpunt geopend, Meldpunt Energiealarm. Daarop kunnen huurders melding maken als ze problemen ondervinden van een slecht geïsoleerd huis.

Ledenvergadering, wijziging statuten BKIJ

Op 16 september jl. is er een ledenvergadering gehouden met als doel om de ‘oude’ statuten te wijzigen. De opkomst van huurders was niet hoog. Desalniettemin kwam er een akkoord op het conceptvoorstel ‘gewijzigde’ statuten. De notaris heeft de ingebrachte stukken goedgekeurd. Zowel de notaris als de voorzitter van BKIJ hebben de gewijzigde statuten officieel ondertekend.

Vrijwilligersverzekering

Voor het vervangen van buitenlampen werd gebruikgemaakt van huurders die bereid waren om de klus te klaren. Nu blijkt dat voor het vervangen van buitenlampen een vrijwilligersverzekering moet worden afgesloten. Pré Wonen zoekt dit verder uit. Tot nader order zal de firma Van Lith de buitenlampen vervangen.

Kandidaat gemeenteraad Beverwijk

Afgelopen maand is Jurg Verhoeven, voorzitter van onze bewonerskern, op de kandidatenlijst van de VVD geplaatst voor de gemeenteraad van Beverwijk. Met name op zijn aandachtgebieden – huisvesting en verduurzaming – wil Jurg iets kunnen betekenen voor álle inwoners van IJmond. Daarvoor kan hij uw stem goed gebruiken.

Nieuwjaarsreceptie 2022

Of er een nieuwjaarsreceptie in januari 2022 wordt gehouden is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Wij houden u op de hoogte!

Namens het hele team van Bewonerskern IJmond: fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.

Stella Carli
Vicevoorzitter Bewonerskern Pré IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Energie

De woonlasten worden niet alleen bepaald door de huur van uw woning. Ook de kosten van de energie die u verbruikt tellen mee, dus de kosten van verwarming en stroom. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden heel fors gestegen.

De gevolgen zijn vooral groot voor de huurders van slecht geïsoleerde woningen. In Zandvoort zijn dat in elk geval meer dan 500 woningen van Pré Wonen. HPZ sluit niet uit dat het werkelijke aantal hoger is. Pré Wonen is bezig met een inventarisatie van de kwaliteit van het woningbezit in Zandvoort. De resultaten zijn eind dit jaar beschikbaar. Dan moet er snel een plan van aanpak komen.
De Rijksoverheid heeft besloten huishoudens financieel tegemoet te komen. Dit gebeurt door middel van een belastingkorting op de energierekening en door een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. In 2022 krijgen alle huishoudens ongeveer 400 euro. Het bedrag kan per huishouden verschillen, afhankelijk van het energieverbruik. De nood is voor de huurders van slecht geïsoleerde woningen soms nu al hoog. HPZ vindt dat die woningen daarom moeten worden verbeterd. Dit moet prioriteit van Pré Wonen zijn.

In de tussentijd moeten de huurders geïnformeerd worden over wat ze zelf kunnen doen. De gemeente heeft dit opgepakt door de inschakeling van een gemeentelijke energiecoach. De coach heeft al een groot deel van de huurders van een sociale huurwoning benaderd. Deze aanpak wordt ook in 2022 voortgezet. De coach geeft de bewoners een energieadvies en stelt bespaarproducten beschikbaar.
Ook Pré Wonen heeft hier een rol. Nieuwe huurders krijgen informatie over een optimaal gebruik van de verwarmingsinstallatie in hun woning. Op de website van Pré Wonen is een folder te vinden met tips voor het besparen op energielasten.

Tot slot: neem contact op met Pré Wonen als er problemen dreigen met de huurbetaling. Ook de gemeente kan worden ingeschakeld, via de Sociale Wijkteams. En wacht hiermee niet te lang.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Actief op meerdere fronten

De afgelopen maanden was onze Bewonerskern op meerdere fronten actief. Hierbij berichten we u over zaken die momenteel spelen.

Energietransitie

De gemeente Haarlem en de huurdersvertegenwoordigingen van Pré Wonen, Elan en Ymere zijn het oneens over de aanpak van de energietransitie. De gemeente wil een warmtenet aanleggen, maar zij heeft de huurders in de besluitvorming daarover tot nu toe niet meegenomen. Volgens de gemeente blijven de huren met een warmtenet per saldo gelijk: de huren gaan dan wel omhoog, maar de energielasten gaan (onder meer door isolatie) omlaag. Wij willen deze verwachting contractueel vastleggen, maar de gemeente voelt daar niets voor.

Het warmtenet kost 40 miljoen euro om 5.000 huizen op het warmtenet aan te sluiten. Daar heeft Haarlem eigenlijk geen geld voor. Zij verwacht dat de corporaties hieraan meebetalen, maar daar blijkt nu nog geen sprake van. Dat maakt het plan volgens ons niet haalbaar. Ons voorstel is: onderzoek eerst de mogelijkheden van waterstof. Daarmee kunnen we namelijk gewoon het bestaande gasnetwerk gebruiken. Dat scheelt een hoop gedoe en kosten.

Digitalisering servicekosten

Pré Wonen heeft onlangs de procedure voor betaling van servicekosten gedeeltelijk gedigitaliseerd. Veel huurders, vooral oudere mensen, hebben hier problemen mee. De bewonerskern vindt dat Pré dit eerst met ons als haar huurdersraad had moeten overleggen. Inmiddels heeft Pré Wonen dit erkend en komt er binnenkort een bespreking. Wordt vervolgd dus.

Personeelsverloop Pré Wonen

Het valt de bewonerskern op dat het personeelsverloop bij Pré groot is. Dat baart ons zorgen, ook omdat het soms problemen oplevert. De overdracht van de werkzaamheden stokt dan en eerder gemaakte afspraken blijken dan niet bekend te zijn bij de nieuwe medewerkers. Het is aangekaart bij Pré en er wordt actie op ondernomen.

Toekomst bewonerskernen

Een ander zorgenkindje is de toekomstbestendigheid van de bewonerskernen. Een stagiaire heeft dit eerder dit jaar onderzocht. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten, maar hebben hiervan tot nu toe nog geen terugkoppeling gehad. Het huidige bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat de continuïteit ernstig gevaar loopt. Info en aanmelden kan bij de secretaris.

Tot slot: de komende maanden staan de prestatieafspraken met de gemeenten op stapel. In de decembereditie van deze Huurdersinformatie kunnen we de resultaten daarvan met u delen.

Ton van de Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Goed toeven in de IJmond

Via de diverse bewonerscommissies krijgen wij signalen binnen over de woonsituatie van de huurders van Pré in de regio IJmond. Op basis daarvan durven wij te concluderen dat het over het algemeen goed toeven is in Beverwijk en omgeving! Toch zien wij in de hele regio, en in sommige wijken in het bijzonder, een paar duidelijke verbeterpunten. Die stip ik hieronder kort aan.

Verduurzaming

Onze huurders zijn zeer positief over het aanbrengen van de zonnepanelen. Bewoners hebben er veel profijt van; de opbrengst is buitengewoon goed.
Verdere verduurzaming laat echter op zich wachten. De plannen staan wel op de Meerjarenbegroting, maar worden steeds uitgesteld. En dat terwijl veel woningen nodig onderhoud moeten krijgen. Denk aan vernieuwing van gevels, vervanging van kunststof kozijnen en van beganegrondvloeren. Dat gaat, vooral in Beverwijk, soms om complete wijken. Vooral de staat van grondgebonden woningen is ernstig, maar ook veel galerij- en portiekwoningen in IJmond hebben hard onderhoud nodig. Ook geven bewonerscommissies aan dat veel huurders hogere energiekosten hebben, vooral in de winter.

Verleidingsbeleid ouderen

Veel oudere huurders wonen nog in grote woningen. Met een ‘verleidingsbeleid’ wil Pré Wonen deze ouderen, met behoud van hun huidige huurprijs, naar een kleinere woning laten verhuizen. Wij zien dit als absolute noodzaak om grotere gezinnen in onze regio te kunnen huisvesten. Helaas komt dit beleid in IJmond nog niet goed van de grond. Hierop zou pro-actiever beleid mogen komen.

Kandidatuur gemeenteraad Beverwijk

Tot slot heb ik nog een privémededeling: als voorzitter van de Bewonerskern IJmond vertegenwoordig ik de huurders van Pré Wonen in deze regio. Graag wil ik nog meer betekenen voor álle inwoners van IJmond. Daarom heb ik mij voor de VVD kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Beverwijk. Mijn aandachtgebieden liggen vooral op huisvesting en verduurzaming. In november wordt de definitieve kandidatenlijst gepresenteerd. Ik hoop natuurlijk van harte dat ik straks op deze lijst vermeld sta.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Prestatieafspraken

Ook dit najaar staat in het teken van de prestatieafspraken. Deze afspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurdersvertegenwoordiging. In de afspraken worden plannen en beleid vastgelegd. Op dit moment gelden nog de afspraken die begin 2020 met De Key zijn gemaakt. In verband met de overname van de woningen door Pré Wonen zijn voor 2021 geen nieuwe afspraken gemaakt.

Afspraken voor vier jaar

Het proces begint met een activiteitenoverzicht van de corporatie. Pré Wonen heeft dit zogenoemde bod eind juni aangeboden. Tot nu toe werden de afspraken jaarlijks gemaakt. Pré Wonen heeft voorgesteld nu afspraken te maken voor de periode 2022-2025. Het voordeel is dat we niet elk jaar nieuwe afspraken hoeven te maken. Wel zal jaarlijks de voortgang op een rij worden gezet. Zo nodig kunnen afspraken dan worden bijgesteld.
HPZ heeft niet op voorhand bezwaar tegen meerjarige afspraken. Van belang is wel dat tussentijds de vinger aan de pols wordt gehouden. We moeten voorkomen dat zaken op de lange baan komen.

Onderwerpen prestatieafspraken

De afspraken hebben betrekking op diverse onderwerpen. Een daarvan is de benutting van de voorraad woningen. Het gaat over de sociale huurwoningen en de vrijesectorwoningen van Pré Wonen. Ook de uitbreiding van de voorraad door nieuwbouw komt hierbij aan de orde.
De betaalbaarheid van de woningen is minstens zo belangrijk. De huurprijs en de energielasten spelen een rol als het gaat om de betaalbaarheid.
Het onderdeel energielasten is ook van belang als het gaat over de kwaliteit van de woningen. Bij dit onderwerp komen de klimaatdoelstellingen aan de orde (CO2, zonnepanelen etc.).
Verder worden ook afspraken gemaakt over de dienstverlening aan de huurders.

In een aantal gesprekken zullen de vertegenwoordigers van de gemeente, Pré Wonen en HPZ de afspraken voorbereiden. HPZ zal tijdens het proces ook de Zandvoortse bewonerscommissies raadplegen. We willen de afspraken eind van het jaar vastleggen.

Pier Aldershof
Voorzitter Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Op 23 mei vergaderden de drie Haarlemse huurdersraden (van Ymere, van Elan Wonen en onze Bewonerskern Pré) weer eens samen na een lange periode zonder onderling contact. Wel was er in de afgelopen weken flink overleg geweest over de herziening van het ASP: het Algemeen Sociaal Plan Haarlem. Dus bij alles wat er komt kijken bij groot onderhoud en renovatie van wooncomplexen. De eerste versie van dit plan stamt uit 2004 en het wordt sindsdien wanneer nodig aangevuld of gewijzigd. Nu is er een geheel nieuwe versie opgesteld.

Pré Woonpakket

Dit pakket wordt de huurders aangeboden tegen een maandelijkse vergoeding. Het stelt huurders in staat divers onderhoudswerk door vakmensen van de corporatie te laten uitvoeren. De prijs van het pakket was aan herziening toe; het was vanaf 2018 niet veranderd. Pré Wonen stelde een verhoging van € 1,15 voor waarmee het pakket op € 5,15 per maand komt. Bij de vaststelling wordt het tarief o.a. gebaseerd op de BDB-index (Bureau Documentatie Bouwwezen). Bij ons positieve advies hebben wij gesteld dat de selectie van uitvoerende partijen steeds zorgvuldig gebeurt met de aantekening dat het nieuwe tarief geldt voor de periode juli 2021 tot juli 2022.

Informatieavond Pact voor uitstroom op 31 mei over een advies aan bestuurders (digitaal). Dit betreft afspraken over hoe huisvesting te bieden aan mensen die in een (tijdelijke) woon- voorziening verblijven en naar een zelfstandige woning gaan verhuizen. Uit de krant weten we wel dat dit een lastig probleem is in onze samenleving. Het kan slechts door samenwerking aangepakt worden. Het pact geeft invulling aan deze samenwerking.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

Er waren geen overleggen in verband met Covid-19. In deze editie dus geen nieuws van de Bewonerskern IJmond. Wij wensen u een fijne zomer.

Jurg Verhoeven
Voorzitter Bewonerskern IJmond

Huurders Platform Zandvoort (HPZ)

Bijeenkomst Bewonerscommissies

Vanwege de coronamaatregelen vond in 2020 geen overleg plaats tussen HPZ en de BC’s. Aanvankelijk namen we een afwachtende houding aan, vanuit de gedachte dat het in het najaar wel weer zou kunnen. Dat bleek dus niet het geval. Hopelijk is er later dit jaar wel wat mogelijk.
Als alternatief heeft HPZ enkele maanden geleden een nieuwsbrief aan de BC’s gestuurd. Voor de zomer zullen we dit herhalen. BC’s kunnen ook via de nieuwsbrief informatie delen met de huurders. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar secretariaathpz@gmail.com

Pré Woonpakket

Verhuurder en huurder onderhouden samen de woning. Wie wát moet doen is in de wet vastgelegd. Huurders konden bij De Key het Onderhoudsabonnement afsluiten. Tegen betaling van een bedrag van € 7,07 per maand voerde De Key onderhoudstaken van de huurder uit. Ook na de overgang naar Pré Wonen loopt het abonnement door. Pré Wonen kent een soortgelijke voorziening: het Pré Woonpakket.

Voorgesteld is dit Woonpakket ook aan te bieden aan de Zandvoortse huurders. In de afgelopen tijd heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen Pré Wonen en HPZ. Een belangrijk punt was het moment waarop een beroep kan worden gedaan op het Woonpakket. Bij De Key ging het abonnement in op het moment waarop de huurder zich aanmeldde. Pré Wonen brengt de kosten van de eerste reparatie na aanmelding in rekening bij de huurder. Dit om te voorkomen dat huurders zich pas aanmelden als er een reparatie moet worden gedaan. Deze regeling geldt niet voor de Zandvoortse huurders als zij zich vóór 1 oktober 2021 aanmelden voor het Pré Woonpakket. De kosten van de eerste reparatie worden dan niet in rekening gebracht. Alle huurders kunnen zich aanmelden voor het Woonpakket. De houders van een Onderhoudsabonnement van De Key kunnen dus overstappen. HPZ is tevreden over het resultaat en heeft positief geadviseerd over het voorstel. Binnenkort doet Pré Wonen de Zandvoortse huurders een voorstel deel te nemen aan het Woonpakket. De kosten bedragen € 5,15 per maand.

Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2021

GOED NIEUWS: Dit jaar is er een regeling voor eenmalige huurverlaging, die vooral van belang is voor huishoudens met een huur boven de aftoppingsgrens. Ook is het wettelijk mogelijk om afspraken te maken over tijdelijke huurkorting. Dat kan dus gaan over huurverlaging voor de duur van een maand tot max. 3 jaar. Dit maatwerk sluit aan bij de werkwijze van Pré Wonen gedurende de afgelopen jaren en waar de Bewonerskernen voortdurend op hebben aangedrongen.
Maar het grote nieuws is dat er geen huurverhoging voor de sociale huurwoningen komt dit jaar, zo heeft de minister besloten. Voor de vrije sectorhuurwoningen wordt de verhoging 2,4%.

Op onze uitnodiging om het maartnummer van HUURWIJZER van de Ned. Woonbond te bestellen reageerden circa 30 bewonerscommissies en zij bestelden zo’n 1500 exemplaren. De verspreiding vindt plaats door medewerkers van Pré Wonen in de periode eind maart/begin april.

Joke M. Hulsebosch
Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Het bijzondere jaar 2020

Nog nooit is er zoveel tumult gemaakt als in het afgelopen jaar. Of kwam het omdat we niets anders te doen hadden? De stapel krantenberichten hier naast mij laat zien dat de huizenmarkt volledig op zijn kop ligt met een groot aantal artikelen over kopen en huren en vooral aan het bouwen van woningen. Tegelijk worden de misstanden en tekortkomingen in ons huisvestingsbeleid bloot gelegd. Zie de koppen:
SOCIAAL HUREN MET EEN PIED-À-TERRE AAN DE GRACHT en
OF ‘GOOI WEILANDEN NIET DIRECT VOL MET HUIZEN en
MAAK VAN WEILANDEN HUIZEN MET NATUUR.
En daar komen de plannen voor Warmtenetten nog bij. Want er moeten TIENDUIZEND
Woningen van het gas af vóór 2030! De Bewonerskernen zijn hierover in gesprek met Pré Wonen en zijn hierover zeer terughoudend. De kosten zijn enorm en dat zal een negatieve invloed hebben op de huren.
Genoeg over de krantenkoppen – en terug naar ons werk in het afgelopen jaar.

We verloren in januari dit jaar een van onze meest actieve leden: Rob de Jager. Hij vertegenwoordigde ons en dus ook u in de vergaderingen van de Woonbond. Hij was dan ook als beste op de hoogte van procedures en mogelijkheden in gesprekken over een goed huurbeleid. Na een ongelukkige val in zijn woning bleek hij hersenschade te hebben opgelopen waardoor hij niet meer zelfstandig kon wonen. Zo woonde hij bijna een jaar in Nieuw Delftwijk. Ondanks zijn afnemende gezichtsvermogen heeft hij nog wel aan een aantal vergaderingen over de Prestatieafspraken deelgenomen. Uiteindelijk alleen online. Door de coronapandemie ging het contact met ons langzaamaan achteruit. Hij heeft gedurende tien jaar in onze kern zijn werk met grote betrokkenheid gedaan. Onze voorzitter Ton v.d. Voort had een mooi woord van afscheid op 20 januari jl.

Advies ondernemingsplan 2021-2024 ”Iedereen een fijn thuis”

Begin januari werd ons een nieuw ondernemingsplan voor de komende vier jaar voorgelegd. Dat bevat dus alle aspecten van het werk van een woningcorporatie. Het was dus niet zomaar een brief maar een brochure die tevoren met de Raad van Commissarissen was besproken. Wij hebben over dit plan het volgende advies uitgebracht:

Geachte mw Huntjens, Beste Anke,

In het bezit van uw ondernemersplan 2021-2024 “Iedereen een fijn thuis” ontvangt u hierbij het aan ons gevraagde advies. Wij hebben met aandacht kennisgenomen van het plan, waaruit blijkt dat u goed bekend bent met de opdracht die er de komende vier jaren voor Pré Wonen ligt.
Wat betreft de genoemde urgenties springt het tekort aan woningen er natuurlijk als eerste uit. Dit is natuurlijk geen zaak voor Pré Wonen alleen en kan slechts gezamenlijk met de partners in Kennemerland worden aangepakt. Daarbij is een goede communicatie onderling van grote betekenis. Wat Pré Wonen betreft kunnen wij er slechts voor pleiten alleen te bouwen voor de lagere en middeninkomens. En daarbij tegelijk veerkrachtige wijken te ontwikkelen.
Daarin hebben uiteraard ook kwetsbare huishoudens een plaats, daarbij gesteund door met deze bewoners bekend zijnde maatschappelijke organisaties. Naar ons idee heeft de corporatie hier slechts een beperkte rol met name betreffende het onderhoud van de woning.
Wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzaamheid stellen wij u voor de nodige terughoudendheid te betrachten en slechts de ontwikkelingen te volgen. Geen investeringen te doen in pilotprojecten waarvan het resultaat nog twijfelachtig is. Waar mogelijk wel aanpassingen/verbeteringen door te voeren in combinatie met bijvoorbeeld renovatie/onderhoudswerkzaamheden. Het uitgangspunt blijft dat de aanpassingen voor de huurders geen negatief effect mogen hebben.
Het door u aangegeven punt van excellente dienstverlening ondersteunen wij van harte. Maar de Hoe? De vraag dient wel door de organisatie van Pré Wonen goed ingevuld te worden. Hier valt nog veel te verbeteren, zeker wat betreft het klantgericht gedrag en het luisteren naar de huurders.

Met waardering voor de inhoud van het door u gepresenteerde vierjarenplan luidt ons advies dus positief.

Ton van der Voort, voorzitter
Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Jurg Verhoeven
Bewonerskern Pré IJmond

Huurders Platform Zandvoort

Huurders Platform Zandvoort

Pré Wonen heeft per 1 december 2020 het woningbezit in Zandvoort overgenomen van Woonstichting De Key. Het gaat om ruim 2500 woningen, waarvan 2410 in de sociale sector.
Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is de vertegenwoordiger van de Zandvoortse huurders. HPZ wil zich graag voorstellen aan alle huurders van Pré Wonen, ook die buiten Zandvoort.

HPZ is in mei 2013 opgericht om huurders te ondersteunen. Het ging daarbij vooral om hulp bij de oplossing van problemen tussen corporatie en huurder. Deze rol vervult HPZ nog steeds: individuele huurders kunnen een beroep op HPZ doen. Daarnaast ondersteunt HPZ de bewonerscommissies in Zandvoort.

In de loop der jaren is de inzet van HPZ breder geworden. Elk kwartaal wordt met de corporatie overleg gevoerd over onderwerpen die van belang zijn voor de huurders.
HPZ heeft enkele keren per jaar bestuurlijk overleg met de gemeente Zandvoort. Dit is ook belangrijk voor de prestatieafspraken die jaarlijks met gemeente en corporatie worden gemaakt.

HPZ was intensief betrokken bij de overdracht van het Zandvoortse woningbezit. Het had zelfs een doorslaggevende stem bij de keuze van de nieuwe corporatie. Pré Wonen heeft zich overtuigend gepresenteerd als nieuwe verhuurder. HPZ was zeer positief en heeft dit voorgelegd aan alle huurders in Zandvoort. Van de gelegenheid tegen te stemmen hebben slechts enkele huurders gebruik gemaakt.

In de afgelopen maanden is overleg tussen Pré Wonen en HPZ op gang gekomen. Ook is kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van de Bewonerskernen. In de contacten werd het positieve gevoel bevestigd. HPZ kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Momenteel bestaat HPZ uit zes leden. Op de website van het platform is alle informatie te vinden: www.hpzandvoort.nl

Huurders Platform Zandvoort

Bewonerskern IJmond

Hoe gezond is uw leefomgeving?

Er wordt momenteel door RIVM een gezondheidsonderzoek in de IJmond uitgevoerd naar aanleiding van een door RIVM gepubliceerde negatief rapport over ultra fijnstof in de IJmond.

U heeft ongetwijfeld de brief van de burgemeester van Beverwijk ontvangen waarin staat dat de gemeente bezig is met een visie op gezondheid en luchtkwaliteit. Om een gezonde leefomgeving te creëren wil de gemeente in gesprek blijven met de bewoners. Ons advies is om dit traject nauwlettend te volgen en indien nodig uw stem te laten horen. Het gaat per slot van rekening om uw gezondheid en een goede leefomgeving.

Plantage Beverwijk

Fase 5 van het bouwproject op de Plantage is nagenoeg afgerond. De bewoners kunnen binnenkort terugkeren naar hun wijk.

Verder wordt het parkeerterrein Winkelcentrum Plantage medio 2021 door de gemeente opgeknapt. Er ligt een plan voor meer groen, een andere plek voor de afvalcontainer en er komen twee extra parkeerplaatsen. De bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen om mee te denken over het voorgestelde plan.

Ledenvergadering Bewonerskern IJmond

Wederom moesten wij, vanwege de corona maatregelen, de vergadering van 30 september 2020 annuleren. Wanneer de corona maatregelen versoepeld worden zullen wij een nieuwe datum prikken voor een ledenvergadering in 2021.

Bewonerscommissie

Vindt u dat er in uw straat teveel gebeurt en dat u als eenling niet of nauwelijks wordt gehoord? Dan zou een bewonerscommissie uitkomst bieden. Om zo’n bewonerscommissie te bewerkstelligen zijn een aantal randvoorwaarden essentieel. Men moet meerdere straten uit de buurt vertegenwoordigen, leden moeten geworven worden om een bestuur in te richten, feedback richting Pré Wonen.
Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met onze bestuurslid Wil Minneboo, e-mail wfm@ziggo.nl

Wordt u lid van de Bewonerskern IJmond?

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers om ons team te versterken. Mocht u vragen hebben of wilt u zich beschikbaar stellen voor ons team, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken bij onze voorzitter Jurg Verhoeven; verhoeven1956@ziggo.nl

Algemeen

Namens het team Bewonerskern IJmond fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een bewogen jaar

Het is gebruikelijk om aan het eind van het jaar even terug te blikken op het afgelopen jaar. Aan het begin van 2020 konden we niet vermoeden dat het jaar totaal anders zou verlopen dan we dachten. Als Bewonerskern hadden we in februari gesprekken met Pré over de huurverhoging, deze vielen hoger uit dan dat wij voorstelden. En toen werd het maart. Het Corona virus sloeg hard toe. De intelligente lockdown. De wereld zag er ineens totaal anders uit. Geen uitjes, geen vakantie, thuis werken en scholen dicht. We waren er niet aan gewend, maar we pasten ons aan. De Bewonerskernen bespraken met Pré Wonen over de mogelijke gevolgen voor de huurders. Pre Wonen kwam met de toezegging als huurders in de problemen zouden komen door de Corona maatregelen dat er dan maatwerk geleverd zou worden.

Voor de Bewonerskernen kwam er een nieuw fenomeen om de hoek kijken. Geen vergaderingen meer met Pré wonen op kantoor maar Teamvergadering via de computer. Heel apart. De bewonerskern was op deze manier betrokken bij de Prestatieafspraken met de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bewonerskern IJmond deed hetzelfde met de gemeente Beverwijk. Ook het Algemeen Sociaal plan (ASP) werd op deze manier gedaan, (overeenkomst tussen de drie corporaties in Haarlem en de huurders vertegenwoordiging bij projecten over sloop/nieuwbouw en renovatie), net als de onderhoudsbegroting en het advies over duurzaamheid.
Zo konden toch alle belangrijke zaken worden afgehandeld en dat tot ieders tevredenheid. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog strengere maatregelen in aantocht. Het wordt een donkere kerst en een stil oud jaar, maar er is licht aan de horizon en hopelijk kunnen we in de zomer weer terug naar het normale leven.

Ik wens u allen toch een fijne kerst en een voorspoedig en vooral een gezond nieuw jaar toe, maar wel in besloten kring.

Ton van der Voort
Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Bewonerskern IJmond

VACATURE

Lid Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond tevens lid Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland

Vanwege het vertrek van twee leden zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar:
Een enthousiast lid namens de huurders voor de Regionale
Geschillencommissie Kennemerland en IJmond.

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond.
Vijf woningcorporaties die werkzaam zijn in de regio Kennemerland en IJmond zijn aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie. Dit zijn:

  • Brederode Wonen – Bloemendaal
  • Elan Wonen – Haarlem
  • Pré Wonen – Haarlem
  • Velison Wonen – IJmuiden
  • Woningbedrijf Velsen – IJmuiden

Als lid van de Regionale Geschillencommissie bent u ook lid van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland. Deze commissie brengt advies uit bij klachten over de woonruimteverdeling.
De commissie behandelt zeer uiteenlopende geschillen tussen corporaties en huurders (soms kandidaat-huurders). Dat kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over de bejegening door over de aanpak van technische gebreken aan de woning, optreden van woningcorporaties tegen overlast situaties of het uitschrijven van een woningzoekende.
De commissies bestaan uit vier leden, een voorzitter en een vice-voorzitter en worden ondersteund door een secretaris. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn beiden jurist. Twee leden hebben zitting namens de huurders, twee leden namens de woningcorporaties. De zittingstermijn is vier jaar. De zittingstermijn kan éénmaal worden verlengd.

Werkzaamheden

Er wordt gemiddeld één keer per maand een hoorzitting gehouden door drie leden: de (vice)voorzitter, lid namens de huurders en lid namens de woningcorporaties. U neemt dus één keer per twee maanden deel aan een zitting. Deze zittingen vinden plaats op dinsdagmiddagen vanaf 15.00 uur. Twee maal per jaar vindt een plenair overleg plaats, waarin over zaken wordt gesproken die de hele commissie aangaan.

Profiel

  • Maatschappelijk betrokken en kennis van de volkshuisvesting.
  • Vermogen om onafhankelijk, onpartijdig en objectief een oordeel te vormen.
  • Kritisch en tegelijkertijd een realistische houding.
  • Geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen, verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten corporaties.

De leden van de geschillencommissie ontvangen een passende vergoeding voor de voorbereiding van, en de aanwezigheid bij een hoorzitting.

Uw reactie

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich – VOOR 1 JANUARI 2021 – aanmelden via mail@geschillencommissie.net of schriftelijk (Geschillencommissie – Antwoordnummer 1872 – 2000 WC HAARLEM).

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de secretaris van de geschillencommissie: E. mail@geschillencommissie.net of telefoon: 020 – 6214 454.

Bewonerskern IJmond

Bewonerskern IJmond in de ban van het coronavirus

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, gezien de grootte van de groep. Zo werd de ledenvergadering voor de huurders van Beverwijk, die gepland stond voor 19 maart jl., geannuleerd. Deze ledenvergadering moet gehouden worden omdat de huidige BKIJ statuten verouderd zijn en aanpassingen e.d. alleen mogen plaatsvinden tijdens een ledenvergadering. Helaas hadden maar weinig huurders gehoor gegeven aan onze oproep om deel te nemen aan de ledenvergadering, wat wij als Bewonerskern wel jammer vonden. Een ledenvergadering is ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Vooralsnog is er een nieuwe datum geprikt voor de ledenvergadering en wel op 30 september a.s. om 20.00 uur. Locatie “Piet Blom gebouw”, Merel 325 te Heemskerk. Mocht u toch nog de ledenvergadering willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via e-mail bij onze penningmeester Jaap Bubberman, jadi.bubberman@hetnet.nl

Stella Carli
Bestuurslid BKIJ

Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Bewonerskern IJmond

Huurverhoging 2020

Voor 1 mei van elk jaar krijgen alle huurders van Pré Wonen een brief met de aanzegging van de nieuwe huur per 1 juli. Zo ook dit jaar. De meeste huurders zullen de brief met gemengde gevoelens ontvangen hebben. Een groot aantal is gezien de ontvangen reacties zelfs boos geworden. Verhogingen van meer dan 4% zijn geen uitzondering. Dit terwijl overal (in de Tweede Kamer, door de Woonbond en ook door de Haarlemse SP) gevraagd is om in deze moeilijke tijden dit jaar geen huurverhoging toe te passen. Ook de beide bewonerskernen van Pré Wonen – IJmond en Zuid-Kennemerland – hebben hiervoor gepleit. We hebben dus veel vragen hierover gekregen. Mag dit zomaar? Was de meest voorkomende. Antwoord: Binnen de wettelijke normen mag Pré Wonen dit inderdaad doen, maar voor een sociale woningcorporatie is deze verhoging wel erg hoog. Ze hoort hiermee zelfs bij de hoogste in Nederland.

Hoe komt Pré Wonen tot zo’n huurverhoging?
In het najaar van 2019 heeft Pré Wonen samen met de Voorkamer en een ingehuurd adviesbureau een NIEUW HUURBELEID ontwikkeld. Zonder op alle details in te gaan is het doel van het nieuwe beleid dat de huren worden opgetrokken tot maximaal 74% van de wettelijk toegestane huur, streefhuur genaamd. Die ligt nu rond de 68%. Ook wordt dit jaar weer inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Voor de woningen in de vrije sector is, op verzoek van ons, een staffel voor de huurverhoging toegepast..
In januari jl. kregen de Bewonerskernen dit nieuwe beleid voorgelegd voor advies.

Beide kernen hebben op dit nieuwe huurbeleid unaniem een goed onderbouwd negatief advies afgegeven, mede omdat dit zeer nadelig uitpakt voor de zittende huurders. En dat niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren.
Als reactie hierop zijn wij door Pré Wonen opnieuw uitgenodigd om hierover te praten. Helaas viel er niet te praten. Pré Wonen heeft het beleid nogmaals toegelicht, maar het stond vast en zou per 1 juli zo ingevoerd worden. De beide bewonerskernen zijn na deze nutteloze bijeenkomst gefrustreerd naar huis gegaan. Zij zien er op deze manier weinig heil in om adviezen te blijven geven waar niets mee wordt gedaan.
Het resultaat van dit beleid is u, nu als huurder, via de net ontvangen huuraanzeggingen bekend. Aangezien het beleid ook geldt voor de komende jaren, kan de huurder dus ook in toekomst een hoge huurverhoging verwachten. Helaas hebben wij dit keer niets voor de huurders kunnen bereiken.
Ter elfder ure is wel de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhoging (voorlopig) stopgezet.

Om bij volgende besprekingen nog sterker te staan zijn beide bewonerskernen nu naarstig op zoek naar huurders die ons kunnen versterken in de gesprekken met Pré Wonen over huurverhoging in de komende jaren. Spreekt dit u aan? Dan is een berichtje naar ons mailadres voldoende voor een persoonlijk gesprekje.

Ton van der Voort en Jurg Verhoeven
voorzitters Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland en Bewonerskern Pré IJmond