Huurverhoging

U heeft allemaal de brief ontvangen waarin de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019 werd aangekondigd. Over het algemeen niet zo’n leuke brief. Beide Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond zijn het met Pré Wonen niet eens geworden over deze huuraanpassing 2019. De gemiddelde huurverhoging wordt 2,1%; de Bewonerskernen wilden niet verder gaan dan 1,6%. Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden.

Onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarbij hebben wij een deskundige ingehuurd om te zien of een dergelijke huurverhoging wel nodig is. De uitgangspunten voor de huurverhoging zijn hetzelfde als vorig jaar, nl.:

  • De huurverhoging is niet afhankelijk van het inkomen, maar wel van de afstand tussen het daadwerkelijke huurbedrag en de streefhuur. Pré Wonen hanteert een streefhuur van 75% van de maximaal redelijk huur. De maximaal redelijke huurprijs is wettelijk vastgesteld. Hoe verder de huurprijs daar vanaf zit, hoe hoger de huurverhoging; hoe dichter bij de streefhuur, hoe lager de verhoging. Vandaar dat huurders verschillende verhogingen krijgen.
  • Voor sociale huurwoningen is € 720,40 de maximale huur. Komt de huur hier bovenuit, dan wordt deze afgetopt volgens door de overheid vastgestelde regels, de zgn. aftopgrens.

Vanuit het standpunt van Pre Wonen gezien is een dergelijke huurverhoging noodzakelijk. Zij dient te zorgen voor continuïteit in het beheer en onderhoud van haar bestaande bezit. En er zijn afspraken met de gemeenten in haar werkgebied; de zgn. prestatieafspraken. Deze betreffen niet alleen renovatie en nieuwbouw, maar ook inspanningen ten aanzien van de komende energietransitie.

Vanuit huurdersperspectief vonden de Bewonerskernen, gezien de financiële resultaten over het afgelopen jaar, een dergelijke verhoging niet noodzakelijk. Vandaar ook dat er een deskundige is ingehuurd. Ondanks de bijdrage van deze deskundige en ondanks dat beide Bewonerskernen zich tot het uiterste hebben ingespannen om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden, heeft Pré Wonen uiteindelijk de eerdergenoemde huurverhoging van 2,1 % gemiddeld doorgevoerd. Omdat de Bewonerskernen de huurverhoging in de toekomst verder binnen de perken willen houden is afgesproken om vanaf nu eerder in het jaar te beginnen met het huuroverleg. Zodat tijdig bekend is wat de gevolgen zijn van alle gepleegde activiteiten voor de begroting en de huurverhoging van het volgende jaar. Het is en blijft voor ons als huurdersraad een ingewikkelde materie.

Met dat doel dient er een werkgroep Huuroverleg te komen waarin naast de financieel specialisten uit de kernen ook plaats is voor geïnteresseerde huurders. Heeft u belangstelling, meld u dan met uw naam en telefoonnummer aan via onze contactadressen in deze nieuwsbrief.
Om tevens meer inzicht te krijgen in wat er onder de achterban leeft, denken wij nog na over het houden van een enquête.

Met een vriendelijke groet,

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland
Ton van der Voort
Bewonerskern IJmond
Jurg Verhoeven

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2018 is klaar

Het jaarverslag van Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland over het jaar 2018 is voor u straks beschikbaar op de website van Pré Wonen. Zo kunt u weer kennis nemen van de zaken waar wij als Bewonerskern in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Om een paar dingen te noemen:
Wie zijn de leden van ons bestuur en hoe vaak vergaderden wij;

  • Hoe informeerden wij onze achterban daarover;
  • wat waren de belangrijkste onderwerpen van bespreking;
  • welke beleidsadviezen werden ons ter advisering voorgelegd;
  • en welke waren daarover de uitgebrachte adviezen;
  • met welke partners hadden wij te maken.

Al met al weer was het opnieuw een uitdagend jaar. De taken van de bewonerskern worden elk jaar uitdagender. Naast de gebruikelijke vergaderingen met het Bestuur en medewerkers van Pré Wonen zijn daar ook en vooral de Prestatieafspraken met de gemeente Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Versterking en meer deskundigheid is dan ook dringend gewenst.

Voelt u zich betrokken bij de huursector en bij corporatie Pré Wonen, en heeft u daar een paar uurtjes per maand tijd voor over? In dat geval wil onze secretaris u graag alle verdere informatie over deelname aan onze besprekingen verschaffen. Een mailtje aan bewonerskernpre@gmail.com is voldoende.

U ontvangt ons verslag in een digitale versie, die u binnen uw complex kunt verspreiden. U kunt het jaarverslag hier downloaden. Wij proberen ook een papieren versie uit te brengen. In een beperkte oplage zal deze dan bij een bijeenkomst met u te zijner tijd beschikbaar zijn.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Een duurzame woning

De leden van de Bewonerskern IJmond zijn druk bezig met het organiseren van een duurzaamheidsbijeenkomst waarbij u geïnformeerd wordt wat er staat te gebeuren in de komende jaren waarin getracht wordt ook uw woning zo duurzaam mogelijk te maken. Denk aan isolatie en minder energieverbruik en uiteraard gaan t.z.t alle woningen van Pré Wonen van het gas af. Daarvoor in de plaats zult ook u wellicht elektrisch gaan koken en zal de warmwatervoorziening voor verwarming en hygiëne op een andere wijze worden opgewekt. U krijgt hier in het voorjaar van 2019 allen een uitnodiging voor waarbij op een zeer deskundige wijze wordt uitgelegd hoe het één en ander in zijn werk zal gaan en uitgevoerd gaat worden.

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

40 jaar WISE

World Information Service on Energy

Als donateur van deze organisatie mocht ik hun jubileumcongres met als thema “Het klimaat rond kernenergie” in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bijwonen op vrijdagmiddag 16 november 2018, samen met zo’n 300 andere mensen. Onder hen veel deskundigheid: professoren TU Delft, beleidsmensen overheid, vóór en tegenstanders van kernenergie, ras-actievoerders, energieleveranciers en bestuursleden WISE. Aan de wanden van de foyer een overzicht in posters van de diverse demonstraties, acties enz. in de afgelopen veertig jaar.

De belangrijkste vraag van dit congres was: kunnen we de overgang naar een duurzame energievoorziening maken zonder kernenergie en/of fossiele brandstof? Professor Frans Rooyers van TU Delft was van mening dat dat niet kon. Al was het maar omdat we steeds meer energie gebruiken: we gaan elektrisch rijden en/of fietsen, we gebruiken bijna allemaal een mobieltje, dat steeds meer de functie heeft van handcomputer, en we blijven vooral vliegen!
Aan de andere kant was er een spreker die constateerde dat energie van zon en wind momenteel booming is. Met als gevolg dat het steeds goedkoper wordt: Wie wil er trouwens een nieuwe kerncentrale bouwen? In Afrika , waar altijd zon of wind is, zal men er sowieso niet aan beginnen. Een spreker van Energie NL toonde statistieken van de soorten energie die in Nederland geproduceerd worden. Daaruit bleek dat wind en zon samen al bijna 70% van het geheel is. Daarbij is wind van zee het meest betrouwbare en dus geschikt als piekvoorziening. Om in de behoefte te kunnen voorzien zijn trouwens alle bronnen van opwekking nodig.

Een heikel punt is: wat te doen met het kernafval? Hoe bewaar je dat tot het veilig is voor de mens over tig-1000 jaar? Deze vraag werd in de loop van de dag nog dikwijls gesteld. Iemand van de Universiteit van Antwerpen had er geen antwoord op; evenmin als de directeur van COVRA (bij Borssele/Zeeland) waar nu het afval uit Nederland ligt opgeslagen. Dit is een tijdelijke voorziening, want een definitieve is nog steeds ter wereld niet gevonden.
In de middagsessie was er een professor die de hele keten van kernenergie uit de doeken deed. Van winning in o.a. Namibië/Afrika t/m splijting, koeling en berging. Een veelomvattend proces met steeds andere veiligheidseisen. Ook werd hierbij het effect op de productie van CO2 meegenomen.

Het WISE-bestuur is afgelopen zomer met kerndeskundigen afgereisd naar Fukushima in Japan om te zien hoe men daar met de gevolgen van de explosie uit 2011 is omgegaan. Op het congres was de film over die reis te zien. Bij de ramp zijn circa 16.000 mensen omgekomen; niet zozeer door de explosie zelf maar door de massale evacuatie en de ontstane maatschappelijke ontwrichting daarbij. De gevolgen van de straling zelf komen pas na langere tijd aan het licht. Het was voor mij een inkijkje in een onbekende wereld. Die mij sterkte in mijn keuze tegen deze vorm van energieopwekking en vóór duurzamer methoden dichter bij huis.

Wilt u meer weten? Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft WISE een brochure uitgebracht “Het klimaat rond kernenergie – hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?” Deze is voor € 7,50 bij WISE Amsterdam te bestellen via de website: www.wisenederland.nl of per mail: info@wisenederland.nl of telefonisch (020) 612 6368.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

De Bewonerskern IJmond is dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen blijven vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen opkomen en dat hoeft niet alleen voor uw straat te zijn maar bij voorkeur voor heel Beverwijk. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en dat u huurder bent van Pré Wonen.

Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Heel graag wil ik u namens de Bewonerskern IJmond hele fijne Kerstdagen en een vrolijk uiteinde van 2018 en een feestelijk begin van 2019 toewensen.

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Kort verslag RAP-bijeenkomst 31 oktober 2018 in Sociëteit Vereeniging Haarlem

Aanwezig: uit de gemeenten in de Regio Kennemerland zo’n 100 afgevaardigden, bestaande uit ambtenaren, raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder de corporaties (besturen en medewerkers), projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, diverse adviescommissies en leden van huurdersraden. Het geheel onder leiding van de Provincie Noord-Holland.

Om 16:00 uur opende dagvoorzitter Jacqueline van de Sande met een woordje van welkom en gaf een toelichting op het programma. De basis voor de discussie vandaag was het rapport “Regio Zuid-Kennemerland Geeft Thuis!” Regionaal Actieprogramma 201—2020. Dhr André Buys van bureau RIGO kwam met cijfers over de ontwikkelingen van de laatste jaren. Vanaf 2016 zijn er 2500 woningen bij gekomen, maar ook 1500 woningen gesloopt; een netto toename dus van slechts 1000 woningen over de laatste twee jaar.

Hij schetste ook de verwachtingen aangaande de woningbehoefte. Op basis van onderzoek naar de verhuisbewegingen in de regio kwam hij op een gewenst aantal van 14.500 woningen tot 2020. Veel dus en welke soort woningen moesten dat zijn? Ook daar was onderzoek naar gedaan: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, senioren? Het zou vooral een mix van woningen moeten worden. Belangrijk in dit verhaal was ook de prijs van die woningen. Veel woningen in de huursector met een huurprijs tot € 710; in de koopsector met een koopprijs tot € 250.000. Daaruit bleek al gauw dat er knelpunten zijn. De vraag kwam: hoe verleidt je senioren te verhuizen uit een eengezinswoning naar een kleinere woning?
De aanwezigen gingen nu in werkgroepen uiteen op de thema’s woningbouw – sociale/betaalbare voorraad – duurzaamheid – wonen & zorg. In de kleine groepen werd vrij van gedachten gewisseld over bouwgrond, mobiliteit, ruimtetekort, behoud van groen, en doorstroming vooral door het verleiden van senioren naar een kleinere woning. Plannen blijken er genoeg te zijn, maar nu nog de juiste uitvoering.

In een algemene afsluiting kwamen als voornaamste conclusies naar voren: flexibel bouwen – een combinatie van sociale en particuliere bouw vooral voor middeninkomens – (wat de corporaties van overheidswege niet mogen) – doorstroming – regionale samenwerking. Met een kop soep, broodjes en een borrel werd de bijeenkomst in stijl afgesloten.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern Pré Wonen IJmond nodigt al haar relaties van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie

Op woensdag 9 januari 2019
Van 16:00 tot 19:00 uur
In Wijkcentrum ”Prinsenhof”
Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk

Speciaal alle bewonerscommissies, huurders van Pré Wonen, de directie en beleidsmedewerkers van Pré Wonen worden hiervoor uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje is het een goede gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en de goede voornemens uit te wisselen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze receptie bij te wonen, dan wensen wij u hierbij Prettige Kerstdagen, een fijne en veilige jaarwisseling en een goed en voorspoedig Nieuwjaar toe.

Tot ziens.
Het bestuur van de Bewonerskern IJmond

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Verslag huurdersmiddag 12 oktober 2018

Om 14.00 uur waren er ruim 80 huurders uit Heemstede en Bennebroek in de raadszaal van de gemeente Heemstede. Deze energiemiddag werd geopend door wethouder Nicole Mulder. Want ook de gemeente staat voor de taak om te werken aan energietransitie: het omschakelen naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en aardwarmte. Daarover overleggen zij met de betrokken partijen, waaronder de corporaties.

De plannen van Elan Wonen en Pré Wonen

Elan Wonen en Pré Wonen lichten hun plannen voor Heemstede en Bennebroek in een presentatie toe. Beide corporaties zetten zich ervoor in om in 2050 een CO₂-neutrale woningvoorraad te hebben. Zij doen dit door duurzaamheidsmaatregelen te combineren met ander werk aan de woning, zoals bij onderhoud en renovaties, maar ook voordat een nieuwe huurder in de woning trekt. U begrijpt, dat we aan het begin staan van een lange weg met allerlei onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de vraag: Wie gaat dat betalen? Er zal nog heel wat vergaderd moeten worden, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.
Bij nieuwbouw, zoals in de Slottuin, waar Elan gaat bouwen, komt al geen gasaansluiting meer. Goeie vraag uit de zaal: Waarom wordt de gasleiding in de Eikenlaan dan nu vervangen? Antwoord: Die zat al jaren in de planning van de gemeente en was nu aan de beurt (veiligheid). De corporaties kunnen niet ad-hoc in actie komen, want zoiets vraagt een zorgvuldig plan en tijd voor o.a. overleggen met de huurders.
Raymond Vlieland (Elan) en Dion Heinis (Pré) leggen de zaal een aantal vragen voor: waarom vindt u duurzaamheid belangrijk? 
Bijna de helft van de zaal ging het vooral om het belang voor de aarde en toekomstige generaties. In een overzicht werd zichtbaar, dat het huizenbezit in Heemstede meestal het middenlabel C en D hebben, terwijl de corporatiewoningen in Bennebroek al gemiddeld een B-label hebben.

Bij het overleggen met de gemeente Heemstede, de corporaties en netwerkbeheerders zijn ook huurdersvertegenwoordigers betrokken: Cor Beerthuizen (Elan) en Tineke Collet (Pré ).
Na een kopje thee of koffie kunnen de aanwezigen kiezen uit 3 workshops:
Energietransitie: wat is het en wat kunnen huurders en gemeente doen?
Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders.
Wat is de rol van de huurdersvertegenwoordiging in het proces? Wat kan de energiecoach voor u doen?

Samenwerking tussen huurders en de gemeente Heemstede

In de workshop van de gemeente kreeg men informatie over de ontwikkelingen bij de gemeente om samen met bewoners te komen tot concrete plannen. Het ging bijvoorbeeld over welke wijk voor alle partijen in aanmerking komt om te beginnen met bijvoorbeeld zonnepanelen. Verder waren de deelnemers wel bewust van de verandering, maar wat kun je daarmee als huurder? Heel praktisch is het goed scheiden van GFT-afval. Bij Spaarnelanden staat een bio-vergister die het afval omzet in biogas, een groene energiebron.

Samen met de corporaties op zoek naar initiatieven van huurders

De corporaties willen graag initiatieven van huurders ondersteunen, maar dit is niet bekend bij de huurders. Corporaties moeten de huurders goed informeren over hun plannen. Wat doen jullie nu? Wanneer komt er renovatie of actie in het kader van duurzaamheidsmaatregelen in mijn straat of wijk? We willen graag informatie, ook al zijn we nog niet direct aan de beurt. Een waardevolle les voor Elan Wonen en Pré Wonen. Wilt u samen met omwonenden een duurzaam initiatief starten? Neem dan contact op met Elan Wonen of Pré Wonen.

Wat doen de huurdersvertegenwoordigers en energiecoaches voor u?

In workshop drie kregen de huurders informatie over het werk van de Huurdersraad van Elan Wonen en de Bewonerskern Zuid-Kennemerland van Pré Wonen. Naast het meepraten op beleidsniveau met de corporaties zitten we nu ook aan tafel bij de zogenoemde prestatieafspraken met de gemeente. Deze afspraken bestaan uit kaderafspraken (2019-2022) en elk jaar nieuwe jaarafspraken. Vaste thema’s zijn: huisvesting, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Op uw verzoek kan er een energiecoach langskomen en samen bekijkt u wat de mogelijkheden zijn om zelf in huis maatregelen te nemen. Bekende zijn de tips; korter douchen, verwarming graadje lager of speciale folie achter de verwarming. U mag dan voor € 20,- aan besparingsproducten uitzoeken.

Deze middag hebben zes huurders zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Voor de training om zelf energiecoach te worden meldden zich twee huurders.

Nieuw is de start van een Heemsteeds Huurderspanel, mensen die willen meedenken en praten over de belangen van huurders in Heemstede van Elan Wonen en Pré Wonen.
Was u niet aanwezig, maar wilt u wel aan de slag als lid van het Huurderspanel, neem dan contact op met Tineke Collet; U kunt haar bellen: 023- 5290587 of mailen: tcollet@ziggo.nl

Aanmelden voor een bezoek van de energiecoach of er zelf een worden kan via Elan Wonen en Pré Wonen. U kunt hen mailen of bellen.

Het was een informatieve bijeenkomst met veel betrokkenheid en inzet van de aanwezigen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Namens de leden van de Bewonerskern IJmond een nazomerse groet,

Jurg Verhoeven Voorzitter

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een dagje DUURZAAMHEID

Op donderdag 5 juli jl. verzamelden zich zo’n 30 leden van bewonerscommissies met bestuursleden van beide Bewonerskernen op de vestiging Velserbroek van Pré Wonen voor een dagje informatie in ontspannen sfeer. Ze werden ontvangen op de 4e etage met een kopje koffie of thee en een leuk gebakje erbij. Waarna voorzitter Ton van der Voort hen welkom heette en het programma kort toelichtte.

Daarna was het woord aan teamleider John de Jong van het Greenteam van Pré Wonen om uit te leggen wat het team binnen de organisatie doet aan het onderwerp Duurzaamheid. In het team zijn de verschillende onderdelen zoals afd. Verhuur, Vastgoed en Wonen (waarvan de nieuwe directeur Ronald Camphuis ook aanwezig was) en Technisch Onderhoud vertegenwoordigd. Het team is vooral ontstaan omdat men zich bewust zorgen maakt over klimaatverandering en gezonde levensomstandigheden. Maar natuurlijk is er ook een bedrijfsbelang, nl. het bieden van goede huisvesting ook in een gasloze toekomst. Zo hoorden we hoe er zonnepanelen op daarvoor geschikte complexen van Pré Wonen zijn gekomen en welke maatregelen er bij groot onderhoud en renovatie genomen worden om de woningen beter te isoleren. Het voorbeeld De Hof van Egmond werd genoemd. John beantwoordde in een levendige discussie veel vragen uit de zaal. Na hem kwam een jongeman, die de opleiding tot energiecoach had voltooid aan het woord. Als zodanig is hij al bij bewoners op huisbezoek geweest (vrijwilligerswerk) en vertelde ons over zijn ervaringen. Het blijkt ook met kleine maatregelen mogelijk je energiekosten omlaag te kunnen brengen. Zijn tips werden dan ook vaak dankbaar aanvaard. Wilt u ook door een energiecoach bezocht worden, dan kunt u dat bij Pré Wonen aanvragen.

Daarna was er een lekker broodje (met kroket!) met drinken en een fruitje en stonden er zakjes met o.a. een flesje water klaar om mee te nemen in de touringcar voor een bezoek aan “Huizenaanpak” in de Waarderpolder. Dit is een adres waar informatie over nieuwe duurzame toepassingen op het gebied van verwarming (ook van water voor keuken en douche), ventilatie, isolatie enz. verzameld is. O.a. is er een stukje woning nagebouwd in brandwerend hout met isolerende spouwvulling, ook van natuurlijk materiaal.

We werden er hartelijk ontvangen en na een korte inleidende presentatie op scherm konden we met de aanwezige vakmensen (timmerman Fred, ict-specialist Frans en een aannemer in kleine groepjes met onze vragen langs de uitgestalde toestellen. Er is dus een revolutie aan veranderingen op dit gebied te verwachten. Zeker als men NOM = NUL OP DE METER nastreeft en toch een prettig woonklimaat wenst. We hadden de tijd hier iets te ruim bemeten, maar het wachten op de bus werd veraangenaamd door de uitleg van de aanwezige vakmensen bij een aangeboden drankje. Op het folderrek troffen we een brochure van Sunergetic aan “Corporaties & duurzame energie” met een mooie foto van zonnepanelen op het complex Ekemastraat van Pré Wonen, en het bijbehorende krantenartikel op de achterflap!

Zo toerden we weer terug naar Velserbroek, waar nu in een zaal op de begane grond een drankje voor ons klaar stond met wat knabbels erbij. Daar sloot voorzitter Ton de dag af met een woordje van dank voor de organisatie aan ondergetekende en aan de betrokken medewerkers van Pré Wonen. Tevens dankte hij de aanwezige leden van bewonerscommissies voor hun deelname en nodigde hij hen uit na te denken over deelname aan een nieuwe werkgroep Duurzaamheid (!) als onderdeel van de Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond. Heeft u belangstelling of weet u iemand, dan kunt u ons dat melden via ons mailadres bewonerskernpre@gmail.com.

Weer iets wijzer geworden ging iedereen op zijn/haar eigen wijze huiswaarts.

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern IJmond

Te gast bij DRZM

De leden van de Bewonerskernen en de leden van diverse bewonerscommissies zijn net voor de vakanties te gast geweest bij DRZM een initiatief van ondernemers in duurzaamheid en energiebesparing en hebben daar goede ideeën voor de toekomst opgedaan. Wel zijn alle voorzieningen nog erg groot qua volume maar wellicht in de toekomst zullen de apparaten aanzienlijk kleiner worden zodat ze vrijwel overal toepasbaar zijn.

“Wij krijgen ieder huis op energieneutraal.”

Dat zeggen de initiatiefnemers van DRZM. “Wij streven ernaar om met simpele oplossingen flink op de energiekosten te besparen. Daarbij kan het gaan om nieuw- en bestaande bouw. Van particuliere woning tot en met een kantoor- of bedrijfspand.” 15 maart opende DRZM een nieuwe showroom aan de Claes Tillyweg in Haarlem.

“In onze showroom demonstreren we diverse materialen van verschillende fabrikanten. Zo maken we inzichtelijk dat energiebesparing niet moeilijk hoeft te zijn. In de showroom is altijd iemand aanwezig die tekst en uitleg kan geven over de toepassing en verwerking van de producten en over methoden om energie te besparen. Bedrijven en particulieren kunnen van maandag tot en met vrijdag in onze showroom terecht.”

Producten presenteren en toelichten

Voor de inrichting van zijn showroom heeft DRZM meerdere ideeën bij elkaar gebracht. “Wij beschikken over presentatie- en vergaderruimtes waar onze partners hun producten kunnen presenteren en toelichten. Ook kunnen zij workshops houden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Daarnaast hebben gemeentelijke of provinciale overheden de mogelijkheid om initiatieven toonbaar te maken en besparingen te verduidelijken.”

Naast showroom wil DRZM ook een ontmoetingsplek, een werkplek (met flexwerkplekken en ruimte voor vergaderen en presentaties) en een voorlichtingsplek zijn. “We willen dat diverse partijen hier hun kennis delen. Dat geldt niet alleen voor onze directe partners. Het is een inspirerende omgeving waar partijen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sparren over producten, concepten, noem maar op. Ook productdemonstraties horen tot de mogelijkheden. Je kunt daarbij denken aan architecten, maar ook aan EPC-controleurs, makelaars, aannemers, ZZP’ers, installateurs, woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren. De drempel moet voor alle partijen laag zijn, vandaar dat we er ook een horecadeel aan gekoppeld hebben.”

Duurzaamheid ademen

Fred Moorman wil dat DRZM-showroom/ ontmoetingsplek is doordrenkt van de duurzaamheidsgedachte. “We gaan daar heel ver in. De koffie en thee in ons horecadeel zijn allemaal geselecteerd op fairtrade. Zelfs de schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar. Ik wil dat het hele concept aan alle kanten duurzaamheid ademt. Bij ons verlaten de bezoekers het pand niet met een plastic tas, maar met een van papier.”

Klimaatverandering: consequenties CO2 uitstoot

De scholen zijn weer begonnen na maanden van warmte en droogte in Nederland. Rijkswaterstaat is er maar druk mee om een oplossing te vinden voor het lage waterpeil in de rivieren en de boeren klagen steen en been over de slechte oogst vanwege het wegblijven van de regen. Dat het klimaat in de wereld aan het veranderen is, is wel duidelijk. Dagelijks zien we op tv wat er wereldwijd gebeurd vanwege een te hoog concentratie CO2 in de lucht; de aarde warmt te veel op, grote overstromingen en extreem hoge temperaturen zijn hiervan het gevolg. De doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord zijn lastig te verwezenlijken. De vervuiler zou moeten betalen, maar hoe regel je het dat dit op een eerlijke manier gaat. Ons Kabinet is geen voorstander voor een klimaatbeleid waarbij de vervuilers, de zware industrie en elektriciteitscentrales, extra energiebelasting betalen. Dit betekent dat de kosten voor gas en elektriciteit omhoog gaan en dat de burgers de dupe zijn van een oneerlijk beleid. Maar wat kunnen wij, als burger, eraan doen om de energiekosten in ons huishouden laag te houden. Belangrijk is dat men zich ervan bewust is dat er sowieso binnen afzienbare tijd geen gasvoorziening meer is en dat men gedwongen is om elektrisch te koken en te stoken. Een aantal woningcorporaties is reeds gestart met een project, bestaande uit vrijwilligers, om de huurders door middel van het uitreiken van energieboxen, bewust te maken om zuinig om te gaan met energie. Maar dit is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Er moet meer gebeuren om, zoals gesteld in het regeerakkoord, in 2050 Nederland CO2 neutraal te krijgen. De eerste stappen om de nieuwbouw huizen op te leveren zonder aardgasaansluiting, zijn reeds gezet. Het isoleren van bestaande huizen kunnen de huurders zelf doen door het aanbrengen van tochtstrippen. We zien het al op vele huizen, zonnepanelen. Maar… dit is nog veel te weinig om alle huishoudens van energie te voorzien. Er ligt een plan om in het najaar 2018 voor de huurders een themabijeenkomst “duurzaamheid” te organiseren, met als doel om van gedachten te wisselen op welke wijze efficiënt gewerkt kan worden aan de verduurzaming van de huizen.

Stella Carli, bestuurslid

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2017 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Ons jaarverslag 2017 is klaar! Het is weer een handzaam boekje op A5-formaat geworden. Dit is digitaal verstuurd naar de bij ons bekende contactpersonen van bewonerscommissies in Zuid-Kennemerland. Voor u is het ook digitaal beschikbaar op de website van Pré Wonen.

Wij hopen dat u het met belangstelling zult lezen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Een nieuw jaar met afscheid van drie bestuursleden

Op 11 januari begon dit jaar goed met een gezellige nieuwjaarsreceptie in De Wereld in Schalkwijk. Er werden weer vele handen geschud en wensen overgebracht. Onze voorzitter Ton van der Voort vertelde in het kort waar uw bewonerskern in 2017 mee bezig is geweest. Dat waren de intussen standaard op de agenda staande besprekingen over de prestatieafspraken met de gemeenten in het werkgebied van Pré Wonen, t.w. de gemeenten Heemskerk / Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. Dat was dus niet het werk van één maar van meerdere leden van de kernen en daar ging dus heel wat “vrije” tijd van deze mensen in zitten.

Daarnaast waren er met Pré Wonen zelf ook diverse besprekingen over delen van beleid, waarover u straks in ons jaarverslag meer kunt lezen. Op dit moment vind er alweer overleg plaats over de jaarlijkse huuraanpassing per juli a.s. Voorafgaand aan de werkelijke huurbesprekingen komt eerst de algehele financiële begroting van Pré Wonen aan de orde. Deze speelt namelijk een grote rol in het verdere overleg.

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst

Onlangs is een traject van enkele besprekingen onder leiding van een externe begeleider afgerond over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de corporatie en de huurdersvertegen-woordigingen Zuid-Kennemerland en IJmond. Deze overeenkomst is daarna door partijen ondertekend en ligt hier gereed voor de bezoekers om mee te nemen.

Bestuurder mw. Anke Huntjens was door omstandigheden niet in de gelegenheid hier aanwezig te zijn. Namens haar deelt Ton mede dat Pré Wonen een nieuw ondernemingsplan BESTEMMING THUIS heeft gemaakt voor de jaren 2017-2020. Dit plan houdt in dat er o.a. veel meer in de wijken met partners samengewerkt zal worden. Partners die een bepaalde taak veel beter kunnen uitvoeren dan de corporatie. Dit plan zorgt ook voor wijzigingen in de eigen organisatie. Exemplaren van het plan lagen op diverse tafeltjes gereed om mee te nemen.

Joke M. Hulsebosch, secretaris

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Afscheid bestuursleden

Vandaag neemt Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland afscheid van drie bestuursleden, t.w. de heren Cees Balk, Peter van der Beek en Wim Paardekooper. De heer Balk is helaas niet aanwezig, maar zijn afscheidscadeau wordt hem op een ander tijdstip overhandigd. Hij heeft zijn functie ruim 9 jaar uitgeoefend. Als bewoner van het Hof van Egmond was zijn specialiteit DUURZAAM BOUWEN. Dit onderwerp zal nog wel vaker op de agenda staan, zodat wij zeker ad-hoc nog wel een beroep op hem zullen doen.

De heer Van der Beek heeft zijn functie uitgeoefend vanaf 6 april 2005 t/m december jl., dus drie termijnen van vier jaar. Zijn aandacht ging vooral uit naar de GROENVOORZIENINGEN behorende bij de wooncomplexen van Pré Wonen. Verder was hij onze woordvoerder bij de besprekingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ook maakt hij zich sterk voor de GLASBEWASSING in complexen van die ramen die buiten het bereik van de huurders liggen.

Daarbij werd een jurist van de Ned. Woonbond ingeschakeld en dat traject is wat Peter betreft nog niet geheel afgelegd. Wij verliezen in hem een betrokken bestuurslid.

De heer Paardekooper trad in oktober 2013 tot ons bestuur toe en heeft dus een termijn van vier jaar gediend. Met zijn achtergrond als uitvoerder bij een grote bouwonderneming was hij geknipt voor het onderwerp WARMTEWET. Dit onderwerp speelt in complexen waar nog sprake is van blokverwarming. De overheid kwam met een plan voor een geheel andere berekening van het verbruik daarvan. De materie werd echter door de jaren heen steeds ingewikkelder en het ziet ernaar uit dat de wet niet doorgaat. Dat zal Wim niet berouwen, maar zijn aandeel in de besprekingen is desondanks zeer nuttig geweest, waarvoor wij hem dank zijn verschuldigd.

De drie aftredende heren mochten een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen alsook een recent verschenen fotoboek over de gemeente Haarlem van de fotograaf Wim Zilver Rupe. Daarna werd er getoast op een goed vervolg van de samenwerking in 2018.

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern IJmond is verhuisd

Vanwege de sloop van het complex Dennenstraat, waarin ons kantoor was gehuisvest, waren wij genoodzaakt om te verhuizen. Per 1 juli 2017 zijn wij gehuisvest in het Piet Blom gebouw, Merel 325 1965 GN te Heemskerk. Per mail bereikt u ons: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Huuraanpassing 2018

De Bewonerskernen van IJmond en Haarlem/Zuid-Kennemerland hebben zich met het bestuur van Pré Wonen gebogen over de noodzakelijke jaarlijkse huuraanpassing, we zijn na diverse voorstellen van de kant van de Bewonerskern in eerste instantie tot een patstelling gekomen en de onderhandelingen met het bestuur van Pré Wonen zijn even gestaakt. Op initiatief van Pré Wonen zijn we weer aan tafel aangeschoven en zijn tot de volgende afspraak gekomen: Wij wilden 0% verhoging maar na een zeer terdege en duidelijke uitleg van het bestuur van Pré Wonen is dat niet mogelijk er zal dan op vele zaken bezuinigd moeten worden en vooral in het nadeel van de huurders. Denk aan onderhoud – aanpassingen en vervangen van diverse apparatuur maar ook met name minder zeer noodzakelijke nieuwbouw van betaalbare eengezinswoningen. In de aankomende huuraanpassing brief van Pré Wonen zal u e.e.a. goed uitgelegd worden.

Bewonerskern IJmond

Prestatieafspraken 2018

De onderhandelingen tussen de Bewonerskern IJmond, Huurdersplatform Woon op Maat, Gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de corporaties Pré Wonen en Woon op Maat zijn afgerond. Het doel van deze prestatieafspraken is om door goede onderlinge afspraken te maken, de mensen prettig te laten wonen in Beverwijk en Heemskerk in betaalbare en energiezuinige huizen. Wonen in een veilige omgeving is zeer belangrijk.

Bewonerskern IJmond

De Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend

Bewonerskern IJmond, Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Pré Wonen hebben gezamenlijk de “verouderde” samenwerkingsovereenkomst opgefrist en de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is naar ieders tevredenheid en met een feestelijk tintje door de voorzitters van de Bewonerskernen en de Bestuurder van Pré Wonen ondertekend.

Bewonerskern IJmond

Sloop en nieuwbouw

Het verwezenlijken van het project “Plantage 2020” is in volle gang. Zo worden de woningen in de Olmenstraat en Florastraat gesloopt, evenals de garages in de Eikenstraat. De woningen in de Beukenstraat, Essenstraat en de Pieter Verhagenlaan worden gesloopt aansluitend op de sloop van de Olmenstraat en de Florastraat. Zodra de laatste bewoner vertrokken is, worden de Beukenstraat, Essenstraat en Pieter Verhagenlaan afgesloten. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de site van Pré Wonen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Nieuwjaarsreceptie van 10 Januari 2018

De nieuwjaarsreceptie van de Bewonerskern IJmond was weer reuze gezellig en er waren weer zeer smakelijke hapjes en drankjes aanwezig. De wethouder wonen Mw. Jaqueline Dorenbos heeft namens de Gemeente Beverwijk toegelicht wat de plannen voor dit jaar zijn met name de uitbreiding van betaalbare eengezinswoningen dus bijbouwen en namens Pré Wonen sprak Dhr. Frits ten Dam zijn waardering uit over de samenwerking met de Bewonerskernen en de Gemeente en uiteraard Pré Wonen. De opkomst was wat mager en daarom willen wij als Bewonerskern de Bewonerscommissies uit heel de IJmond vragen weer in contact te treden met de Bewonerskern om ideeën uit te wisselen en te zien wat er speelt in de diverse wijken en projecten zodat wij de huurders nog beter van dienst kunnen zijn. bewonerskernijmond@gmail.com

Namens de Bewonerskern IJmond,

Met vriendelijke groet,
Jurg Verhoeven, voorzitter.

Bewonerskern IJmond

Merel 325, 1965 GN Heemskerk
Telefoon & Fax 0251 – 229 201

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Postbus 2008, 2002 CA Haarlem
bewonerskernpre@gmail.com

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

DE GEMEENTE HAARLEM MAAKT WERK VAN ENERGIEBESPARING

In de prestatieafspraken van de gemeente Haarlem, de gezamenlijke woningcorporaties en huurdersorganisaties is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Onderdeel daarvan is energie- én woonlastenbesparing bij bewoners. De gemeente Haarlem heeft daarom het initiatief genomen om samen met Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een pilot te starten in Schalkwijk. De bedoeling is dat er een aantal huurders in Schalkwijk worden gezocht die het leuk lijkt om ‘energiecoach’ te worden. Zij krijgen een korte training en gaan vervolgens geïnteresseerde buurtbewoners langs om de mogelijkheden van energiebesparing door te nemen.
Het trainen en zoeken van energiecoaches en de uitvoering van het project wordt verzorgd en begeleid door de Stichting Woon.
Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt dat het een succes zal worden.

Wilt u ook energiecoach worden? Download hier de folder (pdf)

Joke M. Hulsebosch, secretaris

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

ENERGIE-AVOND in HEEMSTEDE

De Energie-avond voor huurders van Elan Wonen en Pré Wonen is bezocht door zo’n 60 huurders. Wethouder Nieuwland opende de bijeenkomst, waarbij hij vooral benadrukte dat duurzaamheid van groot belang is voor het behoud van de aarde voor onze kinderen.

In een gezamenlijke presentatie lieten de beide corporaties zien wat zij (gaan) doen in Heemstede in het kader van de wettelijke verplichtingen en de afspraken die met de gemeente worden gemaakt. Ook zij zullen d.m.v. maatregelen het huidige woningbestand verduurzamen. Met een aantal projecten is al ervaring opgedaan. In de zaal lag op elke stoel een formulier, waarop de huurders konden aangeven waar zij eventueel verdere informatie over wilden hebben. De aanwezigen gingen in 4 groepen uit elkaar. Men kon naar de informatiemarkt of naar één van de drie workshops. Op de markt kon men bij Pré Wonen en Elan Wonen terecht met vragen en kreeg men een appel of een Energiebox cadeau. Bij de tafel van MaisonMaison kregen de bezoekers gratis een pakket radiatorfolie en bij de tafel van de Woonbond kon men diverse folders over energiebesparing vinden en zich aanmelden als energiecoach. In een oude stembus van de gemeente werden alle ingevulde formulieren verzameld.

Daarnaast waren er drie workshops. In één daarvan gaf de Woonbond informatie over de opleiding tot energiecoach. Na hun opleiding kunnen zij andere huurders tips en informatie geven over maatregelen in hun woning. Verder waren er folders met algemene tips voor de huurders. Ook zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de energiekosten. Wat kost het en wat levert het op? Zon op Heemstede rekende het voor. Op eigen kosten kunnen huurders dit regelen met de verhuurder.

De Gemeente gaf informatie over de Energy-Battle. Dit is een energiebesparingswedstijd waar elke burger aan mee kan doen. De gemeente leent u een Energiewatcher. Vier weken lang noteert u de elektra- en gasstanden en doet u kleine, leerzame opdrachten. Daarmee kunt u direct zien waar en hoeveel u kunt besparen.
De organisatoren waren erg tevreden over de opkomst en de actieve bijdrage van de huurders. Er hebben zich zeven energiecoaches aangemeld en vier mensen gaan meedoen met de Battle.

Bent u huurder in Heemstede, heeft u vragen of wilt u alsnog meedoen met de Energy-Battle of energiecoach worden, meldt u dan aan bij Tineke Collet (023-5290587) of mail naar: tcollet@ziggo.nl

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

100 jaar Pré Wonen voortgekomen uit de Woningwet van 1901

Deze Woningwet kende een lang voorspel. In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren er al bij herhaling mensen opgestaan die vonden dat de overheid moest ingrijpen. De particuliere woningbouwverenigingen waren een druppel op een gloeiende plaat. De ‘eilandjes in de krottenzee’ die zij tot stand brachten, waren volstrekt onvoldoende om de groeiende groep laagbetaalde arbeiders aan een fatsoenlijk huis te helpen. Er moest meer gebeuren. Maar lange tijd waren de pleidooien om die verenigingen makkelijker toegang te verschaffen tot kapitaal stukgelopen op een granieten politieke muur: de angst voor een te machtige overheid.

Het duurde vervolgens een aantal jaren voordat de wet effect kreeg. Gemeenten konden nu wel woningen onbewoonbaar verklaren en slopen, maar voor nieuwbouw moesten zich eerst woningbouwverenigingen melden. Dat ging niet zomaar want die moesten eerst worden opgericht, leden werven, statuten opstellen, die naar Den Haag sturen, waar dan nog een hele ballotage te wachten stond. Daarbij werd er vooral op gelet dat winst (exploitatieoverschot) weer ten goede zou komen aan de volkshuisvesting en niet aan de leden. Coöperatieve verenigingen werden daardoor niet toegelaten. 

De eerste woningbouwverenigingen die deze procedure met succes doorstonden, waren de Vereniging ter bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen te Leiden (onder leiding van H.L. Drücker en prof. H.B. Greven, niet toevallig beiden auteurs van het rapport van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen) en de Vereniging Volksbelangen in Den Haag. Zij zijn op 20 juli 1904 officieel toegelaten.

Eigenlijk had de Amsterdamse woningbouwvereniging Rochdale, een initiatief van werknemers bij de Amsterdamse (paarden)trammaatschappij, deze primeur verdiend. Maar de regering hield bij hun aanvraag de boot af. De vereniging had onvoldoende afstand genomen van de mogelijkheid dat leden ook deelden in de winst. Daardoor duurde het tot 1906 voordat Rochdale werd toegelaten en u weet nu hoe het deze corporatie in onze tijd verging. Als je goed zoekt op internet kom je later in Haarlem een waslijst aan woningbouwverenigingen tegen. Onder wie PATRIMONIUM met haar prachtige buurt in Haarlem-Noord. In Schalkwijk was vooral woningvereniging RANDSTAD actief en deze twee corporaties besloten uiteindelijk te fuseren tot Pré Woondiensten, dat later Pré Wonen werd.

Informatie is ontleend aan de CANON Volkshuisvesting. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.canonsociaalwerk.eu

Joke M. Hulsebosch

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

LAATSTE NIEUWS

Onze bewonerscommissies zijn intussen weer uitgenodigd om voor hun bewoners het maartnummer van Huurwijzer te bestellen. In dit nummer alle informatie aangaande de jaarlijkse huuraanpassing. Er hebben al aardig wat commissies gereageerd, maar nog lang niet allemaal. Bestellingen zijn tot eind december welkom, bij voorkeur via ons mailadres.

Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland ontvangt u weer graag op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op 11 januari 2018 van 17-19 uur in wijkcentrum De Wereld aan de Laan van Berlijn in Schalkwijk. Een uitnodiging aan uw bewonerscommissie volgt nog.

Bewonerskern IJmond

De Bewonerskern IJmond is verhuisd

Vanwege de sloop van het complex Dennenstraat, waarin ons kantoor was gehuisvest, waren wij genoodzaakt om te verhuizen. Per 1 juli 2017 zijn wij gehuisvest in het Piet Blom gebouw, Merel 325 1965 GN te Heemskerk. Per mail bereikt u ons: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Regeerakkoord

Na 7 maanden onderhandelen heeft Nederland eindelijk, per 26 oktober jl., een nieuw Kabinet. Echter, met een nieuw Kabinet Rutte III, hebben wij te maken met een nieuw regeerakkoord met alle voor- en nadelen. Zo zorgt dit regeerakkoord ervoor dat de huurders qua koopkracht erop achteruit gaan. De betaalbaarheid van de huren wordt slechter en de beschikbaarheid van huurwoningen wordt minder. Er wordt te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van woningnood. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en het Kabinet heeft geen enkele ambitie om de woningnood aan te pakken. De verantwoording voor de woningnood wordt bij de gemeenten gelegd. De coalitie wil wel in gesprek gaan met de gemeenten om meer vrije sector huur te bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Een ander belangrijk punt in dit regeerakkoord is “duurzaamheid”. Welke maatregelen moeten er worden genomen om, zoals opgenomen in het regeerakkoord, in 2050 heel Nederland gasloos te krijgen. Het zal zowel voor Pré Wonen als de huurders veel tijd en energie kosten om een goed plan, naar ieders tevredenheid, op tafel te krijgen. Pré Wonen zal zich inzetten om de huurders te stimuleren op duurzaam gedrag en ondersteunen bewoners initiatieven op het gebied van duurzaamheid. In 2018 start Pré Wonen met het project de “De Groene Wijkers”.

Bewonerskern IJmond

Prestatieafspraken 2018

De onderhandelingen tussen de Bewonerskern IJmond, Huurdersplatform Woon op Maat, Gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de corporaties Pré Wonen en Woon op Maat zijn afgerond. Het doel van deze prestatieafspraken is om door goede onderlinge afspraken te maken, de mensen prettig te laten wonen in Beverwijk en Heemskerk in betaalbare en energiezuinige huizen. Wonen in een veilige omgeving is zeer belangrijk.

Bewonerskern IJmond

Samenwerkings overeenkomst

Bewonerskern IJmond, Bewonerskern Zuid-Kennemerland en Pré Wonen hebben gezamenlijk de “verouderde” samenwerkingsovereenkomst tegen het licht gehouden en men was er unaniem over eens dat een aanpassing noodzakelijk was. Onder begeleiding van een deskundige is er nu een aangepaste samenwerkingsovereenkomst waarin de bevoegdheden van alle partijen goed zijn weergegeven.

Bewonerskern IJmond

Sloop en nieuwbouw

Het verwezenlijken van het project “Plantage 2020” is nog in volle gang. Zo worden de woningen in de Olmenstraat en Florastraat in januari/februari 2018 gesloopt, evenals de garages in de Eikenstraat. De woningen in de Beukenstraat, Essenstraat en de Pieter Verhagenlaan worden gesloopt aansluitend op de sloop van de Olmenstraat en de Florastraat. Zodra de laatste bewoner vertrokken is, worden de Beukenstraat, Essenstraat en Pieter Verhagenlaan afgesloten.Meer informatie over dit project kunt u vinden op de site van Pré Wonen.

Bewonerskern IJmond

Vrijwilligers gezocht

In onze zomer editie hebben wij reeds een oproep gedaan om u als vrijwilliger op te geven bij de Bewonerskern IJmond. De response op onze oproep was minimaal. Toch willen wij als Bewonerskern een beroep op u doen aangezien 2 leden van onze Kern hebben aangegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen met hun werkzaamheden. Om de huurders van de regio IJmond goed te kunnen vertegenwoordigen in onze onderhandelingen met Pré Wonen en de Gemeenten, hebben wij mensen nodig die voor de belangen van de huurders willen op komen. De enige voorwaarden die wij stellen is dat u de Nederlandse taal goed beheerst en huurder bent van Pré Wonen. Reageren graag per email naar: bewonerskernijmond@gmail.com

Bewonerskern IJmond

Nieuwjaarsreceptie

Op 10 januari 2018 zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden van 16.00 – 19.00 uur in het Prinsenhof te Beverwijk. Alle huurders zijn van harte welkom.

Namens het team van Bewonerskern IJmond fijne feestdagen en een goed en gezond 2018 gewenst

Jurg Verhoeven, voorzitter.

Bewonerskern IJmond

Merel 325, 1965 GN Heemskerk
Telefoon & Fax 0251 – 229 201

Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Postbus 2008, 2002 CA Haarlem
bewonerskernpre@gmail.com