Een nieuw hart voor Parkwijk

We schreven er al eerder over in de Huurdersinfo: Pré Wonen heeft grote plannen met het Beatrixplein in Haarlem. Samen met gemeente Haarlem en Dreef Beheer willen we van dit verouderde plein het nieuwe hart van Parkwijk maken.

De wijkvernieuwing is een lang proces. Sinds 2010 is Pré Wonen al actief in Parkwijk met de bouw van de Haarlemse School, De Groene Linten en de Staalstraat/Bazellaan. Ook de vernieuwing van het Beatrixplein gaat nog enkele jaren duren. Waar staan we nu? En wat gaat er gebeuren? Dat vroegen we Dennis Hooft, teamcoördinator Vastgoedprojecten en Ontwikkeling bij Pré Wonen.

Wat zijn de plannen voor het Beatrixplein?

Dennis: “Het Beatrixplein moet het bruisende centrum worden van de wijk. Bewoners kunnen er fijn wonen en winkelen en er zijn allerlei maatschappelijke voorzieningen. We gaan daar samen met andere partijen mee aan de slag. Pré Wonen richt zich op het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en extra aanleunwoningen. De gemeente investeert vooral in nieuwe maatschappelijke voorzieningen, zoals een wijkcentrum, schoolgebouw en sportzaal. En Dreef Beheer (onderdeel van de Dekamarkt) richt zich op het winkelaanbod.”

Waarom vindt Pré Wonen dit project belangrijk?

“Er is overal een woningtekort. Daarom wil Pré Wonen meer sociale huurwoningen bouwen. Dat doel is in de plannen voor het Beatrixplein meegenomen. We bouwen hier straks ruim 200 extra sociale huurwoningen bij. Verder bouwt Dreef Beheer ook koop- en huurwoningen in de vrije sector. Het woningaanbod wordt dus een stuk groter en gevarieerder.”

Hoever staat het met de plannen? In welke fase zitten we nu?

“We hebben de bewoners geïnformeerd. Er zijn inloopsessies geweest en bewoners konden meedenken over de wijk. Dat is nu afgerond. De gemeente heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld.
De volgende stap is het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Daarin denken we (de drie partijen gemeente, Pré Wonen en Dreef Beheer) na over hoe we de ruimte gaan verdelen over bijvoorbeeld wonen, winkels, groen en sociale voorzieningen. Bij het opstellen van dit plan betrekken we ook bewoners van de wijk. Op basis van het Stedenbouwkundig Plan stellen we een bestemmingsplan op. Dat vormt dan weer de basis voor het ontwerp van de gebouwen.”

Wordt duurzaamheid ook meegenomen in de plannen?

“Ja, de nieuwe woningen worden vanzelfsprekend een stuk duurzamer. Hierin volgen wij de wet- en regelgeving. Ook gaan we extra aandacht geven aan het groen. En de gemeente gaat zich inspannen om de toekomstige openbare ruimte zo groen en duurzaam mogelijk in te richten.”

Afschaffing verhuurdersheffing: zo zet Pré Wonen het geld in

In de zomereditie van de Huurdersinfo schreven wij al dat woningcorporaties, dus ook Pré Wonen, vanaf 2023 geen verhuurdersheffing meer hoeven te betalen. De afschaffing van deze belasting betekent dat we meer geld overhouden. Dit geld mogen we niet zomaar overal aan uitgeven. In de Nationale Prestatieafspraken (die eind juni zijn afgesloten) is vastgelegd hoe woningcorporaties dat vrijgekomen geld moeten inzetten (zie ook de afbeelding). Dat is bijvoorbeeld voor het bouwen (toevoegen) van nieuwe woningen, voor verduurzaming en voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook moet het extra geld worden gebruikt om de stijging van de huurprijzen te beperken (de ‘huurmatiging’).

Keuzes

In de begroting van 2023 hebben we keuzes gemaakt waaraan we het extra geld gaan besteden. Dit gaan we doen:

Meer woningen: wooncrisis verminderen
Pré Wonen wil tot 2030 in het hele werkgebied 1.200 tot 1.500 sociale huurwoningen toevoegen. Dit kan alleen in samenwerking met betrokken gemeenten en soms marktpartijen. Deze woningen moeten voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

Aanpak woningen met labels E, F en G: minder energielastenVoor deze woningen komt er, net als vorig jaar, geen huuraanpassing per 1 juli. Verder is bepaald dat er eind 2028 geen woningen meer zijn met een label E, F of G. Inmiddels hebben we een plan van aanpak opgesteld. Per complex wordt dit uitgevoerd, zodat deze woningen een beter energielabel krijgen. Huurders ontvangen ruim vooraf een bericht wanneer hun complex aan de beurt is. Een uitzondering zijn de woningen met een monumentenstatus. Deze vragen om een andere aanpak en dit pakken we apart op.

Andere verduurzamingsmaatregelen: minder energielasten
We pakken ook het aardgasvrij maken van bestaande woningen op. In Schalkwijk onderzoeken we de toepassing van kleinschalige warmtenetten met WKO (warmte-koude-opslag). Als het mogelijk is wordt bij ketelvervanging een (hybride) warmtepomp geplaatst. De beschikbaarheid van deze pompen en installateurs is nu nog wel een probleem.

Inzet op leefbaarheid: bijdragen aan prettig wonen
In sommige wijken is extra inzet nodig omdat de leefbaarheid onder druk staat. Voor deze wijken is meer geld beschikbaar om samen met partners en huurders de leefbaarheid te verbeteren.

Opdrachten

Naast keuzes hebben we ook ‘opdrachten’, zoals huurbevriezing, huurmatiging (het beperken van de stijging van de huurprijzen) en het niet doorvoeren van een huuraanpassing bij isolatie. Daarbij hebben we ook te maken met inflatie, stijgende bouwkosten, stijgende rente, en een tekort aan materialen en menskracht. Hierdoor ‘verdwijnt’ een groot deel van de verhuurdersheffing zonder dat er iets wordt gedaan. Toch kunnen we door de afschaffing van de verhuurdersheffing doen wat we ons hebben voorgenomen en wordt het niet minder. Dat is ook fijn!

Interim-bestuur
Pré Wonen

Na het vertrek van bestuurder Anke Huntjens heeft Pré Wonen sinds 1 december een tijdelijk bestuur. Dit wordt gevormd door Maarten Oomes en Wout Kranen. Samen zorgen zij ervoor dat de dagelijkse gang van zaken doorgaat.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Pré Wonen heeft Maarten en Wout gevraagd om deze functie op zich te nemen totdat een nieuwe bestuurder is gevonden. Een logische keuze, want beiden werken al een paar jaar als directeur bij Pré Wonen. De RvC heeft het wervingsproces voor een nieuwe bestuurder al gestart. We verwachten dat de opvolging in de loop van volgend jaar geregeld is. Hieronder stellen Maarten en Wout zich kort voor.

Maarten Oomes (links) en Wout Kranen (rechts)

Wie is… Wout Kranen

Werkt bij Pré Wonen sinds: eind 2020
Functie: Directeur Wonen en Vastgoed
Was hiervoor onder andere werkzaam bij: de corporaties Ymere, Stadgenoot en OFW.
Werkt graag bij Pré Wonen omdat… “het werkgebied en de organisatie mij erg aanspreken. En ik vind de combinatie van wonen en vastgoed in mijn portefeuille als directeur aantrekkelijk. Het is een goede combi omdat het ene niet zonder het andere kan. Je moet beslissingen nemen vanuit beide belangen, maar die schuren ook nogal eens met elkaar. Daarom is het goed om zaken altijd vanuit beide perspectieven te benaderen.”
Over het interim-bestuur: “Als directeur heb ik al veel contact met externe partners, zoals huurdersvertegenwoordigingen en gemeenten. Het is dus logisch dat ik de taken van Anke die daarop aansluiten van haar overneem. Maar in dit tijdelijke bestuur trekken Maarten en ik vooral samen op. We hebben er bewust voor gekozen om samen dit tijdelijke bestuur te vormen, zodat we geen interim-bestuurder hoeven in te huren.”

Wie is… Maarten Oomes

Werkt bij Pré Wonen sinds: september 2018
Functie: Directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning
Was hiervoor onder andere werkzaam in: de hotellerie en bij diverse ondernemingen in de zorg in binnen- en buitenland, en bij een institutioneel belegger/pensioenfonds in onder meer vastgoed.
Werkt graag bij Pré Wonen omdat… “ik bij een maatschappelijk gerichte organisatie wil werken. Ik zet mij graag in voor organisaties die midden tussen de mensen staan. Dat sluit ook aan bij mijn grote sociale betrokkenheid en de overtuiging dat het in je werk draait om het verbeteren van de samenleving. En om mensen die in een moeilijke situatie zitten te ondersteunen zodat zij daar weer uit kunnen raken.”
Over het interim-bestuur: “Naast mijn taken op het gebied van financiën en bedrijfsondersteuning, houd ik mij buiten de organisatie vooral bezig met gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van warmtenetten, meestal in samenwerking met de gemeenten.”

Afscheidsinterview Anke Huntjes

Vorige maand nam bestuurder Anke Huntjens afscheid van Pré Wonen. Op haar laatste werkdag konden wij haar – tussen de verhuisdozen – nog een paar laatste vragen stellen. Ze blikt tevreden terug: “Trots dat we altijd met elkaar in gesprek zijn gebleven.”

Hoe kijk je terug op 7 jaar Pré Wonen?

“Het waren hele mooie en bijzondere jaren. En ook intensief; het was mijn eerste bestuurlijke functie. Kijk ik naar onze organisatie, dan hebben we grote stappen gemaakt met onze professionalisering en interne processen. Er speelde ook inhoudelijk veel in die 7 jaar: inclusieve wijken, het bouwen van meer woningen, meer aandacht voor ouderenhuisvesting enzovoort. Daar hebben we als organisatie heel hard met elkaar aan gewerkt, en steeds meer vanuit de gedachte: wat heeft de huurder nodig? Wat betekent dat wat wij doen voor de huurder? Daarom zijn we nu zover dat we werken aan klantbeloften.
Ook in de relatie met de huurdersorganisaties zijn er stappen gezet. In vorige functies sprak ik ook al veel met bewoners, altijd vanuit een concreet en praktisch vraagstuk. Maar nu had ik het samen met hen over beleid. Dat was nieuw voor mij. De overleggen waren in het begin intensief, ook omdat het contact tussen de huurders en het bestuur toen niet heel gemakkelijk was. Vanuit de huurdersorganisaties leefde er een sterk gevoel van ‘wij-zij’. Ik heb dan ook samen met de huurdersorganisaties hard gewerkt aan het vertrouwen. Ik wilde uiteindelijk altijd samen met hen aan een goede oplossing werken.”

Waar ben je trots op?

“Dat we al die jaren alles met elkaar hebben kunnen bespreken en naar elkaar hebben willen luisteren, hoe moeilijk dat soms ook was. Want het waren lastige tijden, met het woningtekort, de instroom van – zoals we dat zeggen – meer kwetsbare mensen, inclusieve wijken enzovoort. Mensen vroegen zich daardoor af of er voor hen nog wel woningen overbleven. En daarnaast speelde elk jaar weer de jaarlijkse huurverhoging. Dat leidde soms tot pittige discussies. Maar we zijn altijd in gesprek gebleven. Er is al die jaren nooit iets via de krant uitgevochten. En we hebben nooit barricades voor de deur van ons kantoor gehad. Als er iets was, belden we met elkaar en probeerden we er samen uit te komen. Het was natuurlijk super dat de huurders daar altijd in wilden meewerken. Dat ze zich altijd wilden blijven inzetten voor het gezamenlijk doel: een fijn thuis. Daar ben ik trots op en dat verdient veel waardering en grote complimenten aan de huurders!”

Wat had je anders willen doen?

“In de relatie met de huurdersorganisaties was ik er altijd op gericht dat we samen ergens aan werkten. Maar daarbij had ik te weinig bedacht dat het voor de huurdersorganisaties ook belangrijk is dat ze iets binnenhalen. Ze willen kunnen laten zien dat er naar hen is geluisterd. Daar had ik meer rekening mee moeten houden. En dus altijd moeten zorgen dat we niet alleen samenwerkten, maar dat zij daarbij ook een resultaat konden binnenhalen.”

Wat zou je de huurders en huurdersorganisaties willen meegeven?

“Als je ziet welke uitdagingen we hebben (energietransitie, verduurzaming, oplossen van de woningnood, vergrijzing), dan is één ding duidelijk: we kunnen dit allemaal niet alleen. We hebben de samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de bouw hard nodig. En natuurlijk is ook de betrokkenheid en participatie van de huurders heel belangrijk, nu en in de toekomst.
Daarvoor is een goede organisatie van de huurdersvertegenwoordiging nodig. Maar we zien dat het voor de huurdersorganisaties lastig is om nieuwe mensen te vinden. Om nieuwe en jonge mensen aan te trekken, moet je misschien naar een andere manier om hen deel te laten nemen. En moet je de oude manier van regelmatige overleggen vervangen door een vorm die minder arbeidsintensief is. Misschien dat dan de jongere generatie wel bereid is om zich actief hiervoor in te zetten. Het is een ingewikkeld vraagstuk, dat hopelijk een oplossing vindt. Want ik gun juist de huidige actieve bewoners een goede opvolging, zodat de stem van de huurder ook straks op een goede manier aan Pré Wonen duidelijk wordt gemaakt.”

En wat geef je je opvolger mee?

“Het belangrijkste is denk ik dat hij of zij samen met de huurders blijft nadenken over hoe je de stem van de huurder ophaalt. En: blijf steeds – bij alles wat je doet – bedenken voor wie je dit doet: voor de huurder. Blijf je er altijd van bewust voor wie je werkt.”

Zo maakt u uw woning winterklaar!

Wat voor winter wordt het? Steenkoud of juist heel zacht? Hoe dan ook, zorg dat uw woning klaar is voor de winter! Met onderstaande onderhoudstips voorkomt u een hoop gedoe.

 • Vul uw cv-ketel bij, zodat de druk op de ketel juist blijft. Bij een te lage druk werkt de cv minder goed of schakelt zelfs uit. Niet prettig als het echt koud wordt! Op deze pagina vindt u een uitgebreid stappenplan om uw cv-ketel bij te vullen. Handig: zorg dat er rond uw cv-ketel genoeg ruimte is, zodat uzelf of de monteur er gemakkelijk bij kan.
 • Ontlucht uw radiatoren, dan blijven ze optimaal werken.
 • Als het erg koud is, kunnen waterleidingen en verwarmingsbuizen bevriezen. Kijk hier hoe u dat kan voorkomen.
 • Ventileer uw woning, juist ook in de winter, en voorkom vocht en schimmel. Met deze tips kan u vocht en schimmel in uw woning voorkomen of tegengaan.

STOP met gebruik van chemische ontstoppingsmiddelen!

Een verstopte gootsteen, toilet of afvoerputje? Daar wilt u natuurlijk snel weer van af. Grote kans dat u dan aan de slag gaat met een chemisch ontstoppingsmiddel. Ons advies: doe dat niet! In deze producten zitten vaak gevaarlijke stoffen die bij aanraking met de huid nare brandwonden kunnen veroorzaken. Bij uzelf, of bij de monteur.

Tips: wat kan u wel doen?

Dit kan u doen bij het ontstoppen van uw:

 • gootsteen en wastafel: maak het sifon los met een waterpomptang, maak het schoon en plaats het weer terug;
 • doucheputje: schroef het rooster van het putje los, maak het schoon en schroef het weer vast;
 • toilet: zet een plopper of toiletborstel met een plastic zak eromheen in de afvoer en trek deze onder water op en neer.

Als deze tips niet werken, stuur ons dan een reparatieverzoek via onze website. Of bel ons via 088 770 0000 (kies voor optie 2).

Loszittende tegel? Zwervend (grof)vuil?
Meld het via de app!

Onze buurtbeheerders en gemeentelijke diensten zorgen ervoor dat uw buurt en leefomgeving schoon, heel en veilig blijft. Zij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken! Ziet u iets wat niet hoort, en wat de veiligheid en leefbaarheid aantast? Meld dat dan bij de gemeente. Dat kan nu heel gemakkelijk via een app.

Om wat voor meldingen gaat het?

Dat kan van alles zijn: een kapotte lantaarnpaal, een volle prullenbak, een loszittende stoeptegel, (grof)vuil dat zomaar ergens is gedumpt, of planten die de doorgang van een straat of stoep belemmeren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren en de leefbaarheid in uw buurt verslechteren. Dit soort zaken kan u nu eenvoudig online bij de gemeente melden via een app.

Hoe werkt het?

Download eerst de app van uw gemeente. In Haarlem en Zandvoort is dit de BuitenBeter-app en in Beverwijk de Fixi-app (klik op de links voor meer informatie of download de app via de App Store of Google Play).

Wilt u een melding doen, maak dan een foto van de situatie. Stuur deze via de app naar de gemeente. De gemeente pakt de melding op en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomt, bijvoorbeeld bij Spaarnelanden/HVC, een stratenmaker of Pré Wonen.
Via de app kan u ook de status van uw melding volgen.

Download de app; zo houden we samen de buurt schoon, heel en veilig!

Digitale post via Postex: hoe werkt dat?

Pré Wonen verstuurt steeds meer post per mail. Zoals informatie over uw huuraanpassing, onderhoud of de afrekening van uw servicekosten. We gebruiken dus minder papier en dat is beter voor het milieu. Maar ook handig voor u, want u ontvangt informatie sneller en vindt alles gemakkelijk terug. En het is even veilig als de post die u via uw brievenbus ontvangt.

Veilig versturen

Postex is het bedrijf dat de digitale post voor ons verstuurt. Dit gebeurt altijd vanaf het e-mailadres mail@prewonen.nl. Controleer het e-mailadres van de afzender. Als het afzenderadres klopt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Klopt het afzenderadres niet, dan is de e-mail niet betrouwbaar. Een onbetrouwbare e-mail kunt u melden via www.fraudehelpdesk.nl.

Let op: Postex vraagt nooit naar uw inloggegevens of wachtwoorden. Geef deze nooit aan anderen. En neem contact met ons op als u twijfelt aan de echtheid van de poststukken.

Meer weten over digitale post van Pré Wonen?

Veel huurders ontvangen onze post al in hun mailbox. Wilt u dat ook? Op deze webpagina vindt u alle informatie over het ontvangen van onze post per e-mail. Hier geven wij ook antwoord op veelgestelde vragen over digitale post, bijvoorbeeld hoe u uw voorkeuren voor het ontvangen van onze post kan veranderen.

Tips om energie te besparen

De energiekosten breken record na record. Veel mensen voelen het nu al in hun portemonnee. En met de winter op komst maken velen zich zorgen of ze de energierekening nog wel kunnen betalen. Pré Wonen werkt volop aan het verduurzamen van woningen, zoals isoleren, het plaatsen van dubbele beglazing en zonnepanelen. In dit artikel geven we tips wat u zelf kan doen om energie te besparen.

De beste manier om uw energiekosten te verlagen? Gebruik zo min mogelijk energie. Verwarming en warm water zijn samen vaak de grootste kostenpost op de energierekening, ongeveer 60 procent. Hier kan u dan ook het meeste op besparen.

Dit zijn de belangrijkste bespaartips:

 • Zet uw verwarming op maximaal 19 graden.
 • Douche maximaal 5 minuten.
 • Verwarm alleen de ruimte waar u op dat moment bent.
 • Gaat u slapen of bent u niet thuis? Zet de verwarming dan op 15 graden (of bij vloerverwarming op 18 graden). Let op: zet uw verwarming niet lager dan 15 graden. Zo voorkomt u mogelijke vochtproblemen of het bevriezen van leidingen.

Kijk voor nog meer tips om minder gas, water en elektriciteit te gebruiken op: www.prewonen.nl/energiebesparen.

Hulp nodig? Vraag de energiecoach!

Wilt u liever persoonlijk advies? In Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede zijn energiecoaches actief. Dit zijn huurders die andere huurders gratis advies geven om energie te besparen. Ze delen ook besparingsproducten uit. 

Eenmalige energietoeslag? Vergeet dit niet aan te vragen

De overheid neemt verschillende maatregelen om de stijging van de energierekening van huishoudens en bedrijven deels te compenseren. Huishoudens met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld een extra eenmalige energietoeslag van ongeveer 1.300 euro aanvragen. Vergeet dit niet bij uw gemeente aan te vragen!
Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.

Nieuwe voorschottarieven servicekosten

Pré Wonen heeft een energiecontract voor blokverwarming, elektriciteit voor liften en verlichting in de algemene ruimten van een complex. Dankzij dit contract veranderden de energiekosten voor deze woningen lange tijd niet. Dit contract loopt per 1 november 2022 af. Inkoopexperts helpen ons om gas en elektra ook daarna zo slim mogelijk in te kopen. Eind november informeren wij u per brief over de nieuwe voorschottarieven die per 1 januari 2023 ingaan.

Anke Huntjens neemt afscheid van Pré Wonen

Per 1 december gaat bestuurder Anke Huntjens weg bij Pré Wonen. Op 1 januari 2023 maakt zij de overstap naar woningcorporatie Eigen Haard.

Anke zegt over haar vertrek: “Bijna zeven jaar heb ik met heel veel plezier als bestuurder van Pré Wonen gewerkt. Ik weet nu al dat ik deze mooie organisatie en de collega’s ontzettend ga missen. Voor mij is een nieuwe uitdaging in de sector op mijn pad gekomen bij een corporatie in de Metropoolregio Amsterdam, Eigen Haard.”

Hoe nu verder?

De huidige directieleden Maarten Oomes en Wout Kranen vormen na het vertrek van Anke Huntjens het tijdelijke bestuur van Pré Wonen. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken doorgaat. De Raad van Commissarissen van Pré Wonen buigt zich de komende periode over de toekomstige samenstelling van het bestuur.
Lees hier het volledige persbericht.

Al vijftig jaar blij met dezelfde woning

Sommige van onze huurders zijn zó tevreden met hun woning, dat ze er vele jaren blijven wonen. Soms hun leven lang. Elk jaar zet Pré Wonen huurders die vijftig jaar in dezelfde woning wonen in het zonnetje. Door corona kon dat een aantal jaar niet doorgaan, maar afgelopen zomer was het weer zover! Ruim 180 huurders waren op 13 juli uitgenodigd voor een feestelijk moment.

In Beverwijk, Haarlem, Velserbroek en Zandvoort werden deze huurders feestelijk ontvangen in een wijkcentrum of op het kantoor van Pré Wonen. Huurders die niet konden komen, kregen een persoonlijk bezoek van onze buurtbeheerders. Ook buurtbeheerder Marja de Jong ging langs bij deze trouwe bewoners om bloemen en een cadeaubon te overhandigen. Zij bezocht onder andere mevrouw Swart en de heer Aardema. Beiden wonen al jaren in de Haarlemse Patrimoniumbuurt.

“Ik ben heel blij dat ik hier woon”

“Ik kwam hier in 1946 met mijn ouders wonen”, vertelt mevrouw Swart (83). “Later woonde ik met mijn (inmiddels ex-)man en kinderen op een klein flatje. In 1969 hebben wij met mijn ouders van woning geruild, zodat wij groter konden wonen. En ik ben hier nooit meer weggegaan. Mijn kinderen zijn in dit huis opgegroeid en ik ken nu natuurlijk heel veel mensen in deze buurt. Via de kerk heb ik ook altijd veel bejaarde mensen bezocht. Zij zijn nu jonger dan ik, haha! Gelukkig kan ik nog steeds veel. Fietsen helaas niet meer vanwege de reuma, maar ik ga daar niet over chagrijnen. Wat heeft dat voor nut? Dan komt niemand meer langs.”

Jonge gezinnen

In al die jaren heeft mevrouw Swart de buurt flink zien veranderen. “Sinds enkele jaren wonen hier ook weer jonge gezinnen. Gelukkig maar! Omdat iedereen in deze woningen blijft zitten, woonden hier lange tijd alleen maar ouderen.”

Sleeën achter de auto

“Wat écht veranderd is, is het verkeer. Toen wij hier in 1946 kwamen, was mijn vader één van de twee mensen met een auto. Ik herinner me nog goed dat hij een keer met sneeuw onze zolderladder achter de auto had gebonden en met allemaal kinderen erop door de buurt rondreed. Dat kon toen nog, want het was verder zo stil op straat.”

Mevrouw Swart is slechts één keer voor langere tijd van huis geweest: “Ik ging in de zomer van 2005 het ziekenhuis in en na zeventien operaties kwam ik er pas in september 2006 uit. Dat was een zware tijd: ik kon niets, niet eens praten. Voor mijn vier kleinkinderen ben ik blijven leven en ik ben er weer bovenop gekomen. En nu word ik binnenkort overgrootmoeder!”

Nooit meer weg

“Ik ben heel blij dat ik hier woon. Het is altijd een fijne buurt geweest. Soms zijn er wel ruzietjes, we wonen natuurlijk dicht op elkaar. Door naar beide partijen te luisteren probeer ik die dan op te lossen. Pré Wonen heeft mij aanbiedingen gedaan om te verhuizen. Dat begrijp ik ook wel met die woningnood. Mijn kleinkinderen kunnen ook moeilijk aan een huis komen. Maar ik moet er niet aan denken. Als ik hier wegga, is dat in een mandje – jawel, geen kist voor mij, maar een mandje!”

“Ik heb heel wat mensen zien komen en gaan”

“Mijn vrouw en ik wonen sinds 1963 in dit huis, maar de eerste jaren hadden we alleen de bovenwoning”, vertelt meneer Aardema. “Beneden woonde een vrouw alleen. Na de oorlog waren sommige woningen vanwege de woningnood tijdelijk in tweeën gedeeld, ook al hadden ze geen eigen opgang. Toen de onderbuurvrouw in 1966 verhuisde, mochten we van Woningstichting Patrimonium (de voorganger van Pré Wonen) het hele huis bewonen. Dat was fijn, want we hadden inmiddels al twee dochters. Later kwamen daar nog twee jongens bij.”

Geen straatfeesten

Voor meneer Aardema was de straat al heel bekend: “Ik kwam als eenjarige kleuter in 1937 hier aan de overkant van de straat wonen. Het zag er toen heel anders uit. Als kind speelden we veel op straat, knikkeren en voetballen en zo. De straten waren leeg. Er waren wel veel buurtwinkeltjes als de melkboer en de ‘Spar’. De bakker en de groenteboer kwamen ook langs de deuren. Maar verder was er niet veel. Straatfeesten zoals we die nu hebben, had je toen nog niet. We hadden ook weinig contact met de buren. De sfeer was anders. Je had vooral contact met mensen van de kerk en van school. Mensen werkten veel en lang. Het was echt een andere tijd.”

Praatje maken

Niet alleen het straatbeeld is veranderd, vertelt Aardema: “Ik heb natuurlijk heel wat mensen zien komen en gaan. Ik maak meestal met nieuwe bewoners wel een praatje. Ik heb 32 jaar tot mijn pensionering bij de politie in Haarlem gewerkt. Dan heb je vaak contact met mensen. Soms klikt het en soms niet. Sommige mensen hebben een opmerkelijke visie of een afwijkende mening. Gelukkig houdt Pré Wonen het in de gaten als mensen zich niet aan de regels houden. Net als Marja, onze buurtbeheerder. We wonen hier met veel plezier en willen niet weg. Waarnaartoe ook? Ergens anders betaal je drie keer zoveel. Nee, wij blijven hier nog wel even!”

Gratis naar het ABC Architectuurcentrum

Tot 4 december 2022 is in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem een tentoonstelling te zien over het leven en werk van de sociaal bewogen architect J.B. van Loghem (1881- 1940). De reden van deze expositie is het honderdjarige bestaan van de Haarlemse wijk ‘Tuinwijk Zuid’, die Van Loghem heeft ontworpen. Naast Tuinwijk Zuid ontwierp hij ook de wijken Rosehaghe, Tuinwijk Noord, Huis Ter Cleeff en Patria.

Als huurder van Pré Wonen krijgt u gratis toegang tot deze bijzondere tentoonstelling! Wat moet u hiervoor doen? Laat dit bericht plus waardebon op uw telefoon zien aan de kassa. Of print dit bericht plus waardebon uit en laat dit tijdens uw bezoek zien bij de kassa.

Kijk voor meer informatie op de website van het ABC Architectuurcentrum.

Vacature

Gezocht per 1 januari 2023: een enthousiast lid namens de huurders voor de Regionale Geschillencommissie Kennemerland en IJmond. De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond.

Interesse?

Hier vindt u de volledige vacaturetekst, met onder meer informatie over de werkzaamheden en een profielbeschrijving.

De Voorkamer zoekt nieuwe leden!

Wilt u graag meepraten en meedenken met Pré Wonen? Word dan lid van ‘De Voorkamer’! Dit is een zelfstandige denktank waar huurders samen met Pré Wonen diverse onderwerpen bespreken en uitwerken. Zo werken we samen met u aan betere woningen en een fijnere woonomgeving voor onze huurders.

Meer weten?

Hier vindt u de volledige vacaturetekst.

Zwaaistenenproject Beverwijk:

“Zwaaien naar elkaar vermindert eenzaamheid”

Sinds eind maart liggen er twee bijzondere stoeptegels vlak bij de Beverwijkse basisschool Het Kompas. Het zijn ‘zwaaistenen’, vertelt Anne Marie de Regt, tot voor kort Consulent Leefbaarheid van Pré Wonen in Beverwijk*. “Op de zwaaistenen staat een handje dat uitnodigt om te gaan zwaaien. Zo leg je makkelijker contact met andere wijkbewoners. Dat gevoel van verbinding vermindert de eenzaamheid.”

Meer contact

Het Sociaal team Beverwijk kwam met het idee om in de wijk Zwaansmeer zwaaistenen neer te leggen, vertelt Anne Marie. “Het team vroeg of we ons hierbij wilden aansluiten. Dat wilden we heel graag. De meeste woningen in Zwaansmeer zijn van Pré Wonen. Het zijn bijna allemaal eengezinswoningen waar mensen al lang wonen, inmiddels vaak zonder kinderen. Daarnaast komen er steeds meer jonge gezinnen te wonen. Vaak hebben zij minder tijd en energie om de sociale contacten te onderhouden. Met dit zwaaistenenproject hopen we het contact tussen alle wijkbewoners te versterken.”

Glimlach

Het plan is om de zwaaistenen op meer plekken in de wijk te leggen. Bijvoorbeeld op de routes waar veel schoolkinderen langskomen. De stenen komen zowel bij jonge als oudere mensen voor het huis te liggen, en zowel bij gezinnen als alleenstaanden. Het idee erachter: zwaaien naar elkaar levert een glimlach op. Het stimuleert (spontaan) contact en gezelligheid, óók voor mensen die niet of nauwelijks meer hun huis uit komen.

* Anne Marie was tot 1 april de Consulent Leefbaarheid in Beverwijk en is dat nu in Haarlem. Sinds 1 april is Suzanne van Rijn het nieuwe gezicht van Pré Wonen in Beverwijk.

Ook een zwaaisteen op de stoep?

Wilt u ook een zwaaisteen voor uw woning in Beverwijk? U kan zich hiervoor aanmelden via sociaalteam@beverwijk.nl.

Met uw hulp steunen wij de Voedselbank

Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren. Om dat goed te doen, horen we graag ook úw mening. In juni hebben veel van onze huurders een digitale vragenlijst ontvangen en ingevuld. Bedankt voor alle reacties! Door het invullen van deze vragenlijst is een mooi bedrag voor de Voedselbank opgehaald.

Binnenkort overhandigen wij een cheque van 1.600 euro aan Voedselbank IJmond-Noord en een cheque van 3.200 euro aan Voedselbank Haarlem en omstreken. 
In de herfsteditie van de Huurdersinfo leest u wat wij met de uitslag van het onderzoek gaan doen.

Groot onderhoud seniorencomplex Rozenprieel:

De Roos krijgt opknapbeurt

Na de zomer start Pré Wonen samen met aannemer Van Lith met groot onderhoud aan De Roos, een seniorencomplex in het Rozenprieel in Haarlem. Als het werk klaar is, voldoet het gebouw aan de huidige eisen van de brandweer.

De Roos bestaat uit 72 appartementen waar vooral senioren wonen. Vaak zijn dit echtparen van wie één van de partners zorg nodig heeft. Dat gaat dan bijvoorbeeld om thuiszorg. De technische staat van dit complex uit 1996 is over het algemeen goed. Alleen voldoen het schuifdak en de woningen niet meer aan de huidige eisen van de brandweer. Dat is voor Pré Wonen de aanleiding om ook meteen andere verbeteringen aan het complex door te voeren. Zo beperken we de overlast voor de bewoners.

Bewoners positief over plannen

Op 4 mei hebben we samen met Van Lith en de bewonerscommissie de bewoners geïnformeerd. De opkomst bij deze inloopbijeenkomst was groot. De bewoners reageerden positief op de plannen. Dit is wat we gaan doen:

 • Het schuifdak boven de binnentuin (het ‘Wintertuinplein’) wordt helemaal verwijderd. Daarvoor in de plaats krijgen de galerijen op de bovenste verdiepingen een glazen luifel en een scherm. Dit beschermt de bewoners tegen de regen als ze over de galerij lopen.
 • Het Wintertuinplein krijgt een nieuwe bestrating.
 • We passen de algemene ruimten en de woningen aan zodat ze beter bestand zijn tegen brand. We passen de deuren en de beglazing van de trappenhuizen aan. Ook maken we de meterkasten in de woningen beter bestand tegen brand.
 • We verbouwen een groepswoning tot vijf zelfstandige woningen.
 • Er komen meer plekken en een overdekte parkeerplek voor scootmobiels.

De werkzaamheden starten na de zomer. Als alles volgens plan gaat, zijn de werkzaamheden in januari volgend jaar klaar.

Samen houden wij de buurt schoon, heel en veilig!

Het is hartje zomer, dé tijd om op mooie dagen lekker buiten te zijn. In uw eigen fijne en gezellige straat of buurt, waar u zich veilig en prettig voelt. Ook wij vinden dat belangrijk. Daarom zetten wij ons samen met de bewoners in om onze buurten schoon, heel en veilig te houden. Zoals in Zandvoort en aan de Haarlemse Vondelweg.

Opknapbeurt woonomgeving Kostverlorenstraat in Zandvoort

De achtertuin van het appartementencomplex aan de Kostverlorenstraat was de laatste jaren een beetje verwilderd geraakt. En bij de laatste storm waaide de pergola boven het zithoekje om. Samen met de bewoners hebben onze buurtbeheerders de tuin en het zithoekje van de bewoners laten opknappen. De wildernis maakte plaats voor lage beplanting. Ook is er een bewateringssysteem aangelegd, zodat de bewoners niet meer met tuinslangen hoeven te werken. Binnenkort wordt de pergola vervangen door kunststof beglazing, zodat het zitje weer één geheel is.
De bewoners, die zelf ook een deel van de tuin voorzien van plantjes, zijn blij met de opknapbeurt. Dat hebben we dan ook gevierd met een borrel en bitterbal!

In het zonnetje: meneer Hurkmans houdt de Vondelweg mooi en gezellig!

Meneer Hurkmans woont aan de Vondelweg. Hij houdt graag de straat en steeg bij zijn woning schoon. Zo verwijdert hij onkruid uit de steeg en veegt de stoep. “Niet overdreven hoor”, zegt hij zelf. “Er ligt niet veel vuil, maar als er iets ligt, ruim ik dat gewoon op. Ik ga er niet over klagen. Als er hondenpoep ligt, spreek ik mensen er vaak op aan, maar dat doe ik heel subtiel. We moeten het toch een beetje leefbaar om ons heen houden. Ik ben met pensioen en help graag andere mensen. Je leeft met elkaar, dus moet je ook goed met elkaar omgaan, vind ik. Beetje verdraagzaam zijn en elkaar helpen. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeg maar!”

Afschaffing verhuurderheffing:
Wat houdt dat in?

Misschien heeft u het gehoord in het nieuws: de ‘verhuurderheffing’ wordt dit jaar verlaagd en vanaf 2023 afgeschaft. Deze heffing is een belasting die woningcorporaties jarenlang over de waarde van hun woningen moesten betalen aan de overheid. De afschaffing betekent dat de corporaties, dus ook Pré Wonen, meer geld overhouden. Wat gaan wij daarmee doen?

Voorwaarden

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij alle woningcorporaties samen elk jaar extra investeringsruimte vrij. Het is niet zo dat woningcorporaties al het vrijgekomen geld zomaar overal aan mogen uitgeven. Daar stelt de overheid een paar belangrijke voorwaarden aan. Welke dat precies zijn, ziet u in de onderstaande afbeelding.

Keuzes maken

De afschaffing van de verhuurderheffing moet ervoor zorgen dat er meer geld vrijkomt voor een aantal van de genoemde doelen. Omdat de kosten voor vooral het bouwen en verduurzamen van woningen de laatste tijd enorm gestegen zijn, zullen we hierin wel keuzes moeten maken. Deze keuzes maken we niet alleen. In het najaar worden er aanvullende lokale prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s). De landelijke afspraken zijn hiervoor de basis. Samen kijken we per gemeente wat nodig en mogelijk is. Zo hoeft er bijvoorbeeld in Heemstede veel minder verduurzaamd te worden dan in Zandvoort. Daarbij kijken we ook naar de doelen die in ons ondernemingsplan staan. In een volgende Huurdersinfo houden we u hierover op de hoogte.

Zomertips:

Met vakantie? Zó laat u uw huis veilig achter!

Gaat u deze zomer met vakantie? U gebruikt dan misschien altijd al een checklist, zodat u niets vergeet mee te nemen. Maar wist u dat u ook een checklist kan gebruiken om uw huis veilig achter te laten? Als u alle onderstaande zaken afvinkt, kan u met een gerust hart een paar weekjes met vakantie!

Zo vermindert u de kans op inbraak:

 • Vertel uw buren dat u met vakantie gaat. Vraag of ze de post af en toe van de deurmat willen halen.
 • Zet enkele lampen in uw woning op een tijdschakelaar, zodat deze ’s avonds aan- en uitgaan.
 • Doe alsof u thuis bent: leg een krant open op tafel en zet er een theekopje naast.
 • Leg geen waardevolle spullen in het zicht.
 • Controleer of alle deuren en ramen goed op slot zitten.
 • Zet een bewegingssensor op de buitenlamp.

En zo voorkomt u andere schade aan uw woning:

 • Loop voordat u vertrekt een rondje door het huis. Controleer of het gas uit is en of de watertoevoer dicht is (in elk geval naar de wasmachine). Trek de stekkers zo veel mogelijk uit het stopcontact.
 • Laat uw woning schoon achter, zodat u bij terugkomst niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Maak bijvoorbeeld uw koelkast en vriezer schoon. Of haal alles eruit en schakel ze uit. Dat scheelt ook weer energie. Laat dan wel de deuren van de koelkast of vriezer open, zodat er geen schimmel in ontstaat. Gooi al het afval weg, zodat daar geen ongedierte op afkomt.

Wijkvernieuwing in Haarlem en Beverwijk:

Meer woningen in mooie en veiligere wijken

Pré Wonen wil het aanbod aan sociale huurwoningen vergroten én onze wijken leefbaarder maken. Beide uitdagingen komen samen bij de wijkvernieuwing van het Haarlemse Beatrixplein en het Beverwijkse Kuenenplein.

Beatrixplein, Parkwijk Haarlem

Samen met de gemeente Haarlem, de supermarktketen Dekamarkt en andere partijen bereiden we de vernieuwing voor van het Prinses Beatrixplein en het gebied eromheen in Parkwijk. We bouwen hier 230 nieuwe woningen. Op het vernieuwde Beatrixplein komt een nieuw winkelcentrum. Dat wordt straks het gezellige en bruisende hart van Parkwijk. Een levendige plek, waar bewoners prettig kunnen winkelen en andere mensen ontmoeten. Een nieuw Huis van de Wijk biedt ruimte voor sociale voorzieningen voor de hele buurt. Ook komt er in de wijk extra plek voor aanleunwoningen en een sportzaal.

Informatiemarkt bewoners

De plannen kunnen voor sommige bewoners en ondernemers ingrijpend zijn. Daarom organiseerden wij eerder dit jaar speciaal voor onze huurders informatiebijeenkomsten. Tijdens een goed bezochte algemene informatiemarkt konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden de plannen ook zien en vragen stellen.

Wonen en verkeer Beatrixplein (afbeelding is ter illustratie)

Kuenenplein, Beverwijk

In Beverwijk wordt de Kuenenpleinbuurt de komende tien jaar verbeterd. Samen met de gemeente en corporatie Woonopmaat hebben we plannen gemaakt om er een gevarieerde, prettige en groene wijk van te maken met een fijne openbare ruimte. Ook is er aandacht voor duurzaamheid: we plaatsen waar mogelijk zonnepanelen en bouwen er ons eerste houten appartementengebouw.

Klankbordgroep
Het vernieuwen van de Kuenenpleinbuurt doen we in samenspraak met de bewoners. Een klankbordgroep met kopers en huurders uit de wijk heeft kritisch met de plannen meegekeken. Daarop hebben we enkele plannen aangepast. Nu ligt er een plan waar alle partijen achter staan. Ook tijdens de uitwerking van de plannen blijft de klankbordgroep nauw betrokken en kritisch meekijken. Zo werken we samen aan een mooi en veilig Kuenenplein, waar iedereen zich thuis voelt. Lees hier meer over onze plannen voor de vernieuwing van het Kuenenplein.

Uw wijk heeft een nieuw gezicht

Per 1 april hebben onze wijkconsulenten een nieuwe naam gekregen. Zij heten nu ‘Consulenten leefbaarheid’. Deze titel past beter bij het werk dat zij doen: samen met de bewoners de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

Wat doet de Consulent leefbaarheid precies?

Wilt u een activiteit organiseren om uw wijk leuker, schoner, veiliger of mooier te maken? Dan kunnen onze Consulenten leefbaarheid u daarbij helpen. Zij kijken of er geld of middelen beschikbaar zijn voor de activiteit. Samen met de buurtbeheerders zijn de Consulenten leefbaarheid hét gezicht van Pré Wonen in uw wijk.

Nieuwe wijkindeling

Per 1 april hebben de vijf Consulenten leefbaarheid ook een nieuwe wijk gekregen. Dat betekent dat uw wijk een nieuwe consulent en dus een nieuw gezicht heeft. Dit is de nieuwe wijkindeling:

Nieuwe buurtbeheerder Zandvoort

Eric is de nieuwe buurtbeheerder in Zandvoort. Hij heeft Harry opgevolgd, die Pré Wonen onlangs heeft verlaten. Kijk hier voor meer informatie over onze buurtbeheerders.

Op zoek naar een nieuwe huurwoning?

Denk eens aan woningruil!

Bent u op zoek naar een beter passende huurwoning? Eentje die groter, of juist kleiner is? Het vinden van een beter passende woning is vaak lastig. Zeker als u nog niet lang staat ingeschreven als woningzoekende. Woningruil kan dan een goede optie zijn.

Kijk op Ruilmijnwoning.nl

Het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen is helaas beperkt. Daarom sloten Pré Wonen en andere corporaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zich per 1 maart aan bij Ruilmijnwoning.nl. Deze website maakt het ruilen van woningen makkelijker. Huurders kunnen hier hun woning te ruil aanbieden.
Steeds meer corporaties sluiten zich aan bij Ruilmijnwoning.nl. Daardoor worden er steeds meer woningen aangeboden. Dat vergroot de kans dat er ook voor u een passende woning tussen zit.

Behoud van inschrijfduur

Bij woningruil blijft de opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. Zo kan woningruil een mooie tussenstap zijn naar een nog betere of mooiere woning!

Hoe werkt het?

Ga naar Ruilmijnwoning.nl en maak gratis een account aan. Met dit account kan u uw woning aanbieden, zoeken naar passende woningen en daarop reageren. Ruilmijnwoning.nl helpt u stap voor stap bij het hele proces. Vanaf het aanbieden en promoten van uw woning tot en met de afwikkeling van de woningruil.
Deze woningruilservice kost 50 euro. Dit betaalt u alleen als u een geschikte ruilpartner vindt en de corporatie de woningruilaanvraag goedkeurt.

Meer informatie?

Kijk dan hier of ga direct naar Ruilmijnwoning.nl.

Volop aandacht voor isoleren en verduurzamen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Veel huurders voelen dat direct in hun portemonnee. Wij kunnen deze prijsstijgingen helaas niet beïnvloeden. Maar door onze minst energiezuinige woningen aan te pakken, kunnen we wel het energieverbruik van onze huurders verlagen. Hoe gaan we dat doen?

Voorrang voor woningen
met labels E, F en G

Onze woningen moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is een enorme opgave, waar we ons de komende tientallen jaren voor inzetten. We beginnen met de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Dat zijn de woningen met energielabels E, F en G. Het energielabel laat zien hoe zuinig een woning is. Op energielabel.nl kan u zien welk energielabel uw woning heeft.

Planning

Op dit moment bereiden we een plan van aanpak voor om deze woningen energiezuiniger te maken. Dit doen wij bijvoorbeeld door woningen te isoleren. Het doel is dat onze huurders een comfortabelere woning krijgen én minder energie verbruiken. Wij informeren u tijdig als uw woning aan de beurt is.

Verduurzaming overige woningen

Waar mogelijk combineren we de verduurzaming van een woning met planmatig ouderhoud of renovatie. Soms kiezen we ervoor om een woning te vervangen door nieuwbouw. De werkzaamheden pakken we complexmatig aan. Het kan voorkomen dat uw woning nog niet aan de beurt is. Dat is vervelend, maar we vragen uw begrip hiervoor.

Wat kan u zelf doen?

U kan zelf ook maatregelen nemen om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Hier alvast enkele tips:

 • Leg tochtstrips en tochtprofielen aan.
 • Dicht naden en kieren.
 • Plaats folie achter radiatoren (let op: niet doen bij collectieve verwarming, want dan kan de warmtemeter een hoger verbruik registreren dan uw werkelijke verbruik).
 • Vervang lampen door ledverlichting.
 • Douch minder vaak en korter.
 • Trek een extra warme trui aan.
 • Download hier het document ‘Tips besparen op energielasten’.
 • Vraag persoonlijk advies aan van een energiecoach. Kijk hier voor meer informatie.

Voorlopig geen hogere kosten blokverwarming en elektra algemene ruimten

Voorlopig blijven de energiekosten ongewijzigd voor blokverwarming en voor elektriciteit voor liften en verlichting in algemene ruimten van een complex. In november 2022 loopt dit energiecontract af. Inkoopexperts helpen ons nu al om later dit jaar zo slim mogelijk gas en elektra in te kopen.

Vocht en schimmel in huis?

Zó voorkomt u erger!

In elke woning is vocht te vinden. Meestal merkt u daar niet veel van. Maar te veel vocht kan problemen geven. Zo kan er bijvoorbeeld schimmel ontstaan. Met deze tips kan u zelf veel doen om vocht en schimmel in huis te lijf te gaan.

1. Luchten: lucht uw huis 15 minuten per dag.

Zet elke dag ramen en deuren tegen elkaar open. Ook in de winter. Door het ventileren kan het vocht namelijk de woning verlaten en wordt de lucht droger. Het opwarmen van drogere lucht kost minder energie.

2. Ventileren: blaas vochtige lucht eruit.

Houd ventilatieroosters 24 uur per dag open of zet ramen 24 uur per dag op een kier. Dan kan het vocht verdwijnen. Een droog huis wordt sneller warm en is gezonder. Maak de ventilatieroosters met bijvoorbeeld een stofzuiger schoon.

3. Verwarmen: houd de temperatuur boven de 15 graden.

Zorg dat uw woning nooit te koud wordt, want dan blijft het vocht in huis hangen. Laat ook ’s nachts, of als er niemand thuis is, de temperatuur niet onder de 15 graden komen.

4. Douchen: zet de ventilatie aan en lucht 30 minuten.

Houd tijdens het douchen de badkamerdeur dicht. Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze tijdens het douchen op de hoogste stand. Maak daarna muren en douchevloer droog en houd de badkamerdeur nog 15 minuten dicht. Laat de ventilatie nog minimaal 15 minuten aan staan of zet een raam of deur een half uur open.

5. Wassen: hang uw was buiten te drogen.

Kan uw was niet buiten hangen? Lucht dan extra door twee ramen tegen elkaar open te zetten. En houd ventilatieroosters open. Centrifugeer de was goed voordat u deze ophangt. Dan droogt de was sneller.

6. Koken: zet de afzuigkap aan en lucht 15 minuten.

Kook met deksels op de pannen. Dan komt er minder waterdamp in uw woning. Zet de afzuigkap aan tijdens het koken en/of zet het keukenraam open. Heeft u mechanische ventilatie? Zet deze dan op de hoogste stand.

7. Slapen: lucht 15 minuten met het raam open.

Zet dan wel eerst de verwarming lager, maar niet lager dan 15 graden. Zet ramen en/of deuren 15 minuten tegen elkaar open. Zo krijgt u frisse lucht in uw woning. Slaap ’s nachts met het raam of de slaapkamerdeur open.

8. Regen: lucht uw huis ook bij regen.

Zelfs dan wordt het minder vochtig in huis. Ziet u na een flinke regenbui vlekken op de muur? In de hoek van de kamer? Dan kan er een lekkage zijn. Hier kan u 24/7 een reparatie doorgeven.

9. Inrichten: plaats meubels niet voor de verwarming.

Hang ook geen gordijnen voor de verwarming. Houd circa 5 cm ruimte tussen de meubels en de muur en vloer. Zo kan de lucht doorstromen. Open overdag uw (rol)gordijnen zodat deze niet voor ventilatieroosters hangen.

Kijk hier voor meer tips!

Wist u dat…

…. u het bij ons moet melden als u mensen uit Oekraïne in uw huis opvangt?

Kijk hier voor meer informatie.

… u nu ook een klacht digitaal kan indienen?

Log in op mijn.prewonen.nl. Bij ‘Direct actie ondernemen’ kiest u voor ‘Ik wil een klacht indienen’ en vult u het digitale klachtenformulier in. U ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van ons. Als u dit digitale klachtenformulier gebruikt, heeft u inzicht in de status van uw klacht en ziet u welke afdeling uw klacht behandelt. Ook kan u eenvoudig een bericht sturen naar de behandelaar van uw klacht.

Let op: dit formulier is niet bedoeld voor overlastmeldingen of reparatieverzoeken. Reparaties geeft u eenvoudig online door via onze website. Heeft u een andere klacht, dan kan u ons mailen via mail@prewonen.nl.

… u de huur op elke dag van de maand kan opzeggen?

U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Zegt u dus bijvoorbeeld op 18 mei op, dan kan u op 18 juni (of op de eerstvolgende werkdag na die datum) de sleutel inleveren. Dat scheelt u wachttijd én extra onnodige huurkosten! Lees hier meer over hoe u de huur kan opzeggen.

… Pré Wonen rookmelders laat plaatsen in woningen zonder rookmelder?

Heeft uw woning nog geen rookmelder? Dan ontvangt u in de loop van dit jaar van ons een brief waarin staat vermeld wanneer uw woning aan de beurt is.

Afbeelding ter illustratie

Duurzamere woningen door nieuwbouw en renovatie

Pré Wonen zet volop in op de verduurzaming van woningen. Dat doen we bijvoorbeeld in Parkwijk, waar verouderde woningen plaats maken voor nieuwe, duurzame woningen. Maar ook bestaande woningen – zoals aan de Stevinlaan in Heemstede – worden tijdens onderhoud en renovatie zoveel mogelijk verduurzaamd.

Afbeelding is ter illustratie

Sloop-nieuwbouw Bazellaan Haarlem

Aan de Bazellaan in Parkwijk worden in totaal 136 portiekwoningen uit de jaren vijftig gesloopt. Hiervoor komen maar liefst 180 drie- en vierkamerappartementen terug. De sloop-nieuwbouw is verdeeld in vier blokken. Het eerste blok is halverwege 2020 opgeleverd. Het tweede en derde blok wordt nu gebouwd. De sloop van de laatste 48 woningen in het vierde blok start volgend jaar. Naar verwachting is het hele project medio 2024 klaar.

Gasloos en zonnepanelen

De nieuwe woningen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en goed geïsoleerd. Dat levert de huurders veel voordelen op: hun nieuwe woning is een stuk comfortabeler én ze hebben een lagere energierekening!

Recht op terugkeer

Alle oorspronkelijke bewoners kregen bij de start van het project het recht op terugkeer in een passende woning. Ongeveer een derde van hen wilde terugkeren. De meeste wonen inmiddels al in het eerste blok. De andere bewoners zijn met urgentie naar elders verhuisd.

Renovatie woningen Stevinlaan Heemstede

Dit najaar voeren we planmatig onderhoud uit bij 32 woningen aan de Stevinlaan in Heemstede. Daarbij maken we de woningen ook meteen duurzamer. Deze aanpak levert de volgende verbeteringen op:

 • Een gezonder binnenklimaat door minder kans op vocht en schimmel door de mechanische ventilatie.
 • Zelf energie opwekken door plaatsing zonnepanelen.
 • Energiebesparing en hoger wooncomfort door dakisolatie.

Even ontsnappen aan de herrie

In deze woningen wonen veel oudere en kwetsbare mensen. Voor hen hebben we in de buurt enkele logeer- en rustwoningen ingericht. Zo kunnen zij even ontsnappen aan de overlast door de werkzaamheden. Eind februari 2022 zijn alle woningen klaar.

Geen hogere woonlasten

Door de woningverbeteringen stijgt de huurprijs. Tegelijk zal de energierekening voor de huurders dalen, dankzij de zonnepanelen en de isolatie van de woningen. Uiteindelijk zullen de huurders daardoor hetzelfde of minder gaan betalen aan woonlasten. Hoe dat precies uitpakt, hangt natuurlijk ook af van de huidige prijsschommelingen en het energieverbruik per huurder.

Medehuurder worden? Check eerst de voorwaarden!

Een sociale huurwoning vinden is niet makkelijk. Het duurt vaak jaren voordat iemand hiervoor in aanmerking komt. Sommige mensen hopen sneller een woning te krijgen door medehuurderschap aan te vragen. Maar dat gaat niet zomaar; daarvoor moet u aan enkele strenge wettelijke voorwaarden voldoen.

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder staat vermeld op het huurcontract en heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Hij of zij is mede aansprakelijk voor de woning en mag in de woning blijven als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt.

U kan alléén medehuurder worden als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Bent u gehuwd, geregistreerd partner of heeft u een samenlevingscontract met de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder.
 • Heeft u geen van deze officiële verbintenissen met de hoofdhuurder? Dan moet u kunnen aantonen dat u minimaal twee jaar een wederkerige (liefdes)relatie heeft. Ook moet u kunnen bewijzen dat u een gezamenlijk huishouden voert én samen de kosten deelt. U staat bijvoorbeeld minimaal twee jaar samen op het adres ingeschreven bij de gemeente en/of u betaalt al twee jaar de huur via een gezamenlijke rekening.
 • De woning is al minimaal twee jaar uw hoofdverblijf.
 • De huurder heeft geen huurschuld op het moment van de aanvraag.
 • Op het moment van de aanvraag heeft u niet als doel om zelf hoofdhuurder van de woning te worden.

Let op: kinderen die inwonen bij hun ouders kunnen geen medehuurder worden. Dit is wettelijk vastgelegd: bij een ouder-kindrelatie is geen sprake van een wederkerige (liefdes)relatie. Ook kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouders komen niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Tip: zorg dat uw kinderen zich op hun achttiende inschrijven bij Woonservice of WoonopMaat: lees hiervoor deze tip.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden?

Download dan het formulier ‘aanvragen medehuurderschap’ op onze website. Kijk voor meer informatie op onze website.

Tip:
Ben je 18+? Schrijf je nú in als woningzoekende!

Er is veel vraag naar een sociale huurwoning in de regio Kennemerland en IJmond. Het kan jaren duren voordat je een van deze woningen zelf kan huren. Schrijf je daarom zo vroeg mogelijk in als woningzoekende. Dat kan al vanaf je achttiende. Meteen doen dus!

Waar inschrijven?

Deze twee websites bieden sociale huurwoningen aan:

 • Woonservice biedt in zowel regio Kennemerland als IJmond sociale huurwoningen van corporaties aan. Woonservice werkt met een aanbodsysteem waar woningzoekenden kunnen reageren op de beschikbare woningen. Hiervoor moet je wel ingeschreven zijn bij Woonservice. Doe dat zo snel mogelijk, want hoe langer je wachttijd, hoe meer kans je maakt op een woning.
 • WoonopMaat is een lokaal gerichte wooncorporatie met 8.800 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Woonopmaat verdeelt haar huurwoningen via het optiemodel. Als je een woning aangeboden wilt krijgen, is registratie bij Woonopmaat als woningzoekende noodzakelijk. Je kunt daarna al vanaf je achttiende jaar opties nemen.

Als je in aanmerking wilt komen voor een huurwoning in deze regio’s, kijk dan op de websites voor meer informatie.

Ouder dan 18?

Bent u (een stuk) ouder dan achttien? Ook dan is het verstandig om u in te schrijven. Dat geldt ook als u een koophuis heeft of een huurwoning deelt. Want stel dat u door bijvoorbeeld een scheiding of verlies van uw baan uw huis moet verkopen of uw huurwoning moet verlaten. Dan is het een prettig idee dat u eventueel een (andere) sociale huurwoning kan krijgen.

De verbinding zoeken

De feestdagen staan voor de deur. Voor velen is dat een tijd van gezellig samenzijn met familie en vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Zeker dit jaar niet, nu het coronavirus nog steeds rondgaat.

De kans is groot dat we maar met een paar mensen bij elkaar mogen zijn. Daarnaast geldt dat veel mensen zich door de lockdowns eenzamer voelen en misschien ook wel eenzaam zijn. Of ze hebben juist het gevoel dat hun gezinsleden en buren te veel op hun lip zitten. Ook hebben steeds meer mensen geldzorgen. Door verlies van werk door corona. Of door stijgende energierekeningen. Geen wonder dat mensen wanhopig of somber worden en kortere lontjes hebben… prettig samen leven is niet altijd even makkelijk.

Kan Pré Wonen daar iets aan veranderen? Daar breek ik vaak mijn hoofd over. Maar een oplossing voor alle problemen heb ik ook niet. Wij zijn een woningcorporatie met een sociaal hart en willen onze huurders graag uit moeilijke situaties helpen. Maar die zijn er steeds meer, en we kunnen niet altijd iederéén helpen. Belangrijk is dat we oog houden voor de menselijke maat. We blijven – eventueel samen met onze sociale partners – oplossingen zoeken voor de meest schrijnende kwesties.

Maar hoe moeilijk dat nu ook is; ‘prettig samen leven’ moeten we echt sámen doen. Door de verbinding te zoeken, huurders met huurders, en huurders met Pré Wonen. Hoe doe je dat, verbinding zoeken? Een mooi voorbeeld daarvan gaf mijn negentienjarige zoon: hij vertelde dat hij op een feestje van een Egyptische vriend nogal opviel, als enige ‘bleekscheet’ tussen allemaal – zoals hij dat noemde – “getinte jongens met ook nog eens sportschoolbrede lichamen.” Best indrukwekkend vond hij dat. Maar toen hij een grapje maakte over zijn eigen minder gespierde én bleke lichaam was het ijs meteen gebroken. Eigenlijk waren er – op hun uiterlijk na dan – geen verschillen tussen hem en de andere jongens en hadden ze samen een heel leuke, relaxte avond.

Toen hij dat zo vertelde, dacht ik: hoe zit dat eigenlijk bij ons? Zijn wij zélf wel altijd zo relaxed? Eerlijk gezegd kunnen we onszelf hierin volgens mij nog wel verbeteren. Laten we proberen vaker te ontspannen. Bijvoorbeeld door onszelf iets minder serieus te nemen. Door vaker te lachen, om onszelf en met elkaar. En vooral: door niet de verschillen op te zoeken, maar dat wat ons met elkaar verbindt.

Natuurlijk: met het zoeken naar verbinding lossen we niet als met een toverstaf alle problemen meteen op. Maar we dragen zo misschien wel een steentje bij aan prettig – en vooral – sámen leven.

Ik wens u fijne dagen en een mooi, gezond en gelukkig nieuwjaar!

Anke Huntjens

Wintertips voor warme woningen

Is uw huis en tuin al winterklaar? Met deze tips gaat u goed voorbereid de koude maanden in!

Tips voor in huis:

 • Zet de thermostaat in uw woonkamer op maximaal 20 graden. Toch nog koud? Trek sloffen aan en een warme trui, of doe een kleedje om. Vergeet niet ’s nachts de temperatuur een paar graadjes lager te zetten.
 • Gaat u een paar dagen weg? Zet de thermostaat dan niet lager dan 15 graden. Dan heeft u uw huis weer snel op temperatuur, zonder dat u heel veel hoeft te stoken.
 • Zorg dat uw huis continu wordt geventileerd. Het klinkt raar, maar met frisse lucht in huis kan je juist energie besparen. Met ventileren voer je namelijk vochtige lucht af. En droge lucht is veel sneller warm dan vochtige lucht.
 • Werkt u thuis in een aparte werkkamer? Zorg dan voor plaatselijke verwarming, zoals een elektrisch kacheltje. Dan hoeft u niet het hele huis te verwarmen.
 • Ontlucht de radiatoren. Dat verhoogt het vermogen van uw verwarming. Begin bij de hoogst geplaatste radiator.
 • Isoleer waterleidingen in onverwarmde kamers, de kelder en de kruipruimte met een isolatiebuis.
 • Controleer uw deuren en ramen op tocht en plaats waar nodig tochtstrips.

Tips voor rond uw huis:

 • Sluit de buitenkraan af. Bij vorst kan het water in de leiding bevriezen en uitzetten, waardoor de leiding kan beschadigen. Als het water dooit kan er flinke lekkage ontstaan.
 • Maak uw tuin winterklaar: snoei de bomen op tijd (voor januari) en bescherm planten en bomen tegen vorst.
 • Zorg voor voer voor de vogels.

Woningen erbij in Haarlemse Parkwijk en Delftwijk

In Delftwijk maken – in fasen – 224 verouderde sociale huurwoningen plaats voor ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat.

Meer woningen beschikbaar

Er is een groot tekort aan huurwoningen. Zeker onder starters, alleenstaanden en senioren. Met dit sloop-nieuwbouwproject helpt Pré Wonen deze groep huurders aan een geschikte woning. De nieuwe woningen blijven in de sociale huur, zijn gasloos en krijgen zonnepanelen. De nieuwe flatgebouwen krijgen een grote, groene binnentuin, die alleen toegankelijk is voor de bewoners.

Helft van de woningen is gesloopt

Inmiddels is de helft van de acht flatgebouwen gesloopt. In 2022 starten we met de nieuwbouw. Als over twee jaar de nieuwe woningen klaar zijn, begint de sloop van de andere vier flats. In de tussentijd blijft de leefbaarheid in de wijk goed. We onderhouden het groen rondom de flats en organiseren activiteiten.

Meer informatie over dit project, met de naam ‘De Schrijvers’, leest u op onze website.

Kijk terug: feestelijke online oplevering van De Groene Linten

Eerder dit jaar rondden we de wijkvernieuwing van Parkwijk af. Er staan nu 188 moderne, ruime nieuwbouwwoningen (sociale huur, vrije sector en koop huur) en 31 seniorenappartementen (sociale huur). Dit zijn 26 woningen meer dan de verouderde woningen die er eerst stonden.

Het filmpje van de feestelijke oplevering bekijkt u hier.

Meer service en meer reparaties vergoed

Meldt u zich ook aan voor het Pré Woonpakket in Zandvoort?

Als huurder van De Key in Zandvoort maakte u mogelijk gebruik van het onderhoudsabonnement, glasfonds en/of rioolfonds.
Pré Wonen biedt u een soortgelijk pakket, het Pré Woonpakket. Met dit pakket krijgt u meer service en meer reparaties vergoed. En u betaalt ook nog eens minder! Welke voordelen kan het Pré Woonpakket ú opleveren?

Heeft u nu een onderhoudsabonnement?

U betaalt hiervoor nu € 7,07 per maand. Zet u deze om naar het Pré Woonpakket, dan betaalt u nog maar € 5,15 per maand. Voor dat lagere bedrag vergoeden wij glasherstel en rioolontstopping. Ook vergoeden we meer kleine reparaties dan u nu gewend bent.

Draagt u nu bij aan een glas- en/of rioolfonds?

Voor het glasfonds betaalt u nu elke maand € 1,60 en voor het rioolfonds € 0,44. Bij het Pré Woonpakket zitten deze werkzaamheden in het pakket. U betaalt hier dus niet extra voor.

Meld u nu aan

Aanmelden kan makkelijk en snel digitaal via het huurdersportaal mijn.prewonen.nl. Als u zich aanmeldt dan moet u de eerste reparatie zelf betalen.

Meer weten? Op www.prewonen.nl/pre-woonpakket staat een overzicht met veelgestelde vragen.

Helpt u ook mee om uw woonomgeving schoon, heel en veilig te houden? Lees hier alle tips

Samen met de huurders probeert Pré Wonen uw woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. Buurtbeheerders Harry Maarse, Chantal Bunkers en consulent Wijkbeheer Tanja Paap (Zandvoort) hebben de volgende tips voor u.

Samen met de buren schoonmaken

Als huurder kan u veel doen om uw woonomgeving schoon te houden en uw woonplezier te vergroten. Denk daarbij aan uw eigen woning, balkon, tuin of achterpad. U kan bijvoorbeeld met uw buren afspreken om samen de algemene ruimten, stoep en galerij schoon te houden. Misschien wel met een gezellig kopje koffie erbij?

Galerij obstakelvrij = iedereen blij

Het ziet er leuk uit: een bankje of plant op de galerij of in het trappenhuis. Dit mag. Zorg er wel voor dat de doorgang minimaal 85 cm breed blijft. Zo kunnen hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulance, goed hun werk doen als dat nodig is.

Meeuwenoverlast: ruim etensresten goed op

In onze regio leven veel meeuwen. Dit kan overlast geven.
Pré Wonen kan hier helaas niets aan doen. Het belangrijkste is dat u ze zelf geen eten geeft. Ook kunt u een verjager op het dak plaatsen. Meer informatie en tips vindt u op de website van uw gemeente.

Ziet u zwerfafval? Bel uw gemeente

Voor (zwerf)afval/grofvuil en handhaving neemt u contact op met uw gemeente. Op onze website leest u meer informatie.

Praat over klachten met uw buren

Heeft u klachten over het gedrag van uw buren? Een goed gesprek leidt vaak al tot een oplossing. Vertel ze rustig waar u last van heeft. Lukt dat niet, neem dan contact op met Klantadvies van Pré Wonen. Dan kijken we samen naar een oplossing.

Op onze website leest u meer informatie.

Reparatieverzoek indienen: nu nóg makkelijker en sneller

Heeft u een reparatieverzoek? Indienen gaat nu nóg makkelijker en sneller, want u hoeft hiervoor niet meer in te loggen op het huurdersportaal.

Hoe dient u een reparatieverzoek in?

Ga naar mijn.prewonen.nl en klik daar op ‘Reparatieverzoek’. Uw verzoek gaat rechtstreeks naar een van onze aannemers. Deze neemt dan contact met u op.

Herfsttip: Blaadjes uit de goot!

Het is weer herfst: wát een mooi gezicht, de kleuring van de bomen. De blaadjes die van de bomen vallen kunnen zorgen voor een verstopte dakgoot. Het is dus belangrijk dat de goot regelmatig geveegd wordt. Dan stroomt het regenwater makkelijk naar het riool.

Pré Wonen reinigt jaarlijks / tweejaarlijks de dakgoten. Het reinigen wordt bepaald per complex. De bewoners krijgen hier vooraf een brief over. Daarnaast maakt Pré Wonen wanneer nodig de dakgoten schoon. Meer informatie hierover vindt u in de brochure over het Pré Woonpakket (pagina 14).

Pré Woonpakket voor alle huurders van een woning

Sinds 1 december 2020 heeft Pré Wonen de woningen in Zandvoort overgenomen van De Key. Huurders van een woning van Pré Wonen in Zandvoort ontvangen een brief om zich aan te melden voor het Pré Woonpakket. Daarmee is een begin gemaakt met eenduidig beleid voor alle huurders van Pré Wonen. Het voorstel voor het Pré Woonpakket is voorgelegd aan HPZ (Huurders Platform Zandvoort). Na een kritische blik en verduidelijkingen is HPZ akkoord gegaan met het voorstel.

De Bewonerskernen zijn akkoord gegaan met de prijsaanpassing tot € 5,15 per maand. Hiermee is het bedrag weer kostendekkend, nadat het een aantal jaren niet in prijs was verhoogd. Huurders die een Pré Woonpakket hebben, kregen hierover inmiddels bericht.

Garageproject in Oosterwijk: minder afval op straat én meer hergebruik

Om zwerfafval op straat te verminderen, beheren vier huurders een garagebox, die Pré Wonen ter beschikking stelt. Want grofvuil dat zomaar op straat beland is een doorn in het oog van velen. Actieve huurders aan de Moezelstraat, Alzettestraat, Sauerstraat en de Luxemburglaan pakten de handschoen op. Dit doen zij samen met de Pré Wonen-consulent wijkbeheer, de gebiedsverbinder van de gemeente en de sociaal werker van Stichting Welzijn Beverwijk.

Flyer en koelkastmagneet

Om flatbewoners te informeren gingen deze actieve bewoners op pad met een informatieflyer en een koelkastmagneet. Op de magneet staat het telefoonnummer dat de bewoner kan bellen. Wethouder Hanneke Niele liep 19 mei mee: “Ik juich dit initiatief toe. Het is een mooie actie die past in onze strijd tegen afvaldumping. Een schone straat is voor iedereen fijn.”

Wat is het garageproject ook alweer?

De garage en het project bestonden al. Huurders kunnen hier tijdelijk hun grofvuil kwijt. Toch belandde nog veel grofvuil op straat. Tijd voor deze nieuwe actie dus. Eén telefoontje naar het groepje bewoners is genoeg. Noppes komt op maandag langs en HVC haalt de rest op dinsdag op. Twee vliegen ineen klap: minder afval op straat én stimulering van hergebruik.

Hier ziet u een leuk filmpje van het project: https://youtu.be/wPLLma4njf4

Illegaal gebruik van sociale huurwoningen: woonfraude!

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die hier recht op hebben of die op een wachtlijst staan. Er zijn echter huurders die zich hier niet aan houden. Het gaat dan om hennepteelt, het verhuren van de woning aan iemand anders of de woning leeg laten staan. Dit is woonfraude.

Waarom bestrijden wij woonfraude?

We bestrijden woonfraude om illegaal gebruik van een sociale huurwoning te voorkomen. Hierdoor krijgen we kortere wachtlijsten voor mensen die op een woning wachten. Ook de leefbaarheid is belangrijk; woonfraude geeft overlast aan omwonenden waardoor mensen zich minder veilig voelen in hun eigen buurt. Wanneer wij woonfraude constateren kan tot huisuitzetting worden overgegaan.
Toeristische onderverhuur (via Airbnb, booking.com, et cetera) is onder geen voorwaarden toegestaan. Onze woningen zijn gebouwd met gemeenschapsgeld. Ze zijn zéker niet bestemd voor verhuur aan toeristen, waarbij de huurder er ook nog geld aan verdient. Wij pakken dit dan ook stevig aan. In het huurcontract staat onderverhuur expliciet vermeld als niet toegestaan.

Vermoedt u woonfraude? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Geef het aan ons door. Dat kan ook anoniem. Via telefoonnummer 088 7700 000 of stuur een e-mail naar woonfraude@prewonen.nl. Denkt u dat mensen in uw buurt hennep kweken of handelen in drugs? Dit kunt u ook melden bij de politie via 0900 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000.  Meer informatie leest u op onze website.

Gratis energieadvies Zandvoort

De gemeente Zandvoort kreeg een subsidie om haar bewoners te helpen met het verlagen van hun woonlasten en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Huurders in Zandvoort kunnen gratis energieadvies krijgen. Dit doet een adviseur van ‘Klimaatroute’.

Hoe werkt het?
U krijgt tips over energiebesparende maatregelen. Hierdoor kunt u geld besparen op uw energierekening, zorgen voor meer comfort in huis en u helpt het milieu. Bij het energieadvies krijgt u ook energiebesparende producten, zoals radiatorfolie, een tochtstrip en ledlampen. De adviseur helpt u bij het uitzoeken van de geschikte producten voor uw woning.

 • De adviseur van Klimaatroute geeft u aan de deur advies voor uw woning. Dit duurt 20 minuten.
 • De adviseur houdt 1,5 meter afstand en is herkenbaar aan een hesje van Klimaatroute.
 • Direct na het gesprek ontvangt u de energiebesparende producten en tips.
 • Als u niet thuis bent, komt de adviseur later nog een keer langs.

Lees alles over energiebesparing op de website van de gemeente Zandvoort, Duurzaam Bouwloket Zandvoort
of onze website.

Tip – Hoge temperatuur en langer niet thuis? Spoel uw kraan goed door

Wanneer u langer dan een week niet thuis bent geweest, dan heeft het water een tijdje stilgestaan in uw woning. Dit is van invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Bij warm weer (25 graden of warmer) is er ook kans dat er bacteriën groeien in de leidingen. Spoel direct na thuiskomst de kranen één minuut door:

 • Spoel eerst het toilet door
 • Draai alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang open. Laat het water rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt
 • Houd de sproeikop van de douche onder water in een emmer of haal het sproeistuk van de kraan. Zo voorkomt u dat u de waterdamp inademt.
 • Het water kunt u weer gebruiken voor de plantjes in de tuin of op het balkon

Wij wensen u een fijne zomer!

Buurtbonus

Een straatvoetbaltoernooi, schoonmaakacties, vogelhuisjes schilderen met buurtkinderen of het speeltuintje opknappen… Je hoofd loopt over met goede ideeën, het ontbreekt je alleen aan 1 ding; namelijk geld. Niet meer! Vanaf nu staat jou niks meer in de weg om iets voor de buurt te organiseren, geld is geen obstakel meer. Je mag namelijk geld aanvragen voor jouw idee bij Pré Wonen, de BuurtBonus genaamd. Hoe zo’n aanvraag precies in z’n werk gaat, lees je hier.

1. Idee!

Je hebt een goed idee om de buurt op te fleuren of jouw buren blij te maken. Hier heb je geld voor nodig.

2. Praat met je Buur!

Onderzoek of je buren het idee zien zitten en ook mee willen doen.

3. Invullen aanvraag

Ga naar www.prewonen.nl/Buurtbonus en vul het digitale formulier in.

Heb je geen toegang tot een computer? Of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Pré Wonen via 088 – 77 00 000.

4. Het besluit

Onze consulent neemt contact met je op om te zeggen of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

5. Klaar voor de start!

Goedgekeurd?! Je kunt aan de slag met organiseren. Vergeet niet om Pré Wonen uit te nodigen.

12 Nul-op-de-meter-woningen in Beverwijk klaar

Begin maart 2021 leverde Pré Wonen 12 energieneutrale nieuwbouwwoningen op aan de Zweedselaan in Beverwijk. Deze gloednieuwe driekamerappartementen zijn gasloos, uitgerust met energiezuinige installaties en zeer goed geïsoleerd. Daardoor is er weinig energie nodig voor het verwarmen van de woning. Ook de zonne-energie opgewekt door de zonnepanelen, zorgt voor minder energiekosten. Daarmee kan de energiemeter op nul uitkomen. De opwekking van zonne-energie en het verbruik worden op afstand gemonitord. Zo kunnen bewoners tips krijgen om zo duurzaam mogelijk in hun nul-op-de-meter woning te leven.

Seniorenregeling

Blije gezichten dus toen de huurders de sleutel van hun nagelnieuwe sociale huurwoning kregen. Ook bijzonder is, dat twee van de twaalf appartementen zijn verhuurd via de seniorenregeling. Dit is een gezamenlijke regeling van de gemeente Beverwijk en de woningcorporaties die voordelen biedt voor huurders van 65 jaar of ouder. Door deze regeling kunnen zij langer en comfortabeler zelfstandig wonen.

100 jaar Patrimoniumbuurt

De Patrimoniumbuurt in Haarlem is een kleine, zeer charmante buurt, gebouwd in de jaren ‘20. De buurt bevindt zich in het zuidoosten van stadsdeel Noord en ligt aan de historische Bolwerken en dichtbij Station Haarlem. Bijzonder aan deze buurt is dat het de status heeft van gemeentelijk monument en is vernoemd naar de toenmalige opdrachtgever: woningbouwvereniging Patrimonium.

Ruim 100 jaar geleden, rond 1852, werd de eerste Nederlandse woningbouwvereniging Patrimonium opgericht. De vereniging is voortgekomen uit het in 1887 opgericht Nederlandse werkliedenverbond en in hun statuten stond dat de rijken (werkgevers) de armen (werknemers) niet mogen minachten en de armen de rijken niet mogen benijden. Helaas hadden zij niet genoeg geld om echt iets te kunnen betekenen. Dit veranderde toen in 1901 de woningwet (van Goeman Borgesius) werd aangenomen. De Rijksoverheid nam met deze wet voor het eerst haar verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting. En de Patrimoniumbuurt is een van de eerste wijken die gebouwd zijn met geld van het Rijk.

Huren

De vereniging kreeg grond toegewezen ten noorden van de Kloppersingel (voorheen een boom- en bloemkwekerij) en vanaf 1921 konden zij gaan bouwen. De eerste huizen bestonden uit 3 basistypes en de huur verschilde van f 6,10 tot f 9,50 gulden per week. Dit was best veel geld, als je bedenkt dat het gemiddelde salaris f 35 gulden per week was. Later werden daar omheen 6 basistypes middenstandwoningen gebouwd. Voor deze woningen werd de te betalen huur afhankelijk van het inkomen (toen al) bepaald. Later kwamen er nog een kerk en basisschool bij en in 2010 is de wijk uitgeroepen tot gemeentelijk monument.

Tentoonstelling

De Patrimoniumbuurt bestaat nu 100 jaar. De wijkraad wil graag stilstaan bij deze feestelijke gebeurtenis en in samenwerking met Pré Wonen en een aantal vrijwilligers een tentoonstelling organiseren. In ieder geval één in het
ABC Architectencentrum en een andere wellicht in de Koningskerk. Zij zijn hiervoor op zoek naar historische verhalen, anekdotes, foto’s, etc. en vragen huidige bewoners en oud-bewoners deze in te sturen naar: mail@prewonen.nl, zodat zij in staat zijn om een mooie, volledige presentatie te maken. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan een mooi fotoboek van deze prachtige 100-jarige monumentale wijk.

Sporten in Beverwijk

In de frisse buitenlucht, samen met andere kinderen, heerlijk buiten sporten. Het kan bij StreetRulez! Zij verzorgen verschillende sporten in Beverwijk, die je gratis mag proberen. De Evenementenmakelaar organiseert onder de naam StreetRulez, sport en spel met kinderen. Dit bedrijf is ingehuurd door gemeente Beverwijk en Pré Wonen, want zij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten. Kijk snel op het schema waar en wanneer je kan gaan sporten.

Maandag:

 • StreetRulez 4+ 8.30 – 20.30 uur, Olieslagerslaan

Dinsdag:

 • Sportmix 5-13 jaar 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein
 • StreetRulez 4+ 18.30 – 20.30 uur Vlietgors Prinsenhof

Woensdag:

 • StreetRulez 4+ 14.30 – 16.30 uur Olieslagerslaan
 • Voetbal 5+ 14.30 – 16.30 uur en 15.00 – 16.30 uur t/m maart: Cruyff Court, Huiderlaan | Vanaf april: Kuenenplein

Donderdag:

 • Sportmix 5+ 15.00 – 16.30 uur Kuenenplein

Vrijdag:

 • Sportsquad 4+ 15.00 – 17.00 uur Moezelstraat/diverse sport en spel
 • StreetRuleZ 18.30 – 20.30 uur Cruyff Court, Huiderlaan

Gesprekken wanneer het ‘live’ kan

In het najaar deden we een oproep voor nieuwe leden voor De Voorkamer. Dat leverde een aantal reacties op en na een toetsing aan de criteria wilden we gesprekken organiseren met deze kandidaten. Helaas gooide de Corona-maatregelen ook hier roet in het eten. We hadden de hoop dat in het voorjaar deze gesprekken wel konden plaatsvinden, ook dat ziet er niet goed uit. Inmiddels hebben de kandidaten van ons bericht gekregen dat we de gesprekken voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld. We vinden het belangrijk om deze gesprekken ‘live’ te doen en niet digitaal. Het gaat een keer lukken!

De Voorkamer; stem van de huurder bij beleidsvorming

De Voorkamer is een manier om het contact tussen huurders en Pré Wonen te verbeteren. De Kamerleden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatiebrede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening. De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden. Meer informatie staat op de website.

Oproep aan huurders uit Zandvoort

Het voordeel is dat we nu ook de huurders in Zandvoort kunnen vragen of zij belangstelling hebben voor deelname aan De Voorkamer.

Heeft u belangstelling, dan kunt u een mail sturen aan voorkamer@prewonen.nl. Voor vragen of meer informatie kun je, bij voorkeur per telefoon, terecht bij Maria van Putten (voorkamerlid) 023-5403257. Lukt bellen niet, dan mag mailen ook: venkelgroen@gmail.com. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 23 april a.s..

Kleine reparaties

Wilt u kleine reparaties die u zelf moet doen, zoals een kapotte deurbel of een losse wastafel, door Pré Wonen laten doen? Dit kan. Tegen een maandelijkse bijdrage voeren wij deze voor u uit.

Hoe regelde De Key dit?

Huurders in Zandvoort hebben in het verleden een zogeheten onderhoudsabonnement afgesloten bij De Key. Dit konden zij al dan niet combineren met deelname aan het glas- en/of rioolfonds. Onderhoudsabonnement, glas- en rioolfonds bestaan nog steeds en huurders in Zandvoort kunnen zich hiervoor aanmelden.

Hoe regelt Pré Wonen dit?

Pré Wonen heeft een Pré Woonpakket. Dit is voor de huurders in Zandvoort verwarrend en dat geldt ook voor de medewerkers van Pré Wonen. We gaan daar dan ook één lijn in trekken.
Binnenkort gaan we met HPZ het voorstel Pré Woonpakket bespreken. Uiteindelijk krijgen alle Zandvoortse huurders een aanbod om deel te nemen aan het Pré Woonpakket.

Wat betekent dit op korte termijn?

Huurders in Zandvoort kunnen zich nu nog niet aanmelden voor het Pré Woonpakket. Wel voor het bestaande onderhoudsabonnement of voor het glas- en/of rioolfonds. In mei/juni verwachten we alle huurders in Zandvoort een aanbod te doen voor deelname aan het Pré Woonpakket. Inhoud en prijs bespreken we eerst met HPZ, daarom kunnen we daar nu niets over vermelden.

Lees meer op de website.

Samen lichter maken?

Zullen we de komende tijd extra op elkaar letten en het samen wat lichter maken? Nu we minder contact mogen maken en de donkere maanden zijn aangebroken, ligt eenzaamheid op de loer. Ideeën om iets voor een ander te betekenen:

Een pannetje soep maken voor uw buurman of vrouw
Een kaartje sturen
Iemand zomaar (video) bellen
Een bloemetje of stekje uit je moestuin geven
Iemand met de tuin of een ander klusje helpen
Een buurt appgroepje aanmaken met buurtbewoners
Boodschappen voor iemand doen
Een boek geven of ruilen
Een praatje maken op straat
Een klein berichtje door de brievenbus

Kijk ook eens op: Haarlem-hartje-Haarlem. Zorg goed voor elkaar!

Wintertips

Ventileren: vochtige lucht eruit, frisse lucht erin

Nu het winter is, blijft ventileren een aandachtspunt. Brrrrrr, zult u denken. Goed ventileren is belangrijk voor een gezonde luchtkwaliteit in uw woning. Er is namelijk altijd ‘vieze’ vocht aanwezig: door ademhalen, koken, douchen of het ophangen van wasgoed. Ventileren is: het aanvoeren van frisse lucht en afvoeren van vervuilde lucht. Zorg dat u regelmatig ventileert. Houd bijvoorbeeld altijd een raampje open. Dat geldt ook voor het ventilatierooster. Ventileer extra als u met meer personen in één huis woont, visite hebt, kookt, doucht of klust. Uw bankstel of kast kunt u het beste iets van de muur zetten. Dit voorkomt schimmelvorming. Ventilatietips- en folders? Kijk op onze website of die van Milieucentraal.

Blaadjes uit de goten

Kijkt u even of er nog herfstbladeren in de dakgoot liggen? Verwijder ze of bel Pré Wonen. Zo loopt de hemelwaterafvoer goed door.

Voorkom inbraak in de donkere maanden

Dit jaar zijn we meer thuis. Ook in de wintermaanden wanneer het vroeg donker is. Daar kunnen inbrekers handig gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u even boodschappen doet. U kunt zelf veel doen om de kans op inbraak te verkleinen. De gelegenheidsinbreker komt veel minder snel in actie als hij ziet dat het de dief moeilijk is gemaakt. Wat kunt u doen?
Laat bij afwezigheid ’s avonds op meerdere plaatsen in de woning licht branden. Gebruik hierbij eventueel een tijdschakelaar.
Zorg dat de deur altijd op het nachtslot zit en laat de sleutel niet in het slot zitten. Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt. Ook als u thuis bent.

Doe de inbraakcheck: www.inbraakchecker.nl

De Consulent Wijkbeheer in de wijk

Bij Pré Wonen zijn een aantal Consulenten Wijkbeheer actief. Wat doen zij in uw wijk? Zij zorgen, samen met buurtbeheerders en diverse organisaties, dat er activiteiten worden georganiseerd in uw buurt. Vaak op initiatief van de bewoners zelf. De Consulent Wijkbeheer heeft korte lijnen met bewoners en bewonerscommissies, die mee willen denken om hun wijk leuker, veiliger, schoner of mooier te maken.

De weg weten

Sommige bewoners kennen de weg en weten goed wat ze willen, anderen stimuleren en ondersteunen we om tot een initiatief te komen. Bewoners die een buurtinitiatief willen opzetten, nemen daartoe zelf het initiatief. Onze consulenten Wijkbeheer kunnen daarbij helpen door te onderzoeken welke middelen er nodig zijn en wie eventueel kan helpen bij de organisatie. Dit doen zij altijd in samenwerking mét bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.

Staand van links naar rechts: Anne Marie, Mirjam en Hilly
Zittend van links naar rechts: Katinka, Tanja en Suzanne

Speelgoedbank

Sinds drie jaar is er in Haarlem een Speelgoedbank. Deze is te vinden aan de Gedempte Herensingel 4. Het doel van de Speelgoedbank is om Haarlem weer een stukje mooier te maken. En dat doen zij op verschillende manieren.
De Speelgoedbank is namelijk niet alleen een winkel waar mensen die het financieel niet zo breed hebben, terecht kunnen voor mooi speelgoed, het is ook een plek waar de vrijwilligers (weer) iets kunnen betekenen voor de maatschappij.

De Speelgoedbank is een plek waar iedereen speelgoed kan kopen. De kinderen wanen zich in een échte speelgoedwinkel. Zij werken met een ‘bankpas’. De kinderen die lid zijn krijgen een eigen speelgoed bankpas waarop zij iedere maand €5 tegoed ontvangen. Met dit tegoed kunnen de kinderen in onze winkel speelgoed uitzoeken en leren ze met gelijk met geld omgaan.

Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op: www.speelgoedbankhaarlem.nl

Cv-ketel in storing

Uw cv-ketel in storing, liever niet. Gebeurt het toch, dan vindt u hier tips wat u er zelf aan kunt doen om de storing te verhelpen. Let op: Noteer eerst de storingscode. Deze verdwijnt als u de cv-ketel reset/opnieuw opstart.

 1. Heeft het toestel een resetknop? Druk op de knop om het toestel te resetten.
 2. Staat de gaskraan open? Nee? Draai dan de kraan open en (her)start/ontsteek de ketel.
 3. Zit de stekker in het stopcontact? Nee? Steek dan de stekker in het stopcontact en (her)start/ontsteek de ketel.
 4. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat om te verwarmen.
 5. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast.
 6. Druppelt er een kraan voor warm water? Ja? Draai deze dan goed dicht. De verwarming werkt namelijk niet indien een kraan druppelt.
 7. Controleer de druk in de cv. De druk moet tussen de 1,5 en 2,0 Bar zijn. Is dit niet het geval? Vult u dan de cv-ketel bij.
 8. Heeft het toestel een waakvlam, controleer dan of deze brandt.
 9. Staan de radiatorkranen open? (de radiator in de woonkamer dient altijd open te staan)
 10. Zorg dat het zeefje in de kraan altijd kalkvrij en schoon is. Kalk verkleint namelijk de hoeveelheid warm water en veroorzaakt mogelijk een wisselende watertemperatuur.

Is het toestel nog steeds in storing? Meld de storing dan bij uw installateur. Houd u er rekening mee dat uw installateur de storingscode wilt weten. Kijk voor het telefoonnummer op www.prewonen.nl.

Verhuur van woningen nét even anders

Het coronavirus heeft gemaakt dat ons proces van het verhuren van woningen is veranderd. Dat kan best even wennen zijn. Hoe werkt het nu?

Het woningaanbod is nog altijd te vinden op www.mijnwoonservice.nl. Daar zijn foto’s én vanaf nu soms filmpjes van de woning te vinden. We kunnen namelijk minder bezichtigingen per woning doen. Met deze filmpjes krijgt u alvast een impressie van de woning. Voor het bezichtigen van de woning kunnen we maximaal drie kandidaten (dit waren er 10) per woning uitnodigen. Een mogelijk nieuwe huurder mag dan twee mensen meenemen en de bezichtiging duurt 10 minuten. Op deze manier vermijden we 1 op 1 contact. Hiernaast mogen nieuwe huurders woningen accepteren op basis van de advertentie, dus zonder bezichtiging. Het inleveren van de benodigde documenten gaat daarbij volledig digitaal.

Daarnaast is het ‘uitreiken’ van de nieuwe sleutel ‘Corona-proof’. Na controle van de woning door de verhuurmakelaar krijgt de nieuwe huurder een telefoontje dat de sleutel klaarligt in het sleutelkluisje bij de deur van de nieuwe woning. We bellen na één werkdag en na zes weken met de huurder of alles in orde is met de woning? Dus: minder fysiek contact, meer telefonisch contact en digitaal: voor iedereen op een veilige en nog steeds snelle manier! #eenfijnthuis

Ons kantoor in Velserbroek is nog steeds alleen op afspraak open. Team Klantadvies blijft telefonisch voor u klaarstaan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Liever mailen: mail@prewonen.nl.

‘Wegspoelen in de wc of gootsteen’

Frituur je weleens een bitterbal? Houd je af en toe een restje olie over van de zongedroogde tomaten? En wat doe je met het overgebleven vet? ‘Wegspoelen in de wc of gootsteen’, denken veel mensen. Alleen is het slimmer om gebruikt vet in een plastic fles te gieten, deze goed af te sluiten en in de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko te gooien. Want daarmee ontzie je het milieu en het riool én bespaar je uiteindelijk ook euro’s.

Het lijkt zo logisch: na het frituren of bakken het vet door het toilet of de gootsteen spoelen. Maar olie en vetten kunnen grote verstoppingen veroorzaken, zowel in uw eigen afvoer als in het gemeentelijk riool. Voor uzelf levert een verstopte wc of afvoer veel overlast op.

Vet is het nieuwe goud, dus zamel het in
Heeft u gebruikt vet, gebruikte olie of jus over? Giet dit dan in een plastic fles of verpakking, sluit hem af en lever het in bij een vet-inzamelpunt. Op de website frituurvetrecyclehet.nl vindt u meer dan 2500 inzamelpunten in Nederland, dus check welke bij u in de buurt zit. In de (vaak gele) kliko die voor dit doel bestemd is gooit u het vet gemakkelijk weg. Want er is nog een reden dat vet inzamelen veel beter is voor het milieu. Het gebruikte vet wordt namelijk gerecycled tot biobrandstof. Ook het plastic van de verpakking wordt verwerkt, tot kunststofgranulaat. Gebruikt vet is dus niet zomaar afval, maar een nuttige grondstof.

Ook later lekker wonen?

Denk daar op tijd over na!

Nu woon je nog lekker, maar is dat over tien of twintig jaar nog zo? Nadenken over hoe je dan wilt wonen is helemaal niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en woningcorporaties.

Ook later lekker wonen
Het is belangrijk om op tijd na te gaan nadenken over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en woondromen heb je? Welke stappen kun je zetten om die waar te maken? Op de website www.ooklaterlekkerwonen.nu staat dan ook de vraag centraal: ‘Gelukkig oud worden…. Wat is daarvoor nodig?’ De ‘doe de later lekker wonen-check’ op de website leidt je langs allerlei informatie, zoals over het aanpassen van je woning, de blijvers-lening, wonen in een woongroep, bestaande verhuisregelingen van de corporaties en subsidies. De website inspireert en brengt je op ideeën. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt doen om straks lekker te wonen. Dus neem er eens een kijkje!

De harde feiten
Het is hard nodig om op tijd na te denken over hoe je later lekker wilt wonen. Bijna 50% van de inwoners van IJmond en Zuid Kennemerland is 55 jaar of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen woning niet geschikt om oud in te worden. Meer dan 40% van de ouderen denkt dat er aanpassingen in de woning nodig zijn.

Samenwonen

Eindelijk is het zover. Jullie gaan samenwonen. Een spannende eerste stap om te wennen aan het gesettelde leven samen. Natuurlijk zijn jullie ervan overtuigd dat jullie het samen gaan redden. Toch brengt samenwonen ook veel gedeelde verantwoordelijkheden met zich mee, het is dus goed om ook na te denken over de ‘zakelijke’ afhandeling van het samenwonen. Hoe onromantisch dat ook klinkt (en feitelijk is).

Een van die onromantische dingen is: wat als jullie relatie onverhoopt stukloopt. Ondanks dat jullie er nu niet aan moeten denken, is het wel slim om hier bij stil te staan. Stel dat het gebeurt: Wie blijft er dan in het huis wonen? Waar kan je terecht?

Je gaat terug van twee inkomens naar één. Dit betekent dat je minder te besteden hebt, zo ook voor de huur van een huis. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De wachttijden hiervoor zijn enorm lang. Wees daarom voorbereid en blijf, ook tijdens het samenwonen, ingeschreven staan. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Voor een tientje per jaar koop je met een lidmaatschap van Woonservice een stukje zekerheid, mocht onverhoopt jullie relatie samen niet werken. (Waar we natuurlijk niet
vanuit gaan!).

Verhuizen: nieuwe service voor uw overbodige huisraad

Voor huurders in Schalkwijk die gaan verhuizen en bepaalde meubels of ander huisraad kwijt willen, hebben we een nieuwe service. Wij werken namelijk samen met kringloopwinkel Woord en Daad in Schalkwijk. Als uw spullen nog goed bruikbaar zijn, dan belt u deze winkel en zij halen ze zo snel mogelijk op.

Woord en Daad haalt uw bruikbare spullen op
Zodra huurders van Pré Wonen bruikbare huisraad inleveren, mag een andere huurder tegen een bepaalde waarde spullen uitzoeken bij deze winkel. Dat is de afspraak die wij met hen hebben gemaakt. Deze andere huurder is een nieuwe huurder van Pré Wonen waarvan wij weten dat hij of zij een extraatje goed kan gebruiken.

Met één telefoontje kunt u dus van uw bruikbare spullen afkomen, en een andere huurder blij maken. Wilt u hiervan gebruikmaken?

U kunt Woord en Daad bellen 06-24743644 of mailen info@wendschalkwijk.nl voor een afspraak, zij komen uw spullen dan zo snel mogelijk ophalen. Kringloopwinkel Woord en Daad, Rivièraplein 3, 2037 AS Haarlem.

Het betreft een pilot. Als de resultaten goed zijn, dan gaan we ermee door én proberen op eenzelfde manier samen te werken met kringloopwinkels in andere wijken.